School of Business publications portal

Change in web publishing of Aalto publication series for Aalto University Business School from beginning of 2014

Information and pdf-files of Business School publications in the Aalto series are now located in the Aaltodoc publication archive

eDiss - School of Business dissertations


Author:Juntunen, Arla 
Title:The emergence of a new business through collaborative networks : a longitudinal study in the ICT sector
Series:Acta Universitatis oeconomicae Helsingiensis. A, ISSN 1237-556X; 256
Series no:A-256
Year:2005  Thesis defence date: 2005-09-30
Discipline:Marketing
Index terms:Data communication; Information technology; Innovaatiot; Innovation; Networks; Technology; Teknologia; Tietoliikenne; Tietotekniikka
Language:eng
Bibid:324743
Abstract:
Thesis defence announcement:
Uutta liiketoimintaa verkostoympäristössä

VTM Arla Juntusen markkinoinnin alaan kuuluva väitöskirja ”The Emergence of A New Business through Collaborative Networks – A Longitudinal Study in the ICT Sector” tarkastetaan Helsingin kauppakorkeakoulussa (HKKK) perjantaina 30.9.2005. Tilaisuus alkaa klo 12 Chydenia-rakennuksen STORA ENSO -salissa, os. Runeberginkatu 22-24. Vastaväittäjänä toimii professori Kimmo Alajoutsijärvi Oulun yliopistosta ja kustoksena professori Kristian Möller HKKK:sta.

Arla Juntunen tarkastelee väitöskirjassaan uuden, yhteistoimintaverkkoihin pohjautuvan liiketoiminnan muodostamista. Tutkimus pureutuu erilaisiin verkostomaisiin projekteihin ja yhteistyömuotoihin, joiden kautta uusi liiketoimintaryhmä muotoutuu. Organisaation kyky toimia osana verkkoja ja muodostaa omia liiketoimintaverkkoja ovat keskeisiä menestymisen edellytyksiä.

Väitöskirjassa selvitetään pitkittäistutkimuksen avulla liiketoimintaverkkojen kehittymistä, niiden avulla saavutettuja hyötyjä sekä niiden rakentamisen ja johtamisen haasteita. Tutkimuksessa käsitellään kymmentä eri yhteistoimintaverkkoa ICT-toimialalla vuosina 1990-2003. Verkkojen toimijat ovat eri toimialoilta ja julkisen sektorin toimijoita; paikallisesti toimivia, kansallisia yrityksiä tai suuria globaaleja organisaatioita kuten Nokia. Tutkimuksen tekee mielenkiintoiseksi erityisesti se, että kehittyvää liikeideaa ja liiketoimintaa tarkastellaan verkostokontekstissa.

Tutkimuksen kolmesta päätavoitteesta ensimmäinen keskittyy organisaatioiden välisten yhteistoimintamuotojen tunnistamiseen yhden keskeisen toimijan näkökulmasta. Toinen päätavoite on kuvata ensisijaisia organisatorisia järjestelyjä, osaamista ja sitä, miten organisaatioiden välisiä suhteita käytetään hyväksi uuden liiketoiminnan kehittymisessä. Kolmanneksi tutkimuksessa määritellään tärkeimpiä ulkoisia ja yrityksen sisäisiä muutosvoimia, jotka vaikuttavat uuden liiketoiminnan kehitysprosessiin ja yhteistyömuotoihin.

Tutkimus tuottaa lisätietoa verkostojohtamisen tutkimukseen tuomalla esille erilaisten yhteistyömuotojen kautta lisätietoa tarvittavista osaamisalueista ja organisatorisista ratkaisuista. Tutkimuksen lopputuloksina käsitellään lisäksi teknologia- ja yhteistyökumppaniportfolioita, strategioita ja niiden merkitystä verkostojen onnistumiselle.

Arla Juntusen tutkimus sijoittuu markkinoinnin tutkimuskenttään lähinnä verkostojohtamislähestymistavan kautta. Myös monien muiden lähestymistapojen käsitteitä – kuten resurssiriippuvuusteoria, dynaamisen kyvykkyyden teoria, strateginen verkostoteoria, strateginen johtaminen, arvoverkko-lähestymistapa ja tietämyksenhallinnan teoria, organisaation oppimisteoria – käytetään tutkimuksessa hyväksi.
Opponents:Alajoutsijärvi, Kimmo
professor
University of Oulu, Finland

Chairperson:Möller, Kristian
professor