Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos | Organisaatiot ja johtaminen | 2012
Tutkielman numero: 13101
Kumppanuutta ja kamppailua: Narratiivinen tutkimus konsultti-asiakassuhteesta
Tekijä: Rissanen, Jaakko
Otsikko: Kumppanuutta ja kamppailua: Narratiivinen tutkimus konsultti-asiakassuhteesta
Vuosi: 2012  Kieli: fin
Laitos: Johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Aine: Organisaatiot ja johtaminen
Asiasanat: organisaatio; organization; johtaminen; management; toimialat; business branches; konsultointi; consulting; asiakkaat; customers; asiakashallinta; customer relationship management; tarina; narrative; identiteetti; identity
Sivumäärä: 115
Kokoteksti:
» hse_ethesis_13101.pdf pdf  koko: 2 MB (1290377)
Avainsanat: liikkeenjohdon konsultointi; konsultti-asiakassuhde; narratiivi; narratiivinen tietäminen; identiteetti; merkityksellistäminen
Tiivistelmä:
Tutkimusilmiö ja tutkimuksen tavoitteet

Tässä tutkielmassa tarkastelen liikkeenjohdon konsultointipalveluita tutkien asiakkaiden ja konsulttien kertomuksia heidän välisestä suhteesta ja toiminnasta. Tutkielmani tarjoaa tapaustutkimuksellisen luonteensa ja narratiivisen otteensa myötä vähän hyödynnetyn lähestymistavan liikkeenjohdon konsultointipalveluiden ja konsultti-asiakassuhteen tutkimukseen. Tutkielmani tavoitteena on selvittää, millainen kuva konsultti-asiakassuhteesta rakentuu narratiivisen tutkimusotteen avulla. Kiinnitän tarkastelussani huomiota siihen, miten vuorovaikutus, tieto ja valta ilmenevät konsulttien ja asiakkaan välisessä suhteessa, miten haastateltavat merkityksellistävät konsultointia ja osapuolten rooleja, ja millaisia identiteettejä haastateltavien kertomuksista on tulkittavissa.

Toteutustapa ja aineisto

Tutkielman kontekstina toimii kansainvälisen teollisuusyrityksen yhdessä Suomen liiketoimintayksikössä toteutettu muutosohjelma. Tutkimuskohteena on ohjelman läpiviennin edistämiseksi mukaan otettujen konsulttien ja näiltä palveluita ostaneiden asiakkaiden välinen suhde. Aineisto on kerätty haastattelemalla kyseisessä ohjelmassa mukana olleita konsultteja ja asiakkaita puolistrukturoiduilla yksilöhaastatteluilla soveltaen kerronnallista haastatteluotetta. Haastatteluilla on pyritty tavoittamaan työntekijöiden ja konsulttien oma ääni ja omakohtaiset kokemukset konsultoinnista. Aineiston olen analysoinut narratiivisella menetelmällä, jossa olen konstruoinut haastatteluista neljä erilaista konsulttien ja asiakkaiden välistä toimintaa kuvaava juonellista tarinaa. Aineiston käsittelyn lähtökohtana on sosiaalinen konstruktionismi, jonka mukaan ei ole olemassa yhtä objektiivista totuutta, vaan todellisuus ja tieto ovat sosiaalisesti rakentuneita ja tuotettuja ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa. Tutkielmani tuottaa uutta tietoa kuvaamalla yksityiskohtaisesti kokemuksia konsultoinnista ja purkamalla narratiivien avulla auki konsultoinnille annettuja merkityksiä ja tulkintojani osapuolten suhteessa omaksumista identiteeteistä.

Tutkimuksen tulokset

Rakentamani tarinat kertovat liikkeenjohdon konsultoinnin ja konsulttien toimenkuvan moninaisuudesta asiakasyritysten avustamisessa, asiakkaan aktiivisesta ja ratkaisevan tärkeästä roolista suhteen luomisessa ja onnistumisessa sekä yksittäisten toimijoiden odotusten ja tulkintojen merkityksestä suhteen ja roolien syntymisessä. Tutkielmani tuo esiin kamppailun uutena asiakkaan ja konsultin välisen vuorovaikutuksen käsitteellistämisen tapana. Tutkielmassani korostuvat konsulttien merkitys vakauden tuojina perinteisen muutosagenttiroolin sijaan ja konsultit asiakkaan lailla omasta toiminnastaan epävarmoina toimijoina. Tarinoissa tulkitsemiani identiteettejä ja rooleja ovat asiakkailla muun muassa toimeksiantaja, oppija, kanssakehittäjä ja kontrolloija ja konsulteilla palveluntarjoaja, fasilitaattori, sisäpiiriläinen ja kilpakumppani. Lisäksi argumentoin tutkielmassani, että useat konsulttien ja asiakkaiden toiminnassa ilmenevät jännitteet aiheutuvat ristiriitaisista käsityksistä ja oletuksista konsultista ulkopuolisena tai osittain asiakkaan sisäpiiriin kuuluvana toimijana.
Verkkojulkaisut ovat tekijänoikeuden alaista aineistoa. Teokset ovat vapaasti luettavissa ja tulostettavissa henkilökohtaista käyttöä varten. Aineiston käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.