School of Business publications portal

Change in web publishing of Aalto publication series for Aalto University Business School from beginning of 2014

Information and pdf-files of Business School publications in the Aalto series are now located in the Aaltodoc publication archive

eDiss - School of Business dissertations


Author:Siitonen, Silja 
Title:Impact of Globalisation and Regionalisation Strategies on the Performance of the World's Pulp and Paper Companies
Series:Acta Universitatis oeconomicae Helsingiensis. A, ISSN 1237-556X; 225
Series no:A-225
Year:2003  Thesis defence date: 2003-11-14
Discipline:International Business
Index terms:Paper and pulp industry; Paper industry; Paperiteollisuus; Selluteollisuus; Strategia; Strategy
Language:eng
Bibid:297917
ISBN:951-791-808-9
Abstract (eng):The first objective of the study was to explore the development of globalisation and regionalisation within the pulp and paper industry during 1990-1998, and to define the drivers pushing companies towards globalisation. Another aim was to determine the objectives pursued by the top 100 pulp and paper companies in the globalisation and regionalisation process. The third objective was to determine whether the initial drivers and objectives, and the resulting outcomes of the companies differed from each other, and if so, how and why. Based on this, the characteristics of companies that have performed better than the industry average were analysed in further detail. The fourth and ultimate objective of the study was to determine what kind of impact different globalisation and regionalisation strategies have had on the pulp and paper companies’ performance. Finally, it is discussed whether the results of the study could be generalised to other sectors of industry.

Altogether 21 performance measures were analysed, quantitatively or qualitatively. The quantitative part includes analyses of several operative and financial performance measures of the top 100 pulp and paper companies during 1990-98. The qualitative part includes interviews with 36 top managers at 14 case study companies in nine countries conducted during the winter and summer 2001/2002.

Because of the diversity of measures and the overall multidimensionality of the study approach, the findings are intended to promote versatile use of different globalisation and internationalisation models. The present study combines the models with profound and unique empirical data derived from consulting company data banks, various public sources, as well as extensive interviews with senior executives. This interrelated construct is designed to present a systematic view of the pulp and paper industry’s globalisation and regionalisation.

The study contributes to the research on globalisation and foreign direct investment by introducing various measures of the success of different globalisation and regionalisation strategies. It identifies the companies that have been successful in the globalisation process and outlines the reasons for success. The study suggests that company performance correlates positively with the progress of globalisation. It also concludes that, contrary to popular belief, related diversification is not, on average, less successful than the focus strategy. The study also shows that North American globalising and global companies are better valued than their competitors in Europe or Asia, where investors do not put a premium on companies with a more global size.
Thesis defence announcement:
Globalisoitumisen vaikutus sellu- ja paperiteollisuusyritysten menestykseen

KTM, MMM, MBA Silja Siitosen kansainvälisen liiketoiminnan alaan kuuluva väitöskirja “Impact of Globalisation and Regionalisation Strategies on the Performance of the World’s Pulp and Paper Companies” tarkastetaan Helsingin kauppakorkeakoulussa perjantaina 14.11.2003. Väitöstilaisuus alkaa klo 14 päärakennuksen (Runeberginkatu 14-16) juhlasalissa B163. Vastaväittäjinä toimivat professori, PhD Yves Doz (INSEAD) ja professori, TkT, Senior Scientific Advisor Kari Ebeling (UPM-Kymmene). Kustoksena toimii professori (emeritus) Reijo Luostarinen (HKKK).

Maailman sellu- ja paperiteollisuudelle 1990-luku oli muutosten aikaa. Kypsyvät markkinat, fragmentoitunut teollisuusrakenne ja pörssikurssien heikko kehitys kiihdyttivät sellu- ja paperiteollisuusyrityksiä kohti tehokkaampia ja kannattavampia toimintatapoja. Alan keskittyminen ja globalisoituminen vuosikymmenen aikana muutti yritysten investointikäyttäytymistä, kilpailukykyä sekä paransi teollisuuden kannattavuutta ja lisäarvon tuottoa.

Väitöskirjassa on tutkittu 100 maailman suurimman sellu- ja paperiteollisuusyrityksen menestystä 1990-luvulla käyttäen useita kvantitatiivisia finanssi- ja operatiivisia mittareita. Tutkimuksen kvalitatiivinen osa taas käsittää 36 ylimmän johdon henkilön haastattelut 14 eri yrityksestä. Tutkimuksen keskeinen kysymys on, millainen vaikutus eri globalisoitumis- ja regionalisoitumisstrategioilla on ollut maailman sellu- ja paperiteollisuusyritysten menestykseen 1990-98 välisenä aikana. Lisäksi väitöksessä on tutkittu kotimarkkina-alueen ja päätuoteryhmien vaikutusta menestykseen.

Yritysten kannattavuus ja lisäarvon tuottaminen paranevat usein globalisoitumisen edetessä. On kuitenkin tiettyjä peruslähtökohtia, jotka yritysten tulee täyttää voidakseen kasvaa menestyksellisesti globaaleiksi. Globalisoituvilla yrityksillä tulee olla kriittistä massaa – tuotantokapasiteettia ja muita resursseja – sekä vahva tase toimintojensa laajentamiseen. Kriittisin vaihe laajentumisessa on ns. inter-regionaalisuus, jolloin resursseja jaetaan uudelle mantereelle synergioita kuitenkaan vielä saavuttamatta. Vasta kun yritys on tarpeeksi suuri ja globaali, on mahdollista saavuttaa merkittäviä operatiivisia synergioita.

Yritysjohdon tulee myös tarkastella tuotestrategiaansa. Fokusoitunut, yhden päätuoteryhmän tuotanto on usein hyödyllinen pienemmille yrityksille, vaikka kilpailulainsäädännön vuoksi niiden tulee jo aikaisessa vaiheessa lähteä uusille markkina-alueille. Oman toimialansa sisällä diversifioituminen on järkevää suurille yrityksille. Tutkimuksen mukaan fokusoituneet yritykset eivät itse asiassa ole olleet toimialansa sisällä diversifioituneita yrityksiä kannattavampia.

Vaikka eurooppalaisilla, erityisesti pohjoismaalaisilla, yrityksillä tuotantokoneisto on pohjoisamerikkalaisia kilpailukykyisempää sekä laadullisesti korkeatasoisempaa, ovat eurooppalaiset osakkeet huonommin arvostettuja kuin yhdysvaltalaiset. Globalisoituvat ja globaalit yhdysvaltalaiset yritykset ovat yleisesti paremmin arvostettuja kuin eurooppalaiset tai aasialaiset, missä yrityksen suuremmasta koosta tai globalisoitumisesta ei vielä makseta osakkeille hintapreemiota.
Opponents:Ebeling, Kari
doctor
UPM-Kymmene, Finland

Doz, Yves
professor
INSEAD, France

Chairperson:Luostarinen, Reijo
professor