Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos | Organisaatiot ja johtaminen | 2011
Tutkielman numero: 12577
Rullaava suunnittelu liiketoiminnan ja operatiivisen johtamisen tukena. S-ryhmän pilottiyhtiöiden näkemyksiä rullaavaan suunnitteluun siirtymisestä.
Tekijä: Vaalto, Elina
Otsikko: Rullaava suunnittelu liiketoiminnan ja operatiivisen johtamisen tukena. S-ryhmän pilottiyhtiöiden näkemyksiä rullaavaan suunnitteluun siirtymisestä.
Vuosi: 2011  Kieli: fin
Laitos: Johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Aine: Organisaatiot ja johtaminen
Asiasanat: johtaminen; management; organisaatio; organization; suunnittelu; planning; ennusteet; forecasts; budjetointi; budgeting; operaatiotutkimus; operational research
Sivumäärä: 96
Avainsanat: rullaava suunnittelu; ennustaminen; ennuste; liiketoiminnan suunnittelija; strateginen ketteryys; perinteinen vuosibudjetointi
Tiivistelmä:
Tutkielman tavoitteet

Tässä pro gradu työssäni tutkin sitä, miten siirtyminen rullaavaan suunnitteluun tukee liiketoimintaa ja operatiivista johtamista sekä miten se mahdollistaa nopeamman reagoinnin toimintaympäristön muutoksiin. Tutkimuksen empiirisenä kohteena on S-ryhmän siirtyminen liiketoiminnan rullaavaan suunnitteluun. Tavoitteena oli selvittää, minkälaisia mahdollisuuksia S-ryhmän liiketoiminnan suunnittelijat näkevät jo nyt rullaavassa suunnittelussa ja miten he uskovat uuden suunnittelumuodon tukevan heidän työtään ja operatiivista johtamista tulevaisuudessa.

Lähdeaineisto ja tutkimusmenetelmät

Teoriaosuudessa perehdyin kirjallisuuden avulla siihen, miksi yhä useammat yritykset ovat siirtymässä perinteisestä budjetoinnista rullaavaan suunnitteluun. Toteutin varsinaisen tutkimukseni haastattelemalla kohdeyrityksen S-ryhmän liiketoiminnan suunnittelijoita sekä perehtymällä yrityksen sisäisiin materiaaleihin. Tutkimukseni on laadullinen ja metodina käytin ryhmähaastatteluja. Aineisto kerättiin seitsemän ryhmähaastattelun avulla helmikuussa 2011. Ryhmähaastatteluiden avulla sain kerättyä lyhyessä ajassa kattavan ja monipuolisen aineiston. Lisäksi haastateltavat puhuivat aidosti ja varauksetta aiheesta, koska haastattelutilanne säilyi keskustelumaisena ja välittömänä.

Keskeiset tutkimustulokset

Aineiston perusteella voidaan sanoa, että rullaava suunnittelu tuo liiketoiminnan suunnittelijoille konkreettista apua toiminnan ohjaamiseen ja operatiiviseen johtamiseen. Se auttaa liikkeenjohtoa ennustamaan tarkemmin tulevaisuutta, helpottaa muutoksiin reagoimista sekä keventää pitkällä tähtäimellä liiketoiminnan suunnittelua. Se koetaan myös prosessina realistisempana ja enemmän liikkeenjohdon tarpeita tukevana kuin perinteinen budjetointiprosessi. Rullaava suunnittelu tukee aidosti liiketoiminnan suunnittelijoiden päätöksenteossa ja auttaa heitä varautumaan tulevaisuuden muutoksiin. Lisäksi suunnittelijat kokivat sen helpottavan myös resurssien suunnittelua ja henkilöstön motivointia muutostilanteissa. Rullaava suunnittelu pakottaa suunnittelijoita katsomaan tulevaisuuteen sekä kehittää heidän laskennallista osaamistaan. Rullaavan suunnittelun siirtymäprosessi tulee kuitenkin suunnitella huolellisesti, koska kyse on muustakin kuin pelkästä uuden järjestelmän käyttöönotosta. Järjestelmätoteutus on tosin siirtymävaiheen alussa suuressa roolissa ja siksi sen kehittämiseen tulee kiinnittää paljon huomiota. S-ryhmässä siirtymävaiheen suurimmat haasteet liittyivät juuri järjestelmän epävakauteen ja monimutkaisuuteen, mikä turhautti suunnittelijoita. Rullaavan suunnittelun onnistunut käyttöönotto vaati myös, että yrityksessä päätetään riittävän ajoissa, koska perinteisestä budjetoinnista voidaan luopua.
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.