School of Business publications portal

Change in web publishing of Aalto publication series for Aalto University Business School from beginning of 2014

Information and pdf-files of Business School publications in the Aalto series are now located in the Aaltodoc publication archive

eDiss - School of Business dissertations


Author:Lauri, Pekka 
Title:Human Capital, Dynamic Inefficiency and Economic Growth
Series:Acta Universitatis oeconomicae Helsingiensis. A, ISSN 1237-556X; 237
Series no:A-237
Year:2004  Thesis defence date: 2004-08-27
Discipline:Economics
Electronic dissertation: » dissertation in pdf-format   [801 KB]
Index terms:Economic growth; Henkinen pääoma; Intellectual capital; Taloudellinen kasvu; Technology; Teknologia
Language:eng
Bibid:308073
ISBN:951-791-854-2
Abstract (eng):We investigate an endogenous growth overlapping generations model, which allows dynamic inefficiency and thereby has a role for the redistribution of resources from children to parents through bubbles, government debt or intergenerational altruistic transfers. The model has two sources of economic growth: human capital accumulation due to education investments and technological progress due to learning-by-doing externalities. Technological progress has two opposite effects in the model, a positive productivity effect on the final goods production and a negative erosion effect on human capital accumulation. These effects allow us to generate new results compared to models where the source of economic growth is technological progress or human capital accumulation alone. In particular, we show that bubbles can have a positive or negative effect on economic growth. We also consider the relationship between bubbles and two-sided intergenerational altruism. We show that bequests, gifts and bubbles cannot be operative in the same steady state if altruism is symmetric and households take the actions of other generations as given. Moreover, altruistic education investments are a perfect substitute for bequests if young agents do not face borrowing constraints. On the other hand, gifts from children to parents are an imperfect substitute for bubbles and bubbles eliminate gifts. In the end, we consider government debt and permanent budget deficits. The deficit has a maximum sustainable upper bound and it decreases the effect of debt on the economy. The calibration of the model to the postwar U.S. data shows that a maximum sustainable deficit/GDP ratio by the Ponzi game debt finance is around 2.1 %, which is slightly higher than the average realized U.S. deficit/GDP ratio.
Thesis defence announcement:
Henkinen pääoma, dynaaminen tehottomuus ja taloudellinen kasvu

KTL Pekka Laurin kansantaloustieteen alaan kuuluva väitöskirja "Human Capital, Dynamic Inefficiency and Economic Growth" tarkastetaan Helsingin kauppakorkeakoulussa perjantaina 27.8.2004. Väitöstilaisuus alkaa klo 12.00 Chydenian (Runeberginkatu 22-24) STORA ENSO -salissa (H324). Vastaväittäjänä toimii professori Tapio Palokangas (Helsingin yliopisto) ja kustoksena professori Pertti Haaparanta (HKKK).

Taloudellinen kasvu määrää yhteiskunnan hyvinvoinnin kehityksen pitkällä tähtäyksellä, sillä pienikin muutos taloudellisessa kasvussa johtaa ajan kuluessa suureen muutokseen kansantuotteen tasossa. Tästä syystä on tärkeää tutkia talouspolitiikan vaikutuksia taloudelliseen kasvuun. Sukupolvien välinen resurssien allokaatio on keskeinen osa nykypäivän talouspolitiikkaa. Esimerkiksi valtion velka, sosiaaliturva ja kuplat varallisuusesineiden markkinoilla johtavat sukupolvien väliseen resurssien uudelleenjakoon.

Perinteisesti taloudellista kasvua on tutkittu ns. Barro-Ramsey mallilla, jossa talous muodostuu äärellisestä määrästä äärettömän suunnitteluhorisontin omaavia perheitä. Tässä mallissa taloudenpitäjien perinnönjättö- ja lahjanantomotiivit neutralisoivat sukupolvien välisen resurssien uudelleenjaon vaikutuksen taloudelliseen kasvuun. Viime aikoina taloudellista kasvua on alettu tutkia myös ns. limittäisten sukupolvien mallilla, jossa talous muodostuu äärettömästä määrästä äärellisen suunnitteluhorisontin omaavia taloudenpitäjiä. Mallin ääretön määrä kaupanteko-mahdollisuuksia sallii sukupolvien välisen allokaatioon ei-optimaalisuuden eli ns. dynaamiseen tehottomuuden ja tilanteen, jossa yhteiskunnan hyvinvointia voidaan parantaa sukupolvien välisellä resurssien uudelleenjaolla. Limittäisten sukupolvien mallissa sukupolvien välisen allokaation muutokset eivät neuralisoidu, koska taloudenpitäjien välisiä perinnönjättö-ja lahjanantomotiiveja ei ole tai ne eivät ole tarpeeksi voimakkaita eliminoimaan sukupolvien välisen resurssien uudelleenjaon vaikutusta taloudelliseen kasvuun.

Väitöskirjassa tutkitaan limittäisten sukupolvien endogeenista kasvumallia, jossa on kaksi taloudellisen kasvun lähdettä: henkisen pääoman kertyminen koulutusinvestointien kautta ja tekninen kehitys työssäopitun tietotaidon ulkoisvaikutusten kautta. Tekninen kehitys vaikuttaa positiivisesti lopputuotteiden tuotantoon, mutta vähentää henkisen pääoman kertymistä, koska henkinen pääoma on teknologia sidonnaista ja ei välttämättä sovellu uuteen tekniseen ympäristöön. Aluksi työssä tarkastellaan sukupolvien välisen resurssien uudelleenjaon vaikutusta talouteen ilman taloudenpitäjien välistä altruismia. Sen jälkeen malliin lisätään symmetriset perinnönjättö-ja lahjanantomotiivit. Erityisen kiinnostuksen kohteina ovat kuplien ja valtion velan vaikutukset taloudelliseen kasvuun sekä altruismin ja kuplien keskinäinen riippuvuussuhde.

Väitöskirjassa osoitetaan, että kuplat voivat lisätä tai vähentää taloudellista kasvua. Tämä tulos poikkeaa kirjallisuudessa aikaisemmin esitetyistä tuloksista, joiden mukaan kuplat vähentävät taloudellista kasvua, kun kasvun lähteenä toimii henkisen pääoman kertyminen tai tekninen kehitys yksinään. Lisäksi työssä osoitetaan, että symmetriset perinnönjättö-ja lahjanantomotiivit eivät eliminoi kuplien vaikutusta talouteen, mutta kuplat poistavat lahjanantomotiivin. Lopuksi työssä tarkastellaan valtion velan ja pysyvän budjettivajeen vaikutusta talouteen. Mallin kalibrointi USA:n aineistoon liittyvillä parametrin arvoilla johtaa alhaisempaan velkarahoituksella ylläpidettävään budjettivaje/kansantuote suhteeseen kuin kirjallisuudessa aikaisemmin esitetyt tulokset.

Lisätietoja: Pekka Lauri, puh. (09) 730 889, sähköposti: pekka.lauri@hkkk.fi. Väitöskirja on saatavissa sähköisessä muodossa osoitteessa: http//helecon3.hkkk.fi/diss/. Painettuja versioita voi tiedustella HKKK:n kansantaloustieteen laitokselta Pirkko Drakokselta, puh. (09) 4313 8275, sähköposti: pirkko.drakos@hkkk.fi.
Opponents:Palokangas, Tapio
professor
University of Helsinki, Finland

Chairperson:Haaparanta, Pertti
professor
Aaltodoc:https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/11216