School of Business publications portal

Change in web publishing of Aalto publication series for Aalto University Business School from beginning of 2014

Information and pdf-files of Business School publications in the Aalto series are now located in the Aaltodoc publication archive

eDiss - School of Business dissertations


Author:Laine, Jouni. 
Title:Redesign of transfer capabilities : studies in container shipping services
Series:Acta Universitatis oeconomicae Helsingiensis. A, 1237-556X ; 254.
Series no:A-254
Year:2005  Thesis defence date: 2005-08-12
Discipline:Logistics
Electronic dissertation: » dissertation in pdf-format   [1346 KB]
Index terms:Kuljetukset; Logistics; Logistiikka; Merenkulku; Navigation; Ports; Satamat; Transport
Language:eng
Bibid:322220
ISBN:951-791-947-6
Abstract (eng):Traditionally transportation and materials handling services have been organized along the transport modes, but today the logistics service concepts address more directly the needs of typical customers and the efficiency of the whole integrated transportation chain. We have witnessed during the last thirty years the introduction of international parcel services, intermodalism and lines of huge container ships, value added services provided by third parties, and mega carriers integrating local and regional postal and private cargo services in land, sea and air. In the context of supply chain management, transfer capabilities mean the collective abilities of the industry to provide cargo handling, warehousing and transportation services dealing with the economies of scale and scope of routes, facilities and organizations, and the costs of actually serving customer. Despite the prevalence of integrated multimodal services in practice there are no matching theoretical models of general transfer capabilities available for the analysis of the logistics services sector.

Recognizing the tremendous change taking place in the transportation sector through globalization, deregulation, telecommunication and standardization, this thesis is targeting novel conceptual and operational approaches in the development of transfer capabilities and service solutions and to find generalized principles for strategic level structures and efficient operation to be applied over the entire physical transfer chain. The normative framework developed for the classification and analysis of physical transfer capabilities defines different types of transport and materials handling needs and business organizations that provide the delivery channels for the transfer services. By describing the long term changes of transfer services and the associated public and market institutions, an efficient matching of different transfer capabilities with various existing and new types of channel organizations can be determined in general, and with particular concern for the technological and organizational innovations in container shipping which is used as a test environment. The investigation involves in addition to sea transportation and port operations also the land transportation phases and terminal handling in the container transportation chain. Advanced solutions and operational practices are searched by examining the organizational models with strong emphasis on the role of standardization and cargo handling, transportation and information technology as well as the redesign of the technological and organizational interfaces. The influence of economic development trends and globalization to transfer services is reviewed.

The first contribution of the thesis is a new conceptual framework Transfer Service Matrix (TSM) for classifying different transportation and material handling needs and types of organizational channels to position current practices and to visualize future development of transfer services. The second contribution comes from the use and testing of the TSM for analysis and illustration of potential structures for container transfer in case studies of operational and technological development in ports, where interviews and practical investigations are also supported with mathematical and simulation models. The third contribution is the discussion of the various organizational challenges when implementing networked business models and interlinked transfer chains. The managerial implications deal with the organizational and channel redesign issues required for the conservative industry to really bring the technological and operational process innovations to serve the customers.
Thesis defence announcement:
Tavaransiirtopalvelut tehokkaasti tarpeiden mukaisiksi

DI, KTL Jouni Laineen logistiikan alaan kuuluva väitöskirja ”Redesign of Transfer Capabilities – Studies in Container Shipping Services” tarkastetaan Helsingin kauppakorkeakoulussa (HKKK) perjantaina 12.8.2005. Väitöstilaisuus alkaa klo 12 HKKK:n Chydenia-rakennuksen StoraEnso-salissa (H-324). Vastaväittäjänä toimii Associate Professor, PhD Robert A. Novack (Pennsylvania State University) ja kustoksena professori Ari P.J. Vepsäläinen (HKKK).

Perinteisesti tavaran siirtoon liittyviä kuljetus- ja lastinkäsittelypalveluja ovat tarjonneet kuljetusmuodoittain (maantie-, rautatie-, ilma- ja merikuljetus) organisoidut, usein kansalliset yritykset. Viime vuosikymmeninä on kuitenkin syntynyt kuljetusmuotoja yhdistäviä globaaleja palveluorganisaatioita. Etusijalla ovat nyt asiakkaan todelliset tavaransiirtotarpeet ja tarpeiden tyydyttämiseksi rakentuvien siirtopalveluketjujen tehokkuus. Toimialan ja yritysstrategian tasolla siirtokyvykkyyksien tehokas sovittaminen palveluportfolioihin edellyttää siirtopalvelujen kokonaisvaltaista analyysiä, mutta tehokkuuden arvioimiseksi ei ole ollut käytettävissä yleisiä teoreettisia malleja.

Laine esittelee väitöskirjassaan uuden tarkastelukehikon, siirtopalvelumatriisin (Transfer Service Matrix, TSM) siirtopalvelujen luokittelemiseen ja analysointiin sekä tehokkaiden palvelujen määrittämiseen. Arviointikehikon toiselle akselille sijoittuvat tavaransiirtotarpeet mm. lähetysten toistuvuuden, käsittelytarpeiden ja yksiköitävyyden mukaan luokiteltuina. Toisena ulottuvuutena ovat vaihtoehtoiset siirtopalvelukanavat, kuten liikenneoperaattorit, palveluverkostot ja asiakaskohtaisesti integroitavat yritysryppäät. Siirtotarpeet ja -kyvykkyydet yhdistyvät siirtopalveluissa, jotka ihanteellisessa tapauksessa sijoittuvat matriisin tehokkaalle lävistäjälle.

Talouden muutosvoimat ohjaavat siirtotarpeiden ja -kyvykkyyksien kehitystä. Globalisoituminen ja vähenevä sääntely kasvattavat fyysisiä tavaransiirtotarpeita, ja teknologiset ja organisatoriset innovaatiot mahdollistavat uudenlaisten kyvykkyyksien luomisen. Laine on etsinyt yleistettäviä rakenteellisia periaatteita, arvioinut siirtopalvelujen kehitysvaiheita sekä havainnollistanut siirtopalvelumatriisissa palvelujen tehostamissuuntia. Siirtokyvykkyyksien kehitystä ja palveluportfolioiden muodostumista hän on peilannut erityisesti intermodaalisten konttikuljetusten yhteydessä.

Laine esittää, että siirtopalvelujen tehokkuus ratkaistaan usein kuljetusvaiheita yhdistävissä solmukohdissa, kun organisaatioiden välisten rajapintojen yhteensopivuushaasteet ylitetään. Väitöskirjassaan hän valottaa rajapintoihin liittyvää problematiikkaa ja esittelee muutamia tehostamismahdollisuuksia konttilastinkäsittelyn esimerkkitapausten (mm. joustavat nosturiratkaisut ja itselastaavat laivat) kautta.
Opponents:Novack, Robert A.
professor
Pennsylvania State University, USA

Chairperson:Vepsäläinen, Ari P. J.
professor
Aaltodoc:https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/11230