School of Business publications portal

Change in web publishing of Aalto publication series for Aalto University Business School from beginning of 2014

Information and pdf-files of Business School publications in the Aalto series are now located in the Aaltodoc publication archive

eDiss - School of Business dissertations


Author:Salonen, Petri I. 
Title:Evaluation of a Product Platform Strategy for Analytical Application Software
Series:Acta Universitatis oeconomicae Helsingiensis. A, ISSN 1237-556X; 239
Series no:A-239
Year:2004  Thesis defence date: 2004-09-08
Discipline:Information Systems Science
Electronic dissertation: » dissertation in pdf-format   [3891 KB]
Index terms:Business economics; Data warehousing; Information technology; Liiketalous; Ohjelmistot; Software; Tietotekniikka
Language:eng
Bibid:309474
ISBN:951-791-867-4
Abstract (eng):The challenge for software business executives is to bring new software products to the market rapidly, using both a software development approach that enables effective delivery of products and a robust software product architecture that addresses the needs of selected market segments. This study addresses the development of analytical application software solutions that are the foundation for a decision support solution, providing to end user organization executive management the needed tools to track critical key performance indicators using technologies such as digital dashboard software.

Unfortunately, executive management has to make several decisions long before the actual software product is delivered, and some of these decisions can have a long-lasting impact on both future software development and the market segmentation of the software product. To alleviate the challenge of long-term strategic software product development, researchers have applied the concept of the product platform from mechanical engineering to software development, enabling the utilization of a common core product platform that becomes the foundation for derivative product development within a product family. The product platform concept has been demonstrated within several industries, for example, the automobile industry (Ford automobiles) and the electronics industry (Hewlett Packard printers). Existing software related product platform literature does not address the practical implications of building software products using a product platform approach.

This study introduces software product line engineering as a viable alternative foundation for software product family development using the product platform approach. Its aim is to identify an optimal analytical application software architecture that becomes the foundation for longterm derivative software development using the same common core (the product platform) across different derivative products for given market segments. The product platform development approach has the aim, contrary to that of the traditional software development approach, of maximizing the revenue (and not of minimizing the cost) that can be leveraged from a product platform using a product architecture that is specifi cally designed to be common to all selected market segments. The study also introduces six different alignment perspectives that demonstrate the relationships between the selected product architecture, market segment, and technology dimensions. Each alignment perspective has characteristics which depend on the emphasis given any of the three dimensions. When setting long-term product development strategy, each of these dimensions must be carefully evaluated against the others before management makes a decision on any of the dimensions. Negligence in this evaluation could result in a disconnect between the dimensions, with long-lasting impact. From our analysis, it is evident that each alignment perspective can be specifi c to each software vendor due to the characteristics of the vendor, such as its core competence in technology, its software application domain, and its selected market segment.

The results of this longitudinal (ten year) single-case study demonstrate the use of the product platform concepts and alignment perspectives introduced herein. These alignment perspectives help to show how changes in product architecture, market segmentation, or technology can impact a software vendor’s product development effectiveness, and how executive management can assess the impact and reasons for these changes. The empirical evidence reinforces the researcher’s view that a software vendor can achieve signifi cant benefi ts using the product platform concept in its software development. The study also demonstrates how technology selections can impact future market segmentation strategies for a software vendor and how these selections can impact software development.
Thesis defence announcement:
Tehokkuuden korostamisesta joustavaan variointiin

KTM Petri I. Salosen tietojärjestelmätieteen alaan kuuluva väitöskirja “Evaluation of a Product Platform Strategy for Analytical Application Software” tarkastetaan Helsingin kauppakorkeakoulussa (HKKK) keskiviikkona 8.9.2004. Väitöstilaisuus alkaa klo 12.00 Chydenia-rakennuksen STORA ENSO -salissa (os. Runeberginkatu 22-24). Vastaväittäjänä toimii professori (oa.) Veikko Seppänen (Oulun Yliopisto) ja kustoksena professori Markku Sääksjärvi (HKKK).

Teknologialähtöinen kehitys on johtanut ohjelmistoteollisuudessa tilanteeseen, jossa käyttäjien tai käyttäjäyritysten tarpeiden nopeisiin muutoksiin ei pystytä vastaamaan. Perinteinen ohjelmistoteollisuus kärsii vakavista kannattavuusongelmista mm. Pohjois-Amerikan markkinoilla. Petri I. Salonen esittää väitöskirjassaan perinteiselle teknologialähtöiselle ohjelmistokehitykselle vaihtoehtoisen lähestymistavan, jossa teknologian sijaan tuotekehitystä ohjaavat ohjelmistoyrityksen asiakassegmentin tarpeet ja niistä johdetut strategiset ratkaisut. Tutkimuksessa sovelletaan esimerkiksi autojen tuotekehityksessä menestyksekkäästi käytettyä tuoteplatformiteoriaa. Kehittämisen pääongelmana on se, miten varioida tuote tehokkaasti ja joustavasti useille eri markkinoille yhdestä ja samasta tuoterungosta (tuoteplatformista). Ei tyydytä ohjelmistotuotteiden kehityskustannusten minimointiin, vaan tähdätään tuotekehityksen tehokkuuden maksimointiin.

Salosen tutkimus on osa professori Sääksjärven tutkimusryhmän kehitystyötä, joka tähtää ohjelmistotuotteen joustavan ja uudelleenkäytettävän perusarkkitehtuurin (rungon) ja sen teknologiaratkaisun pitkäaikaiseen säilyvyyteen ohjelmistoyrityksen tuotekehityksen tehokkuuden ja taloudellisen tuloksen maksimoimiseksi. Salosen työssä on kehitetty tuoterunkostrategiaa eteenpäin paitsi määrittelemällä ihanteelliset tuoterunkojen arkkitehtoniset vaihtoehdot tietovarastotyyppisille ohjelmistotuotteille, myös kehittämällä konkreettisia tapoja linjata yhteensopivaksi ohjelmistoyrityksen valitsemien markkinasegmenttien asiakastarpeet, tuoterungon arkkitehtuuri ja toteuttamisessa sovellettava teknologiaratkaisu. Työssä on myös esitetty ohjelmistotuotteen variointitekniikoita runkoratkaisujen mahdollisimman helpon muuntelun aikaansaamiseksi.

Tutkimuksessa esitetään case-tapauksena pitkittäistutkimus lähes kymmenen vuoden ajalta. Kohteena on kansainvälisesti menestyneen, suomalaisen tietovarastotuotteiden toimittajan tuotekehityksen tehokkuus. Tarkastelussa hyödynnetään tuoterunkoteorian mallia ja väitöksessä esitettyjä linjaustapoja. Mallin avulla kyetään tunnistamaan uudella tavalla tuotearkkitehtuurin, teknologiastrategian ja markkinasegmentoinnin hyvän tai huonon yhteensopivuuden aiheuttamia ongelmia yrityksen taloudelliselle tehokkuudelle, sekä arvioimaan tuotekehityksen tehokkuuden vaihteluja ja niiden aiheuttajia aikaisempaa monipuolisemmin. Empiiriset tulokset vahvistavat näkemystä, että hyvinkin johdettu, kansainvälisesti toimiva ohjelmistoyritys voi hyötyä merkittävästi tuoteplatformiajattelun soveltamisesta.
Opponents:Seppänen, Veikko
professor
University of Oulu, Finland

Chairperson:Sääksjärvi, Markku
professor
Aaltodoc:https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/11218