Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Markkinoinnin laitos | Markkinointi | 2011
Tutkielman numero: 12476
Parempi maailma vai paremmat tuotteet? Eksploratiivinen narratiivitutkimus käyttäjälähtöisestä innovoinnista
Tekijä: Aalto, Anna-Maija
Otsikko: Parempi maailma vai paremmat tuotteet? Eksploratiivinen narratiivitutkimus käyttäjälähtöisestä innovoinnista
Vuosi: 2011  Kieli: fin
Laitos: Markkinoinnin laitos
Aine: Markkinointi
Asiasanat: markkinointi; marketing; innovaatiot; innovations; kuluttajat; consumers; käytettävyys; usability; tuotekehitys; product development; palvelut; service; asiakkaat; customers; kehitys; development
Sivumäärä: 128
Kokoteksti:
» hse_ethesis_12476.pdf pdf  koko: 611 KB (624991)
Avainsanat: arvon yhteisluominen, value co-creation; asiakkaan äänen yhteisluominen, co-creaton of the customer voice; innovaatio, innovation; käyttäjälähtöinen innovointi, user driven innovation markkinaorientaatio, market orientation; narratiivi, narrative; narratiivitut-kimus, narrative research; tuotekehitys, product development; palvelukehitys, service development
Tiivistelmä:
Tutkimuksen tavoite Tutkimuksen tavoitteena on lisätä käyttäjälähtöisen innovoinnin ymmärrystä yrityksen viitekehyksestä käsin tutkimalla käyttäjälähtöiseen innovointiin osallistuvien henkilöiden osallistumiseen liittämiä merkityksiä ja identifioimalla henkilöiden merkityksellisiksi kokemia osallistumisprosessin tekijöitä.

Aineisto ja tutkimusmenetelmä Tutkimuksen käyttäjälähtöisen innovoinnin teoreettinen tarkastelu perustuu laajasti markkinoinnin, innovaatioiden johtamisen, tietämyksen johtamisen ja organisaatioiden johtamisen akateemiseen kirjallisuuteen. Empiirisen aineiston muodostavat seitsemän narratiivihaastattelua, jotka tehtiin Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen käyttäjälähtöisen innovaatioalustan toimintaan pidempiaikaisesti osallistuneiden keskuudessa. Narra-tiivihaastattelu valikoitui aineistonkeruumenetelmäksi, koska tutkimuksessa haluttiin erityisesti syventää ymmärrystä käyttäjälähtöisestä innovoinnista. Haastattelujen analyysi perustuu narratiivien temaattiseen analyysiin.

Tulokset ja johtopäätökset Tulokset osoittavat, että asiakkaat kokevat käyttäjälähtöiseen innovointiin osallistumisen ihmiselle ominaisena luovana toimintana. Käyttäjälähtöisen innovaatioprosessin tekijöistä oppiminen määrittää innovointiin osallistumisen pituutta ja on arvon luomisen väline. Keskustelu ja palaute tuottavat laadukkaampaa jälkeä ja ne toimivat tunnustuksen osoittajana. Keskustelu on innovointiprosessissa se paikka, jossa arvo tuotetaan. Palkkiot ovat tämän tutkimuksen mukaan kohteliaan kanssakäymisen muoto. Velvollisuudentunto pitää kiinni aloitetussa toiminnassa. Perimmäinen päämäärä on puolestaan se arvo, jota yritys luo yhdessä asiakkaan kanssa. Perimmäinen päämäärä on myös tekijä, joka lisää ymmärrystä muita prosessin tekijöitä kohtaan. Käyttäjät tavoittelevat osallistumisellaan ennen kaikkea parempaa maailmaa. Suhteessa tähän ideaalitilaan he näkevät itsensä tärkeänä hyödynnettävänä resurssina, mutta kuitenkin niin, että joku muu taho huolehtii sekä kokonaisuudesta että uuden innovaation alkuun saattamisesta.

Tutkimuksen johtopäätös on, että käyttäjälähtöinen innovointi on monitahoista inhimil-listä toimintaa, jossa asiakkaan syvällinen ymmärtäminen on tärkeää.
Verkkojulkaisut ovat tekijänoikeuden alaista aineistoa. Teokset ovat vapaasti luettavissa ja tulostettavissa henkilökohtaista käyttöä varten. Aineiston käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.