School of Business publications portal

Change in web publishing of Aalto publication series for Aalto University Business School from beginning of 2014

Information and pdf-files of Business School publications in the Aalto series are now located in the Aaltodoc publication archive

eDiss - School of Business dissertations


Author:Putkiranta, Antero 
Title:Industrial benchmarks: from world class to best in class : experiences from Finnish manufacturing at plant level
Series:Acta Universitatis oeconomicae Helsingiensis. A, ISSN 1237-556X; 268
Series no:A-268
Year:2006  Thesis defence date: 2006-03-10
Discipline:Logistics
Index terms:Benchmarking; Industry; Planning; Processes; Prosessit; Strategia; Strategy; Supply chain; Suunnittelu; Teollisuus; Toimitusketju
Language:eng
Bibid:329946
Abstract:
Thesis defence announcement:
Industrial benchmarks: From World Class to best in Class – Experiences from Finnish Manufacturing at Plant level

DI Antero Putkirannan logistiikan alaan kuuluva väitöskirja “Industrial Benchmarks: From World Class to Best in Class” tarkastetaan Helsingin kauppakorkeakoulussa perjantaina 10.3.2006. Väitöstilaisuus alkaa klo 12 Chydenia-rakennuksen STORA ENSO -salissa (H-324). Vastaväittäjänä toimii professori Ph.D Chriss Voss (London Business School) ja kustoksena professori Ari P.J. Vepsäläinen (Helsingin kauppakorkeakoulu).

Suomalainen teollisuus ja sen toimintaympäristö on muuttunut rajusti viimeisen vuosikymmenen aikana. ETA, EU ja EMU ja niiden myötä globalisaatio ovat muuttaneet yritysten toimintatapoja ja sitä kautta kilpailu on koventunut. Yritykset ovat joutuneet panostamaan yhä kiihtyvällä vauhdilla toimintaa parantaviin menetelmiin ja prosesseihin sekä muokkaamaan rakenteitaan sopeutuakseen ympäristön muutokseen mm. ulkoistamalla toimintojaan.

Antero Putkiranta tarkastelee väitöskirjassaan tehdastason rakenteellisia muutoksia vuosina 1993 ja 2003 sekä tehtaiden panostusta ns. parhaisiin käytäntöihin (best practices) ja niiden mukanaan tuomaa suorituskyvyn (operational performance) paranemista. Tutkimuskohteena on 23 suomalaista tuotantolaitosta ja tehdasta eri puolilta Suomea ja eri toimialoilta.

Tutkimuksessa havaittiin, että teollisuuslaitosten painopistealueet ovat muuttuneet 10 vuodessa. Tärkeimpien painopistealueiden joukossa on pysynyt panostus asiakaspalveluun, mutta laadun merkitys on selkeästi vähentynyt ja sen sijalle tärkeimmäksi kehitysalueeksi on tullut tuotantokustannusten minimoiminen. Merkittävin este em. tavoitteiden saavuttamiselle on ollut ja edelleen on kyky aikaansaada muutos riittävän nopeasti sekä ulkomainen kilpailu. Rahan puute oli 1993 erittäin merkittävä este, mutta nyt sen on korvannut osaavan työvoiman puute.

Putkiranta tutki myös omistajuuden vaikutusta toimintaan. Tutkimusaikana n. puolet yrityksistä vaihtoi omistajaa, suurin osa näistä sai ulkomaisen omistajan. Tämä antoi hyvän pohjan vertailla suomalaisten omistamia ja ulkomaiseen omistukseen siirtyneitä tehtaita keskenään sekä eroja näiden toimintatavoissa ja suorituskyvyssä. Ulkomainen omistus ei tutkimuksen mukaan muuttanut oleellisesti toimintatapoja eikä suorituskykyä. Kehitys molemmissa ryhmissä oli hyvin samanlaista, mikä on poikkeavaa ulkomailla tehtyjen tutkimusten valossa.

Putkiranta tarkastelee väitöskirjassaan etenkin yritysten panostamista ns. parhaisiin käytäntöihin ja sen vaikutusta tehtaan suorituskykyyn. Havaintona oli, että parhaat käytännöt (mm. JIT, Leadership, Empowerment, Benchmarking) vaikuttavat positiivisesti suorituskykyyn, kuten läpimenoaikaan, laatuun, toimituskykyyn ja kustannuksiin, ja mikäli niiden käyttöä vähennetään, niin tuloskin heikkenee. Väitöskirjassa tutkittiin myös operatiiviseen tulokseen vaikuttavia rakenteellisia tekijöitä, kuten tuotantoprosessia ja sitä, miten nämä rakenteelliset tekijät tulee huomioida eri tehtaita ja organisaatioita vertailtaessa.
Opponents:Voss, Chris
professor
London Business School, Great Britain

Chairperson:Vepsäläinen, Ari
professor