School of Business publications portal

Change in web publishing of Aalto publication series for Aalto University Business School from beginning of 2014

Information and pdf-files of Business School publications in the Aalto series are now located in the Aaltodoc publication archive

eDiss - School of Business dissertations


Author:Tuominen, Matti 
Title:Market-Driven Capabilities and Operational Performance. Theoretical Foundations and Managerial Practices
Series:Acta Universitatis oeconomicae Helsingiensis. A, ISSN 1237-556X; 201
Series no:A-201
Year:2002  Thesis defence date: 2002-05-23
Discipline:Marketing
Index terms:Marketing; Markets; Markkinat; Markkinointi; Strategia; Strategy
Language:eng
Bibid:278505
ISBN:951-791-694-9
Abstract:
Thesis defence announcement:
Markkinalähtöinen osaaminen ja yritysten menestyminen - teoreettiset perusteet ja liikkeenjohdon käytännöt

KTL Matti Tuomisen markkinoinnin alaan kuuluva väitöskirja "Market-Driven Capabilities and Operational Performance. Theoretical Foundations and Managerial Practices" tarkastetaan Helsingin kauppakorkeakoulussa (HKKK) torstaina 23. toukokuuta. Väitöstilaisuus alkaa klo 12 Chydenian Stora Enso -salissa H324, os. Runeberginkatu 22-24. Vastaväittäjänä toimii markkinoinnin professori Saara Hyvönen Helsingin yliopiston Taloustieteen laitokselta ja kustoksena professori Kristian Möller HKKK:n Markkinoinnin laitokselta.

Suomalaiset yritykset ovat tunnettuja teknologisesta osaamisestaan ja tuotekehityskyvystään, mutta markkinoinnin on perinteisesti arvioitu muodostavan yritystemme heikoimman osaamisalueen. Markkinalähtöisen osaamisen merkitys korostuu entisestään liiketoiminnan kansainvälistymisen myötä. Liikkeenjohdon haasteeksi on globaalissa taloudessa muodostunut markkinoinnin strateginen johtaminen, jossa korostuu erityisesti henkilöstön osaaminen ja organisaation kyky oppia ja uudistua.

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää suomalaisten metalliteollisuusyritysten markkinalähtöisen osaamisen merkitys yrityksen menestymiselle erilaisissa kilpailu- ja teknologiaympäristöissä. Tutkimus tuottaa käsitemallin markkinalähtöisen osaamisen ja menestymisen välisestä yhteydestä "kolmiulotteisena strategisena kolmiona". Yrityksen menestymisen näkökulmasta keskeistä on sopeutumiskyvyn, markkinointiosaamisen ja liikkeenjohdon organisointikyvyn kriittisten indikaatorien tunnistaminen.

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että markkinalähtöinen osaaminen on perusedellytys yrityksen toiminnalliselle tehokkuudelle ja menestymiselle. Markkinalähtöinen osaaminen on tutkimuksen keskeisten löydösten mukaan tilannesidonnaista, eli sillä on yrityskohtaisesti yksilöityvä ilme. Menestyäkseen yritysjohdon on osattava yhdistää strategisten tilannetekijöiden edellyttämällä tavalla yrityksen sopeutumiskyky, markkinointiosaaminen ja organisaatioratkaisut.

Tutkimuksen teoreettinen merkitys on markkinoinnin johtamisen aiempaa selvempi kytkeminen yrityksen liiketoimintaosaamiseen sekä kehittymässä olevaan voimavara- ja kyvykkyysperusteiseen yrityksen teoriaan. Käytännön liikkeenjohdon näkökulmasta tuloksellisen markkinalähtöisen osaamisen luominen ja ylläpitäminen alati muuttuvilla markkinoilla on yrityskohtainen prosessi ja samalla edellytys yrityksen toiminnallisen tehokkuuden saavuttamiseksi.
Opponents:Hyvönen, Saara
professor
University of Helsinki, Finland

Chairperson:Möller, Kristian
professor