School of Business publications portal

Change in web publishing of Aalto publication series for Aalto University Business School from beginning of 2014

Information and pdf-files of Business School publications in the Aalto series are now located in the Aaltodoc publication archive

eDiss - School of Business dissertations


Author:Järvinen, Sami 
Title:Essays on Pricing Commodity Derivatives
Series:Acta Universitatis oeconomicae Helsingiensis. A, ISSN 1237-556X; 238
Series no:A-238
Year:2004  Thesis defence date: 2004-08-02
Discipline:Finance
Electronic dissertation: » dissertation in pdf-format   [1642 KB]
Index terms:Financial markets; Rahoitusmarkkinat
Language:eng
Bibid:309477
ISBN:951-791-861-5
Abstract:
Thesis defence announcement:
Menetelmiä raaka-ainejohdannaisten mallintamiseen

KTM Sami Järvisen rahoituksen alaan kuuluva väitöskirja ”Essays on Pricing Commodity Derivatives” tarkastetaan Helsingin kauppakorkeakoulun Chydenia-rakennuksen STORA ENSO-salissa (Runeberginkatu 22-24) maanantaina 2.8.2004 klo 12. Vastaväittäjänä toimii professori Seppo Pynnönen (Vaasan yliopisto) ja kustoksena professori Vesa Puttonen (HKKK).

Väitöstutkimus tarkastelee raaka-ainejohdannaisten hinnoittelua ja markkinainformaation hyväksikäyttöä. Tutkimuksen lähestymistapa on sekä teoreettinen että empiirinen. Raaka-ainejohdannaiset ovat viime aikoina tulleet yhä tärkeämmiksi instrumenteiksi yritysten riskienhallinnan toiminnossa valuutta- ja korkojohdannaisten rinnalla. Raaka-ainejohdannaisten kohdalla markkinakäytännöt ovat hyvin moninaiset, ja nämä seikat heijastuvat myös tutkimuksen kysymysten asettelussa.

Tutkimus pohjautuu aikaisempaan teoriaan johdannaishinnoittelusta ja laajentaa teoriapohjaa etenkin markkinainformaation hyväksikäytön näkökulmasta. Aineistona empiirisessä osiossa käytetään Suomelle merkittävää sellu- ja paperijohdannaisen markkinainformaatiota sekä maailman mittakaavassa tärkeää öljyjohdannaisten markkinainformaatiota. Molemmilla markkinoilla on omat erityispiirteensä, joita tutkimus pyrkii osaltaan valottamaan. Tutkimuksen perusta on suurelta osin teoreettinen, joten tavoitteena on luoda käytännöllisiä ja yksinkertaistettuja malleja aikaisempien mallien laajentamiseksi raaka-ainejohdannaisten erityistapauksiin ja erityisesti hahmottaa malli markkinainformaation tehokkaalle hyväksikäytölle.

Kokonaisuutena tutkimus esittää harmonisen teoriakehikon, jossa markkinaosapuolet voivat mallintaa yksinkertaisia ja hieman monimutkaistettuja raaka-ainejohdannaisia käyttäen hyväksi markkinoilta saatavia hinta- ja volatiliteettinoteerauksia kyseisille instrumenteille. Aikaisemmin raaka-ainejohdannaisten tutkimuksessa ei ole käytetty markkinahintoja pitkistä johdannaissopimuksista. Tässä tutkimuksessa käytetään hinnanvaihtosopimusten (swap) noteerauksia, ja samalla laaditaan teoriakehikko sille, miten tarkempaa informaatiota voi noteerauksista johtaa. Tutkimus tarkastelee myös optioiden hinnoittelua laajentaen hyvin tunnettua binomimallia sekä markkinoiden standardimallia, raaka-ainejohdannaisten käsittelyyn. Erityisesti esitetään malli, jossa käytetään hyväksi markkinainformaation käsittelyn teoria ja hinnoittelumallin johtaminen. Tutkimuksen empiirisessä osiossa hallitsevaksi johtopäätelmäksi muodostuu raaka-ainejohdannaisten pitkän markkinainformaation mallintamisen monimutkaisuus ja riippuvuus useista tekijöistä.
Opponents:Pynnönen, Seppo
professor
University of Vaasa, Finland

Chairperson:Puttonen, Vesa
professor
Aaltodoc:https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/11217