School of Business publications portal

Change in web publishing of Aalto publication series for Aalto University Business School from beginning of 2014

Information and pdf-files of Business School publications in the Aalto series are now located in the Aaltodoc publication archive

eDiss - School of Business dissertations


Author:Epstein, Mikael 
Title:Risk Management of Innovative R&D Project. Development of Analysis Model. A Systematic Approach for the Early Detection of Complex Problems (EDCP) in Order to Increase Succes in Enterprises
Series:Acta Universitatis oeconomicae Helsingiensis. A, ISSN 1237-556X; 209
Series no:A-209
Year:2002  Thesis defence date: 2002-11-22
Discipline:Entrepreneurship and SME Business Managament
Electronic dissertation: » dissertation in pdf-format   [3109 KB]
Index terms:Innovaatiot; Innovation; Research and development; Risk management; Riskienhallinta; Technology; Teknologia; Tutkimus ja kehitys
Language:eng
Bibid:285004
ISBN:951-791-727-9
Abstract (eng):This dissertation is positioned in the theoretical framework of innovation management and risk management. The study aims at increasing the understanding of the development of a risk analysis tool for innovation projects and of such development work in cooperation with several pilot firms during analysis of their real innovation projects.

The research questions covered the building of an analysis system for risk in innovation projects and the integration of knowledge and resource based theory into the theories of risk, management and innovation.

The basic idea of the project and the resources intended to realize the project are analyzed in parallel. The idea and the resources are analyzed by systematically describing their essential attributes and components. The attributes describe those properties that one intends to improve. The components represent those factors by the help of which the properties will be improved. The attributes in combination with the components constitute pairs and determine which knowledge areas must be used to obtain the attributes. The attributes of the resources represent those abilities that the resources components possess and use when the attributes of the ideas of the project are realized. The resource components represent the resources available to realize the project.

After the attributes and components have been properly described the attributecomponent pairs are rated in relation to the knowledge areas. Risk factors are calculated based on the rating numbers. The risk factors relate to the attributecomponent pairs of the idea and the resources, respectively, and to the knowledge areas. Finally the risk factors pertaining to the idea and the resources are compared and the decision maker can see how well the resources are suited to realize the project based on the idea. With this system the knowledge and resourcebased theory into the theories of risk, management and innovation were integrated.

A computer program was developed in order to facilitate the analysis process and the documentation as well as the reporting. Emphasis was put to improve the user friendliness through developing the interface in cooperation with several pilot firms. It proved advantageous to perform the development work in clearly defined stages. The pilot firms were encouraged to participate in the development work because thy felt their projects benefited from the analysis results.
Thesis defence announcement:
Innovatiivisen t&k-projektin riskinhallinta - Analyysimalli innovaatioprojektien ongelmien varhaiselle löytämiselle

TkT Mikael Epsteinin yrittäjyyden ja pienyritysten johtamisen alaan kuuluva väitöskirja "Risk Management of Innovative R&D Project. Development of Analysis Model. A Systematic Approach for the Early Detection of Complex Problems (EDCP) in R&D Projects in Order to Increase Success in Enterprises" tarkastetaan Helsingin kauppakorkeakoulussa (HKKK) perjantaina 22.11.2002. Tilaisuus alkaa klo 12 Chydenia-rakennuksen STORA ENSO -salissa H324, os. Runeberginkatu 22-24. Vastaväittäjänä toimii professori Eino Tunkelo Teknillisten Tieteiden Akatemiasta ja kustoksena professori Arto Lahti HKKK:sta.

Epsteinin väitös sijoittuu innovaatio- ja riskihallinnan teoreettiseen viitekehykseen. Tutkimus käsittelee innovaatioprojektin analysointiin tarkoitettavan analyysityökalun kehittämistä sekä kehittämistyön ymmärtämistä paremmin. Kehitystyö tehdään yhteistyössä useiden pilottiyritysten kanssa, samalla niiden reaalisia kehitysprojekteja analysoiden. Lisäksi tutkimuksen yhteydessä on luotu tietokoneohjelma analyysiprosessin, dokumentoinnin ja raportoinnin jouduttamiseksi.

Tutkimuskysymykset sisältävät riskianalyysisysteemin rakentamista innovaatioprojekteille sekä osaamis- ja resurssipohjaisten teorioiden ja riski-, management- ja innovaatioteorioiden integroimista analyysisysteemiin.

Projektin perusidea sekä sen toteuttamiseen tarkoitetut resurssit analysoidaan yhtäaikaisesti. Ideaa ja resursseja analysoidaan esittämällä systemaattisesti niiden attribuutteja (ominaisuuksia) ja komponentteja (osia). Attribuutit selittävät ominaisuuksia, joita ollaan parantamassa. Komponentit edustavat tekijöitä, joiden avulla attributteja parannetaan. Attribuutit ja komponentit muodostavat yhdessä pareja ja määräävät, mitä osaamisalueita pitää hyödyntää attribuuttien parantamiseksi. Resurssiattribuutit edustavat kykyjä, joita resurssikomponentit omaavat ja käyttävät, kun idea-attribuuttien parannuksia toteutetaan. Resurssikomponentit edustavat projektin toteuttamiseen tarjolla olevia resursseja.

Kun attribuutit ja komponentit on esitetty, attribuutti-komponenttiparit arvioidaan numeerisesti suhteessa osaamisalueisiin. Riskitekijöitä lasketaan arviointinumeroiden perusteella. Riskitekijät liittyvät projekti-idean sekä resurssien attribuutti-komponenttipareihin ja osaamisalueisiin. Lopuksi vertaillaan projekti-ideaan ja resursseihin liittyviä riskitekijöitä, jolloin päätöksentekijä pystyy näkemään kuinka hyvin resurssit sopivat projektin toteuttamiseen. Näin osaamiseen ja resursseihin perustuva teoria integroituu riskihallinta-, management- ja innovaatioteorioihin.

Kehitetyn tietokoneohjelman käyttäjäystävällisyyttä tehostettiin parantamalla käyttöliittymää yhteistyössä useiden pilottiyritysten kanssa. Kehitystyön tekeminen selvästi määritellyissä jaksoissa osoittautui edulliseksi. Pilottiyritysten edustajat innostuivat kehitystyöstä, sillä he tunsivat, että heidän projektinsa hyötyivät analyysituloksista.

Analyysimallista on kehitetty konsulttityökalu, jonka markkinointi on jo saanut positiivista palautetta. Lisäksi mallista on kehitteillä uusia sovelluksia, jotta syntyisi analyysityökaluperhe.
Opponents:Tunkelo, Eino
professor
Finnish Academy of Technology, Finland

Chairperson:Lahti, Arto
professor
Aaltodoc:https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/11204