School of Business publications portal

Change in web publishing of Aalto publication series for Aalto University Business School from beginning of 2014

Information and pdf-files of Business School publications in the Aalto series are now located in the Aaltodoc publication archive

eDiss - School of Business dissertations


Author:Kuisma, Kirsti. 
Title:Essays in foreign aid, conflicts, and development
Series:Acta Universitatis oeconomicae Helsingiensis. A, 1237-556X ; 259.
Series no:A-259
Year:2005  Thesis defence date: 2005-11-18
Discipline:Economics
Electronic dissertation: » dissertation in pdf-format   [919 KB]
Index terms:Conflicts; Developing countries; Development cooperation; Informal economy; Kehitysmaat; Kehitysyhteistyö; Kolmas sektori; Konflikti; Non profit; Non-profit organizations
Language:eng
Bibid:326343
ISBN:951-791-933-6
Abstract:
Thesis defence announcement:
Ajankohtaisia kysymyksiä kehitysaluetieteestä

KTM Kirsti Kuisman kansantaloustieteen alaan kuuluva väitöskirja “Essays in Foreign Aid, Conflicts, and Development” tarkastetaan Helsingin kauppakorkeakoulussa perjantaina 18.11.2005. Tilaisuus alkaa klo 12 Chydenia-rakennuksen Stora Enso -salissa, os. Runeberginkatu 22–24. Vastaväittäjänä toimii professori Mansoob Murshed (Institute of Social Studies, Alankomaat) ja kustoksena professori Pertti Haaparanta (Helsingin kauppakorkeakoulu).

Kirsti Kuisman väitöskirjassa tarkastellaan ajankohtaisia kehitystaloustieteen alan kysymyksiä mikroteoreettisesta näkökulmasta. Väitöskirjassa keskitytään erityisesti kansainvälisen avun tehokkuuteen, hyväntekeväisyysjärjestöjen väliseen kilpailuun ja konflikteihin kehitysmaissa. Tutkimus kuvaa teoreettisin mallein sitä, miten kehittyneiden maiden toimijoiden (valtiot, kansainväliset organisaatiot, hyväntekeväisyysjärjestöt, yksityiset lahjoittajat) toiminta vaikuttaa kehitysmaiden kansalaisten hyvinvointiin ja millainen toiminta on taloudellisessa mielessä optimaalista.

Kansainvälisen avun tehokkuus on ollut keskustelunaihe kehitystaloustieteen piirissä jo vuosikymmenen ajan, useimmiten kuitenkin lähtökohtana on makroteoreettinen tutkimus. Kirsti Kuisman tutkimus pyrkii analysoimaan avunantajamaiden päätöstä jakaa apua sekä monen- että kahdenkeskisesti huomioiden vuorovaikutuksen lahjoittajamaiden, kansainvälisen organisaation ja vastaanottajamaiden välillä. Tutkimuksessa tulee erityisesti esille se ongelma, että monien kehitysmaiden poliittinen ja taloudellinen toimintaympäristö on varsin epävakaa ja että avun toimittaminen bilateraalisesti näihin maihin ei välttämättä ole optimaalista.

Toisena aiheena tutkimus nostaa esille hyväntekeväisyysjärjestöjen välisen kilpailun, joka on varsin vähän tutkittu alue. Hyväntekeväisyysjärjestöt kuitenkin joutuvat kilpailemaan hankkiessaan rahoitusta osittain samoista lähteistä (esim. yksityiset lahjoittajat ja valtiot). Tutkimus pyrkii erityisesti selvittämään, mikä on kilpailun ja järjestöjen erikoistumisen vaikutus avun saajien hyvinvointiin. Osoittautuu, että kilpailu on avun saajien kannalta hyödyllistä, sillä se pakottaa ­järjestöt toimimaan tehokkaammin.

Lisäksi tutkimuksessa tarkastellaan konflikteja kehitysmaissa. Suurin osa tämän päivän konflikteista keskittyy kehitys­maihin heikentäen näiden maiden ennestään huonoa asemaa. Konfliktien ehkäisy onkin yksi tärkeimmistä haasteista ­tulevaisuudessa. Väitöskirjassa arvioidaan teoreettiselta kannalta, onko mahdollisuus kaupankäyntiin länsimaiden kanssa rauhaa edistävä tekijä ja mikä on tulotason vaikutus konflikteihin. Tutkimus tarkastelee myös rauhanrakentamista ja rauhanturvaamista taloudelliselta kannalta. Tavoite on erityisesti vastata kysymykseen, millä ehdoilla länsimaat ryhtyvät rauhanrakennusoperaatioihin (joko ennen tai jälkeen konfliktin) ja miten nämä operaatiot vaikuttavat konfliktiosapuolten toimintaan.

Tutkimuksessa tulee ilmi, että tulotason nousu voi vähentää konflikteja, erityisesti mikäli rauhanturvaaminen ­otetaan mallissa huomioon. Kaupankäyntimahdollisuudet teollistuneiden maiden kanssa eivät itsestäänselvästi luo rauhaa, toisin kuin perinteinen riippuvuusteoria (interdependency hypothesis) olettaa. Osoittautuu myös, että rauhanrakennusoperaatioiden kannalta on olennaista, että sekä ulkopuolisten maiden että konfliktialueiden tulotasot ovat riittävän korkeat.

Tutkimus sijoittuu kansantaloustieteessä soveltavan mikroteorian ja kehitystaloustieteen alueelle. Mallinnuksessa hyödynnetään erityisesti peliteoreettista kehikkoa.
Opponents:Murshed, Mansoob
professor
Institute of Social Studies, The Netherland

Chairperson:Haaparanta, Pertti
professor
Aaltodoc:https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/11233