School of Business publications portal

Change in web publishing of Aalto publication series for Aalto University Business School from beginning of 2014

Information and pdf-files of Business School publications in the Aalto series are now located in the Aaltodoc publication archive

eDiss - School of Business dissertations


Author:Kallio, A. Maarit I. 
Title:Studies on Competition in the Finnish Wood Market
Series:Acta Universitatis oeconomicae Helsingiensis. A, ISSN 1237-556X; 193
Series no:A-193
Year:2001  Thesis defence date: 2001-11-23
Discipline:Management Science
Index terms:Competition; Forestry industry; Kilpailu; Metsäteollisuus; Puu; Wood
Language:eng
Bibid:272705
ISBN:951-791-643-4
Abstract:
Thesis defence announcement:
Kilpailu suomen raakapuumarkkinoilla toimii hyvin

KTL Maarit Kallion liikkeenjohdon systeemien alaan kuuluva väitöskirja "Studies on competition in the Finnish wood market" tarkastetaan Helsingin kauppakorkeakoulussa perjantaina 23.11.2001. Väitöstilaisuus alkaa klo 12 Chydenian STORA ENSO -salissa H 324 (Runeberginkatu 22-24). Vastaväittäjänä toimii Ph.D. Mats Bergman (ECON-Centre for Economic Analysis) ja kustoksena professori Merja Halme (Helsingin kauppakorkeakoulu).

Kallio kehittää väitöskirjassaan empiirisiä menetelmiä talousteorian mukaisten kilpailu-mallien testaamiseen ja soveltaa niitä Suomen puumarkkinoiden tarkasteluun. Tutkimusta ovat motivoineet puumarkkinaosapuolten esittämät epäilyt markkinoiden kilpailuvääristymistä. Epäilyjen taustalta löytyvät usein viime vuosikymmenellä tapahtuneet muutokset puumarkkinoiden rakenteessa: puun ostajapuolen keskittyminen sekä luopuminen keskitetyistä puukauppaneuvotteluista.

Väitöskirja koostuu neljästä kilpailuoletuksia eri suhdannevaiheissa analysoivasta osatutkimuksesta. Empiiristen tulosten mukaan kilpailu raakapuumarkkinoilla toimii pääsääntöisesti hyvin lukuunottamatta
mahdollisia poikkeuksellisen heikkoja suhdannetilanteita lopputuotemarkkinoilla. Tulokset antavat näin tukea myös sille, että kilpailuviranomaisten päätös luopua keskitetyistä neuvotteluista koskien puun hintaodotuksia oli oikea.

Vaikka kuitupuuta ostava massa- ja paperiteollisuus on Suomessa erittäin keskittynyttä, teollisuuden ei kannata alan pääomavaltaisuuden vuoksi normaalisuhdanteissa rajoittaa tuotantoaan vaikuttaakseen puumarkkinoihin. Ostajien keskittyminen ei myöskään näyttäisi vähentäneen kapasiteetti-investointeja. Massa- ja paperiteollisuuden puunjalostuskapasiteetti onkin suhteellisen suuri verrattuna yksityismetsänomistajien puun tarjontapotentiaaliin ja viime aikoina tuotantokapasiteettia on lisätty nojautuen myös tuontipuun kasvavaan käyttöön.

Tukkipuumarkkinoilla kilpailullisuutta lisää sahateollisuuden verrattain alhainen keskittyneisyys. Myös sahateollisuuden integroituminen massa- ja paperiteollisuuteen voi teoriassa lisätä tukkipuumarkkinoiden kilpailua. Jos metsäteollisuusintegraatti on kyllin suuri voidakseen omalla puunkysynnällään vaikuttaa hintoihin sekä
tukki- että kuitupuumarkkinoilla, se tuottaa enemmän sahatavaraa kuin mitä se tuottaisi itsenäisenä sahana.
Koska mekaanisen metsäteollisuuden sivutuotteena syntyvällä hakkeella voidaan korvata kuitupuuta, tukkipuun hintaan sisältyy myös hakkeen osuuden arvo massa- ja paperiteollisuuden panoksena.
Opponents:Bergman, Mats
PhD
ECON - Centre for Economic Analysis, Norway

Chairperson:Halme, Merja
professori