School of Business publications portal

Change in web publishing of Aalto publication series for Aalto University Business School from beginning of 2014

Information and pdf-files of Business School publications in the Aalto series are now located in the Aaltodoc publication archive

eDiss - School of Business dissertations


Author:Voutilainen, Raimo 
Title:In search for the best alliance structure between banks and insurance companies
Series:Acta Universitatis oeconomicae Helsingiensis. A, ISSN 1237-556X; 267
Series no:A-267
Year:2006  Thesis defence date: 2006-03-03
Discipline:Quantitative Methods
Electronic dissertation: » dissertation in pdf-format   [932 KB]
Index terms:Banks; Cooperation; Insurance companies; Kumppanuus; Pankit; Partnership; Vakuutusyhtiöt; Yhteistyö
Language:eng
Bibid:329591
ISBN:951-791-994-8
Abstract (eng):In search for the best alliance structure between banks and insurance companies

Banks and insurance companies have widely recognized the need for mutual co-operation in the form of cross-sector alliances. In these articles we study the problem of finding the most suitable alliance structure between banks and insurance companies from the points of view of executive management, supervisory authorities and customers. We also study possible compromise alliance models for several decision maker groups and a group’s understanding of other groups’ decisions.

In the first article we study alliances between banks and insurance companies from the perspective of the top management. We define six different structural models for financial alliances. We also characterize nine criteria according to which the previously defined models are to be compared to achieve the most attractive alliance model. Thus, we obtain a multi-criteria decision problem. In the second article we solve the problem of searching the most preferred alliance model by using an expert panel and the Analytic Hierarchy Process (AHP). The experts are representatives of the top management of Finnish banks and insurance companies. Based on the evaluations of the panel, the alternatives Financial Conglomerate and Cross-Selling Agreement, no Overlapping Service Channels are most preferred. Which one is chosen, depends on how risk is emphasized.

In the third article we look for the best alliance compromise structure between the executives and the bank and insurance supervisory authorities in Finland. First, we study alternative alliance structures from the point of view of supervisors. We introduce eight criteria for the evaluation of the alternative alliance structures. The evaluation is carried out by an expert panel consisting of supervisory authorities. The alliance models based on plain cross-selling agreements receive the highest ranks. The financial conglomerate might be an acceptable compromise alternative for the supervisory authorities as well on certain conditions.

In the fourth article we study alternative alliance structures from the point of view of Finnish customer representatives. Seven criteria are introduced for the evaluation of the models. The evaluation is carried out by an expert panel consisting of customer representatives. The alliance models based on cross-selling agreements receive the highest ranks. The customer representatives then evaluate the models using the most important executive and supervisory criteria from our earlier studies. They also invent executive and supervisory criteria. It is more difficult for them to assume supervisory than executive thinking. Finally, we compare the criteria and the model priorities of this and our earlier articles. The best compromise model from all three points of view could be the financial conglomerate on certain conditions.
Thesis defence announcement:
Parasta liittoumamallia etsimässä pankeille ja vakuutusyhtiöille

FL Raimo Voutilaisen liiketoiminnan teknologian alaan kuuluva väitöskirja ”In search for the best alliance structure between banks and insurance companies” tarkastetaan Helsingin kauppakorkeakoulussa perjantaina 3.3.2006. Tilaisuus alkaa klo 12 Chydenia-rakennuksen juhlasalissa, os. Runeberginkatu 22–24. Vastaväittäjinä toimivat professori Ahti Salo ja tohtori Matti Ruohonen ja kustoksena professori Pekka Korhonen.

Pankit ja vakuutusyhtiöt ovat laajasti tiedostaneet tarpeen keskinäiseen yhteistyöhön, mikä ilmenee näiden toimialojen liittoumissa. Tässä väitöskirjassa tarkastellaan ongelmaa, kuinka löytää sopivin liittouman rakenne pankkien ja vakuutusyhtiöiden välille niin johdon, valvontaviranomaisten kuin asiakkaidenkin näkökulmasta. Kyseessä on monitavoitteinen päätösongelma, jossa päätöskriteerejä on usein vaikea arvioida määrällisesti ja verrata keskenään. Tutkimme myös mahdollisia kompromisseja usean päätöksentekijäryhmän liittoumamalliksi ja yhden päätöksentekijäryhmän kykyä ymmärtää muiden ryhmien päätöksiä.

Ensin tarkasteltiin pankkien ja vakuutusyhtiöiden välisiä liittoumia ylimmän johdon näkökulmasta. Määrittelin kuusi finanssiliittouman rakennemallia. Malleja erottavia tekijöitä ovat keskinäisen omistuksen määrittelemä läheisyys, ja se, onko liittouman jäsenillä päällekkäisiä palvelukanavia. Hyödyntäen suomalaisten pankkien ja vakuutusyhtiöiden johtajien haastatteluja määriteltiin myös yhdeksän kriteeriä, joiden avulla malleja tulee verrata halutuimman liittoumamallin saavuttamiseksi. Syntyneen päätösongelman ratkaisuun käytettiin ns. Analyyttistä Hierarkiaprosessia (AHP) ja johtajien paneelia. Paneelin arvion mukaan parhaat liittoumamallivaihtoehdot ovat finanssitavaratalo ja ristiinmyyntisopimus ilman päällekkäisiä palvelukanavia. Valinta näiden välillä riippuu riskin painotuksesta.

Tämän jälkeen etsimme parasta liittoumamallia pankkien ja vakuutusyhtiöiden valvontaviranomaisten näkökulmasta. Yhdessä näiden viranomaisten kanssa määrittelimme kahdeksan uutta kriteeriä jo aiemmin määriteltyjen mallien arvioimiseksi. Valvojien muodostama paneeli päätyi pitämään parhaina malleina löyhiä ristiinmyyntisopimuksia. Osoitimme, että finanssitavaratalo voisi olla sopiva kompromissi johtajien ja valvojien välillä, jos ko. mallia voisi vahvistaa riittävästi kahden kriteerin suhteen.

Seuraavaksi päätöksentekijät olivat suomalaisia asiakkaiden edustajia. Heidän kanssaan määriteltiin seitsemän uutta kriteeriä mallien vertailemiseksi. Asiakkaiden edustajien muodostaman paneelin mielestä löyhät ristiinmyyntisopimukset ovat parhaita malleja. Asiakkaiden edustajat arvioivat myös malleja käyttäen johtajien ja valvojien aiemmin tärkeimpinä pitämiä kriteerejä. Arviointi oli samankaltainen kuin johtajien arviointi ja poikkesi valvojien arvioinnista. Asiakkaiden edustajien on vaikeampi omaksua valvojien kuin johtajien ajattelutapa. Lopuksi vertasimme kriteerejä ja mallien saamia prioriteetteja kaikista kolmesta näkökulmasta. Paras kompromissi kaikille päätöksentekijä-ryhmille voisi olla finanssitavaratalo, jos tätä mallia voisi vahvistaa kolmen kriteerin suhteen riittävästi.

Tutkimus sisältyy neljään julkaistuun artikkeliin. Väitöskirjaan kuuluu myös yhteenveto, jossa esitetään taustaksi havaintoja suomalaisen pankki- ja vakuutussektorin kehityksestä viime vuosikymmeninä, katsaus asiaan liittyvään kirjallisuuteen ja laaja tiivistelmä artikkelien tuloksista.
Opponents:Salo, Ahti
professor
University of Technology, Finland

Ruohonen, Matti
professor
Veritas Life Insurance, Finland

Chairperson:Korhonen, Pekka
professor
Aaltodoc:https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/11485