School of Business publications portal

Change in web publishing of Aalto publication series for Aalto University Business School from beginning of 2014

Information and pdf-files of Business School publications in the Aalto series are now located in the Aaltodoc publication archive

eDiss - School of Business dissertations


Author:Kaustia, Markku 
Title:Essays on Investor Behavior and Psychological Reference Prices
Series:Acta Universitatis oeconomicae Helsingiensis. A, ISSN 1237-556X; 213
Series no:A-213
Year:2003  Thesis defence date: 2003-05-09
Discipline:Finance
Index terms:Behaviour; Financial markets; Investment; Investments; Investoinnit; Investors; Käyttäytyminen; Osakemarkkinat; Psychology; Psykologia; Rahoitusmarkkinat; Sijoittajat; Sijoitukset; Stock markets
Language:eng
Bibid:291452
ISBN:951-791-754-6
Abstract (eng):Psychological factors have a major impact on investor behavior, as shown by numerous academic studies in recent years. The essays included in this thesis contribute to existing literature on investor behavior, and its associated market consequences, with respect to certain stock price levels that have personal meaning to investors. Such psychologically important reference prices include the stock’s original purchase price, as well as previously obtained record high and low market prices.

The first essay focuses on the determinants of the disposition effect, i.e. the tendency to hold on to losing investments and to sell winners. The main findings on a large panel of individual investors’ trades are the following: Risk aversion over gains and risk seeking over losses, as described by prospect theory, the leading explanation of the disposition effect in extant literature, does not fully account for the disposition effect. Secondly, holding on to losing shares is not motivated by a belief in mean-reverting returns, nor is it produced by investors acting on target prices, based on their subjective assessment of the stock’s fair value. The results are consistent with investors trying to break even and avoid realizing losses due to a need to justify past investment choices.

The second essay investigates the immediate effect on trading volume, when the position of a large number of investors switches from losses to gains. This unique condition can occur in Initial Public Offerings (IPO), where many investors share the same purchase price. The results show a significant increase in turnover for negative initial return IPOs at the time they surpass the offer price for the first time. Attaining new high and low stock prices is also found to increase turnover significantly. The effect is stronger than the one produced by exceeding the purchase price.

The third essay utilizes a similar setting in assessing the impact on market prices over the very short-term, as well as the medium-term horizons of several weeks. The results show no price impact on the days following the crossing of the offer price, which suggests that the disposition effect has no immediate aggregate impact due to demand and supply imbalance. Results of 4- to 12-week returns show a fairly strong tendency for trend continuation. That is, after crossing the offer price from below (above) the stock tends to continue to go up (down). Attaining a new high or low stock price is a significant predictor of trend continuation over the next two days.
Thesis defence announcement:
Sijoittajien käyttäytyminen ja psykologisesti tärkeät hintatasot

KTM Markku Kaustian rahoituksen alaan kuuluva väitöskirja “Essays on Investor Behavior and Psychological Reference Prices” tarkastetaan Helsingin kauppakorkeakoulussa (HKKK) perjantaina 9.5.2003. Väitöstilaisuus alkaa klo 12 Chydenia rakennuksen STORA ENSO –salissa (H324), osoitteessa Runeberginkatu 22-24. Vastaväittäjänä toimii professori Anders Löflund (Svenska handelshögskolan) ja kustoksena professori Vesa Puttonen (HKKK).

Rahoitusmarkkinoilla psykologiset tekijät ovat merkittävässä asemassa. Väitöskirja tuo uutta tietoa psykologisesti tärkeiksi koettujen hintatasojen vaikutuksista sijoittajien käyttäytymiseen osakemarkkinoilla. Eräs tällainen psykologinen viitehinta on osakkeen ostohinta. Verotuksen kannalta sijoittajan olisi monesti järkevää realisoida tappiolla olevia sijoituksia, koska näin syntyneet myyntitappiot vähennetään myyntivoitoista veroa määriteltäessä. Käytännössä sijoittajat kuitenkin välttävät myymästä tappiolla. Markkinat (muut sijoittajat) eivät välitä sijoittajan aikanaan osakkeesta maksamasta hinnasta, mutta sijoittajalle itselleen sillä voi olla psykologista merkitystä. Muita psykologisia viitehintoja ovat mm. osakkeen viimeaikaiset kurssihuiput ja –pohjat.

Kaustia on aineistoissaan analysoinut noin 900 000 Helsingin Pörssissä tehtyä kauppaa, joissa yksityissijoittaja myi osakkeita vuosien 1995–2000 aikana. Perushavainnot mm. kertovat, että tappioita realisoidaan enemmän joulukuussa
– verovuoden lähestyessä loppuaan – kuin muina kuukausina. Tämä ei kuitenkaan riitä kääntämään tilannetta, vaan myös joulukuussa tendenssi realisoida voittoja on selvästi vahvempi kuin tendenssi realisoida tappioita. Analyysissä on otettu huomioon se, että pörssissä voitolla olevia osakkeita ko. aikavälillä oli yleisesti ottaen enemmän kuin tappiolla olevia. Halukkuus realisoida voittoja alkaa vähentyä voittojen kasvaessa, mutta vaikutus alkaa näkyä vasta suurten, yli 70 % voittojen kohdalla.

Tappiolla myynnin välttämisen taustoja on tutkittu samassa aineistossa erilaisten menetelmien avulla. Kokonaisuudessaan tulokset viittaavat siihen, että sijoittajien taipumus välttää tappioiden realisointia johtuu tarpeesta pyrkiä oikeuttamaan sijoituspäätös jälkikäteen: sijoittaja kokee, että tappiolla myyminen on lopullinen osoitus väärästä sijoituspäätöksestä. Tappion karttamisen markkinavaikutuksia Kaustia on tutkinut listautumisantien avulla, joissa kaikilla antiin osallistuneilla sijoittajilla on sama ostohinta. Kaupankäyntivolyymi kasvaa, kun tappiolla ollut osake ylittää antihinnan. Kaupankäynti lisääntyy myös päivinä, joina osakkeen kurssi tekee uuden huippu- tai pohjanoteerauksen. Antihinnan ylitys tai alitus ei aiheuta välitöntä kurssivaikutusta, mutta 4–12-viikon tähtäimellä se ennustaa trendin jatkumista.
Opponents:Löflund, Anders
rofessor
Swedish School of Economics and Business Administration, Finland

Chairperson:Puttonen, Vesa
professor