School of Business publications portal

Change in web publishing of Aalto publication series for Aalto University Business School from beginning of 2014

Information and pdf-files of Business School publications in the Aalto series are now located in the Aaltodoc publication archive

eDiss - School of Business dissertations


Author:Santonen, Teemu 
Title:Four Essays Studying the Effects of Customization and Market Environment on the Business Success of Online Newspapers in Finland
Series:Acta Universitatis oeconomicae Helsingiensis. A, ISSN 1237-556X; 242
Series no:A-242
Year:2004  Thesis defence date: 2004-10-29
Discipline:Information Systems Science
Electronic dissertation: » dissertation in pdf-format   [1671 KB]
Index terms:Business economics; Communication; Electronic commerce; Internet; Liiketalous; Market research; Markets; Markkinat; Markkinatutkimukset; Media; Newspapers; Palvelut; Sanomalehdet; Service; Verkkokauppa; Viestintä
Language:eng
Bibid:312380
ISBN:951-791-878-X
Abstract (eng):The literature on online newspapers includes fairly few empirical investigations of the factors affecting the business success of online newspapers, even though many business models and revenue logics have been presented. Moreover, practically the whole online newspaper literature has paid relatively little attention to the suggested effect of the market environment on business success.

In this dissertation we were especially interested in analyzing whether, as suggested, the better business success is achieved by applying the customization strategy rather than by producing pure standardized services. Moreover, we also wanted to test how the different factors besides customization, like the market environment, revenue logic, the importance of business objectives and experience in the online publishing, were directly or indirectly related to the business success of online newspapers. Since the majority of online publishing companies were having troubles in generating revenue, more comprehensive success measures than the typical annual revenue were needed. In this thesis, we considered comprehensive success in terms of capability to generate revenue, yet also in terms of the attainment of the strategic business objectives.

Based on the analyses of survey data from 42 online newspapers and case data from three online newspapers in the Finnish online newspaper market, the following conclusions were made. First of all our findings indicated that customization was not currently, or even in the short-term future plans, the main strategic option for online newspapers to achieve business success – even though especially process oriented customization seemed to provide some help in generating revenue. In general, mainly experienced online newspapers with a national-level geographical focus were interested in applying customization. Based on our case results, the following reasons for the low level of customization are suggested: content not suitable for customization, would not be profitable, current (low) level of customization is enough for end-users, users are not interested, online newspaper is highly differentiated even without customization. In addition, on the contrary to previous suggestions in the literature, we did not find a relationship between level of customization and level of perceived demand turbulence. Moreover, it appeared that experience in online publishing, the geographical focus of parent print newspaper, and the level of perceived demand turbulence and competition were individually and in combination related to the business success of online newspapers. Only national players seemed to improve their average success scores along with experience; the strongly geographically restricted online newspapers typically had declining trends in their success, especially in terms of business success.
Thesis defence announcement:
Tuotteen räätälöinti verkkosanomalehden menestystekijäksi

FM Teemu Santosen tietojärjestelmätieteen alaan kuuluva väitöskirja "Four essays studying the effects of customization and market environment on the business success of online newspapers in Finland" tarkastetaan Helsingin kauppakorkeakoulussa (HKKK) perjantaina 29.10.2004. Väitöstilaisuus alkaa klo 12.00 HKKK:n päärakennuksen TIETOENATOR–salissa (C250). Vastaväittäjänä toimii professori Arjen Wassenaar (University of Twente, Netherlands) ja kustoksena professori Markku Sääksjärvi (HKKK).

Santonen tutkii väitöksessään, voivatko verkkosanomalehdet saavuttaa parempaa liiketoiminnallista menestystä tarjoamalla loppukäyttäjilleen asiakaskohtaisesti räätälöityä tuotetta puhtaan massatuotteen sijaan. Lisäksi tutkimuksessa selvitetään tilastollisen analyysin pohjalta mm. markkinaympäristön, ansaintalogiikan ja kokemuksen vaikutusta verkkolehden menestykseen. Väitöskirjan empiirisen aineiston muodostavat 42 suomalaiseen verkkosanomalehteen liittyvä aineisto, joka täydentyy kolmella yrityskohtaisella haastattelulla.

Tutkimuksen mukaan verkkosanomalehtien menestystä voidaan toistaiseksi parhaiten selittää emolehden markkina-alueen laajuudella, kysynnän ja kilpailun koetulla turbulenttiudella sekä lehtitalon kokemuksella elektronisesta julkaisutoiminnasta.

Taloudellisten numeroiden valossa verkkosanomalehtien menestyminen on Suomessa vielä vaatimatonta, vaikka muutamia onnistujia löydettiinkin. Vain valtakunnallisen markkina-alueen omaavat lehdet pystyivät kokemuksen myötä parantamaan onnistumistaan, mikä tukee jonkin verran informaatiotuotteiden yleisen teorian mukaista markkinoiden keskittymisestä vain harvojen verkkolehtien käsiin. Toisaalta verkkosanomalehdille asetettu tärkein yksittäinen tavoite oli tukea paperille painettua emolehteä, eikä siis niinkään muovata aitoa ja kannattavaa verkkolehteä.

Tutkimuksessa tunnistettiin tilastollisin menetelmin verkkolehtien harjoittamat tuote- ja prosessiorientoituneet räätälöintitavat, joista jälkimmäiset eli lehden valmistukseen liittyvät tavat olivat selvästi yleisemmin käytössä kuin esimerkiksi sisällön räätälöinti asiakaskohtaiseksi. Räätälöintiä hyödynsivät vain jotkut markkinoiden suurimmat ja kokeneimmat lehtitalot, jotka operoivat laajalla markkina-alueella. Räätälöintiä ei kokonaisuudessaan koettu keskeiseksi kilpailukeinoksi saavuttaa menestystä verkkolehtimarkkinoilla.

Räätälöintiin perustuvan liiketoimintamallin toimivuus sai kuitenkin tukea tilastollisella tarkastelulla, sillä erityisesti prosessiorientoitunut räätälöintitapa näytti parantavan verkkolehtien taloudellista menestystä yhdessä eräiden muiden tekijöiden kanssa. Tutkimuksessa käytetyllä aineistolla ei pystytty verifioimaan alan kirjallisuudessa esitetyn asiakaskohtaisen sisällön räätälöinnin ja kysynnän turbulenttiuden välistä riippuvuussuhdetta. Johtopäätösten mukaan verkkosanomalehtien vähäinen kiinnostus räätälöintiä kohtaan on seurausta mm. verkkolehden sisällön heikosta soveltuvuudesta räätälöintiin, räätälöinnin aiheuttamista kustannuksista, lehden lukijoiden liian vähäisestä kiinnostuksesta ja mahdollisuuksista erilaistaa omaa tuotetta kilpailijoista myös muilla keinoilla.
Opponents:Wassenaar, Arjen
professor
University of Twente, Netherlands

Chairperson:Sääksjärvi, Markku
professor
Aaltodoc:https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/11221