Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos | Organisaatiot ja johtaminen | 2011
Tutkielman numero: 12648
Henkilöstörahaston vaikutus työn imuun ja organisaatioon sitoutumiseen - Case Handelsbanken
Tekijä: Kujansuu, Saara
Otsikko: Henkilöstörahaston vaikutus työn imuun ja organisaatioon sitoutumiseen - Case Handelsbanken
Vuosi: 2011  Kieli: fin
Laitos: Johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Aine: Organisaatiot ja johtaminen
Asiasanat: johtaminen; management; organisaatio; organization; työ; work; sitoutuminen; commitment; motivaatio; motivation; henkilöstö; personnel; rahastot; funds; pankit; banks
Sivumäärä: 100
Avainsanat: organisaatioon sitoutuminen; työn imu; työn voimavarat; henkilöstörahasto
Tiivistelmä:
Tutkimuksen tavoitteet

Tutkimuksen ensisijaisena tavoitteena oli selvittää, miten henkilöstörahasto työn voimavarana vaikuttaa organisaatioon sitoutumiseen ja työntekijöiden kokemaan työn imuun. Lisäksi tarkoituksena oli selvittää, kuinka sitoutuneita Handelsbankenin työntekijät ovat ja kokevatko he työn imua. Samalla tutkimuksen tavoitteena oli tutkia työpaikan vaihtoaikeiden yhteyttä organisaatioon sitoutumiseen. Tavoitteena oli myös tutkia, miten työn imun kokeminen vaikuttaa organisaatioon sitoutumiseen ja työpaikan vaihtoaikeisiin. Lisäksi selvitettiin muiden työn voimavarojen ja vaatimusten yhteyttä työn imuun ja organisaatioon sitoutumiseen.

Tutkimuksen toteutustapa, menetelmät ja aineistot

Tutkimus oli kvantitatiivinen tutkimus, joka toteutettiin survey-tutkimuksena. Kyseessä oli kokonaistutkimus, joka kohdistettiin Handelsbankenin Suomen aluepankin työntekijöihin. Tutkimusaineiston analysointi suoritettiin SPSS-ohjelman avulla. Menetelminä käytettiin mm. ristiintaulukointia, korrelaatioita, summamuuttujia ja regressioanalyysiä.

Tutkimuksen tulokset

Lähes kaikki työntekijät ovat vähintään keskinkertaisesti sitoutuneet Handelsbankeniin. Noin puolet työntekijöistä on erittäin sitoutuneita. Myös työpaikan vaihtoaikeet viestivät työntekijöiden sitoutuneisuudesta. Suurimmalla osalla työntekijöistä on matalat tai korkeintaan keskinkertaiset työpaikan vaihtoaikeet. Työntekijät kokevat erittäin voimakasta työn imua. Tutkimuksen tulokset vahvistavat aikaisempia aiheesta tehtyjä tutkimuksia. Työn imun ja organisaatioon sitoutumisen välillä on erittäin voimakas myönteinen yhteys. Organisaatioon sitoutuminen vaikuttaa negatiivisesti työpaikan vaihtoaikeisiin. Sekä työn voimavarat että työn vaatimukset ovat yhteydessä työn imuun. Työn voimavaroilla on myönteinen yhteys työn imun kokemiseen. Lisäksi työn vaatimukset ja työn voimavarat ovat negatiivisesti yhteydessä toisiinsa. Henkilöstörahastolla on heikko yhteys työn imun kokemiseen. Henkilöstörahasto vaikuttaa kuitenkin myönteisesti organisaatioon sitoutumiseen. Se myös vähentää työpaikan vaihtoajatuksia. Työntekijät eivät kuitenkaan koe henkilöstörahastoa eniten Handelsbankeniin sitouttavaksi tekijäksi.
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.