School of Business publications portal

Change in web publishing of Aalto publication series for Aalto University Business School from beginning of 2014

Information and pdf-files of Business School publications in the Aalto series are now located in the Aaltodoc publication archive

eDiss - School of Business dissertations


Author:Ylikerälä, Juhani 
Title:Yrityshautomokokemuksen vaikutukset tradenomiopiskelijan yrittäjäuran syntyyn ja kehittymiseen: yrityshautomotoiminta liiketalouden alan ammattikorkeakoulun yrittäjäkoulutuksessa
Series:Acta Universitatis oeconomicae Helsingiensis. A, ISSN 1237-556X; 249
Series no:A-249
Year:2005  Thesis defence date: 2005-04-26
Discipline:Entrepreneurship and SME Business Managament
Index terms:Ammattikorkeakoulut; Business economics; Business education; Career development; Companies; Counselling; Entrepreneurship; Kaupallinen koulutus; Liiketalous; Neuvonta; Opetus; Opiskelijat; Polytechnics; Students; Teaching; Urakehitys; Yrittäjyys; Yritykset
Language:fin
Bibid:604799
ISBN:951-791-910-7
Abstract (fin):Tämän tutkimuksen tarkoitus on lisätä ymmärrystä tradenomiopiskelijan yrittämiskokeilusta ja siihen liittyen hänen uravalinnoistaan. Tutkimuksessa haetaan vastausta kysymykseen: ”Millaisia ovat yrityshautomokokemuksen vaikutukset tradenomiopiskelijan yrittäjäuran syntyyn ja kehittymiseen?” Tutkimus rajautuu empiirisen aineistonsa perusteella tradenomeihin ja yhteen hautomoon, Helsingin liiketalouden ammattikorkeakoulun eli Helian yrityskeskukseen.

Tutkimuksen teoriaperusta on yrittäjyystutkimus, erityisesti yrittäjäkoulutustutkimus ja yrittäjyydessä tehdyt koulutuskokeilut ja hautomotutkimus. Jossain määrin sivutaan myös yrittäjäuratutkimusta. Teoriaperustan tuloksena syntyy viitekehys, johon perustuen esitetään väittämiä hautomon vaikutuksista, eli että hautomo on yrittäjäuran kokeilun laukaiseva tekijä, mahdollistaa yrittämisen käytännön opiskelun ja kokeilun sekä vaikuttaa uravalintaan siten, että jos yrittäjäura koetaan itselle sopivaksi ja liikeidea on tuottava, jatketaan yrittäjänä.

Tutkimuksen empiria perustuu kymmenen hautomossa yrittäjinä toimineen opiskelijan haastatteluun. Empirian avulla koeteltiin luotua mallia ja esitettyjä väitteitä. Tutkimus-metodologia on case-tutkimus ja menetelmä mallin sovitus (Laitinen 1998,61; Pattern Matching; Yin 1994, 106).

Tulosten perusteella todettiin mallin pitävän pääpiirteissään paikkansa. Hautomo on merkittävä yrittäjäkokeilun laukaiseva tekijä, mutta kiinnostus yrittämiseen syntyy muualla, pääosin ennen koulua. Yrityshautomo on aloittelevalle yrittäjälle opiskelun, kokeilun, taitojen hiomisen, eli käytännön yrittämisen harjoittelun paikka. Uravalinnassa yrittäminen kilpailee muiden tarjolla olevien vaihtoehtojen kanssa; paras valitaan, usein perustana on raha. Yrittäjäura ei myöskään useissa tapauksissa ole sellainen, että jos sille lähdetään, niin siellä pysytään, vaan yrittäjäuralle ja sieltä pois voidaan vaihtaa eri mahdollisuuksien ilmetessä. Erityisen tärkeää on, että yrittäjä ”kulkisi ideapolkua” eli hän kehittelisi uusia liikeideoita, koska tutkimuksen perusteella kukaan yrittäjänä toimiva ei tehnyt sitä alkuperäisen liikeidean puitteissa. Toisaalta hautomoyrittäminen antoi valmiuksia ja rohkeutta pyrkiä johtotehtäviin toisen palveluksessa ja haastateltujen mukaan myös nopeutti palkkauralla etenemistä. Osa haastatelluista koki toimivansa sisäisenä yrittäjänä toisen palveluksessa.

