Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos | Organisaatiot ja johtaminen | 2013
Tutkielman numero: 13269
Talent Management Suomessa - Suuryritysten johtoryhmien analyysi
Tekijä: Koskelainen, Riikka
Otsikko: Talent Management Suomessa - Suuryritysten johtoryhmien analyysi
Vuosi: 2013  Kieli: fin
Laitos: Johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Aine: Organisaatiot ja johtaminen
Asiasanat: organisaatio; organization; johtaminen; management; johtajat; managers; yritykset; companies; osaaminen; competence
Sivumäärä: 78
Avainsanat: Talent Management, talent, osaaminen, kyvykkyys, johtoryhmä
Tiivistelmä:
Tutkimuksen tavoitteet

Tämän työn tavoitteena oli selvittää, voidaanko suomalaisten suuryritysten Talent Management -käytännöistä todeta jotakin analysoimalla yritysten johtoryhmiä. Työn kirjallisuusosassa tarkastellaan Talent Management -prosessiin liittyvää terminologiaa ja taustaa aiheen ajankohtaisuudelle. War for Talent -käsitteen mukaisesti yritysten tulisi pitää kiinni huippukyvyistään ja sitouttaa heidät pitkiin työuriin. Johtoryhmän jäsenten voisi olettaa olevan tällaisia kykyjä, jotka tekevät pitkää työuraa ja kasvattavat osaamispääomaansa, jota ei päästetä yrityksestä pois.

Tutkimusmenetelmä ja aineisto

Aineistona toimi neljäkymmentä markkina-arvoltaan suurinta suomalaista Helsingin pörssiin listattua yhtiötä. Niiden johtoryhmistä koottiin johtoryhmän jäsenten työuriin ja johtoryhmien koostumuksiin liittyvät tiedot sekä valitut yritysten taloudelliset tunnusluvut. Tätä aineistoa tarkasteltiin selvittämällä johtoryhmien jäsenten työurien pituutta ja johtoryhmäjäsenyysvuosia, johtoryhmien moninaisuutta naisten ja ulkomaalaisten jäsenten määrän osalta ja näitä tunnuslukuja verrattiin taloudellisiin tunnuslukuihin.

Tutkimuksen tulokset

Tämän aineiston valossa suomalaisilla suuryrityksillä on taipumus palkata johtoryhmien jäsenet, erityisesti toimitusjohtajat, yritysten ulkopuolelta, eikä niinkään kasvattaa heitä urakehityksen kautta oman yhtiön sisältä. Koostumukseltaan johtoryhmät ovat miesvaltaisia ja suomalaisenemmistöisiä. Naisten urakehitys näyttää pysähtyvän johtoryhmätasolle. Taloudellisella tuloksella ja johtoryhmän jäsenten työuran pituudella tai johtoryhmän moninaisella koostumuksella ei kuitenkaan tässä aineistossa havaittu yhtenevyyttä.
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.