Tutkimuksessa luotiin malli aikaisemmin vähän tutkitulta alueelta ja alustavasti koeteltiin sitä. Mallia ei voi ilman lisätutkimusta yleistää muihin ammattikorkeakouluihin, niiden hautomoihin ja opiskelijoihin, koska eri ammattikorkeakoulujen opetusalat ovat hyvinkin erilaisia. Myöskin Helian sijainnista pääkaupunkiseudulla johtuu, että tarjolla on runsaasti hyviä työpaikkoja, jotka kilpailevat yrittämisvaihtoehdon kanssa. Eräs jatkotutkimus voisi olla mallin kvantifioiminen ja testaaminen suuremmalla aineistolla. Tarvittaisiin myös pitkittäistutkimusta sen suhteen, liikkuvatko yrittäjät urallaan yrittämisen parista palkkatyöhön ja päinvastoin ja miten merkittävää on useamman kuin yhden liikeidean toteuttaminen yrittäjäuran kannalta.
Thesis defence announcement:
Miten yrityshautomokokemus vaikuttaa yrittäjäuran syntyyn ja kehittymiseen?

KTL Juhani Ylikerälän yrittäjyyden ja pienyritysten johtamisen alaan kuuluva väitöskirja ”Yrityshautomokokemuksen vaikutukset tradenomiopiskelijan yrittäjäuran syntyyn ja kehittymiseen. Yrityshautomotoiminta liiketalouden alan ammattikorkeakoulun yrittäjäkoulutuksessa” tarkastetaan Helsingin kauppakorkeakoulussa (HKKK) tiistaina 26.4.2005. Väitöstilaisuus alkaa klo 12 HKKK:n päärakennuksen juhlasalissa (B163). Vastaväittäjinä toimivat professori, KTT Iiris Aaltio (Lappeenrannan teknillinen yliopisto) ja VTT Simo Saurio (CI City Image Oy) ja kustoksena professori Arto Lahti.

Juhani Ylikerälä tarkastelee tutkimuksessaan yrityshautomotoimintaa yrittäjäkoulutuksen menetelmänä. Yrityshautomo toimii yrittämisen laukaisevana, yrittämiskokeilun mahdollistavana sekä kokemusta ja rohkeutta antavana tekijänä yrittämistä suunnittelevalle opiskelijalle. Koulun yhteydessä toimiva yrityshautomo antaa suhteellisen turvallisen mahdollisuuden oman yrittäjäosaamisen ja -halukkuuden realistiseen kokeiluun: se on potentiaalisen tulevan yrittäjän työharjoittelupaikka.

Kiinnostuksen yrittämiseen täytyy kuitenkin syntyä jo ennen hautomokokeilua. Koulun pitäisi herättää tämä kiinnostus ja saada siten entistä useammat opiskelijat mukaan hautomotoimintaan. Yrittämistä uravaihtoehtona olisi tuotava näkyvämmin esiin, ja yrityshautomon tulisi toimia integroituna osana koulun muuta yrittäjäkoulutusta. Tutkimuksessa hahmoteltu uusi yrittämisen opetusohjelmamalli tarjoaa esimerkkiratkaisun koulutuksen toteutukseen.

Hautomoyrittäjille yrittäminen ei ole ainoa ja ehdoton vaihtoehto, vaan se kilpailee hyvän palkkatyön kanssa. Hautomoyrittäminen on edistänyt urakehitystä myös toisen palveluksessa: eteneminen uralla on nopeampaa kuin ilman hautomokokemusta.

Pysyvämpää ja menestyvämpää yrittämistä näyttää syntyvän vasta toisen tai useamman liikeidean avulla. Tutkimuksen mukaan olisikin tärkeää saada aloittelevat yrittäjät miettimään uusia liikeideoita ja muodostamaan ns. ideapolku.

Vaikka hautomosta ei välittömästi jatkettaisi yrittäjänä, voidaan yrittäjäksi ryhtyä myöhemmin, kun hyvä idea löytyy. Tässä mielessä hautomon vaikutukset voivat ilmetä vasta myöhemmin: uskalletaan helpommin ryhtyä yrittämään uudelleen, kun omat kyvyt on havaittu ja koettu riittäviksi.

Väitöksessä tarkastellaan yrityshautomon käyttöä yrittäjäkoulutuksen menetelmänä ammattikorkeakoulu-, erityisesti liiketalouden alan ammattikorkeakouluympäristössä. Empiirisen aineiston muodostavat Helsingin Liiketalouden ammattikorkeakoulun yrityshautomotoimintaan osallistuneet tradenomiopiskelijat. Tutkimuksen teoriaperusta rakentuu yrittäjyyskoulutusta, -koulutuskokeiluja ja yrityshautomotoimintaa koskevalle tutkimukselle. Metodologisesti työ on case-tutkimus.
Opponents:Aaltio, Iiris
professor
Lappeenranta University of Technology, Finland

Saurio, Simo
Doctor of Social Sciences
CI City Image Oy, Finland

Chairperson:Lahti, Arto
professor