School of Business publications portal

Change in web publishing of Aalto publication series for Aalto University Business School from beginning of 2014

Information and pdf-files of Business School publications in the Aalto series are now located in the Aaltodoc publication archive

eDiss - School of Business dissertations


Author:Karhunen, Jussi 
Title:Essays on Tender Offers and Share Repurchases
Series:Acta Universitatis oeconomicae Helsingiensis. A, ISSN 1237-556X; 202
Series no:A-202
Year:2002  Thesis defence date: 2002-05-31
Discipline:Finance
Index terms:Offers; Osakemarkkinat; Osakkeet; Shares; Stock market; Tarjoukset
Language:eng
Bibid:279045
ISBN:951-791-696-5
Abstract:
Thesis defence announcement:
Tutkimuksia yritysten julkisista ostotarjouksista ja omien osakkeiden ostoista

KTM Jussi Karhusen rahoituksen alaan kuuluva väitöskirja "Essays on tender offers and share repurchases" tarkastetaan perjantaina 31.5.2002 Helsingin kauppakorkeakoulussa. Väitöstilaisuus alkaa klo 12 Chydenia-rakennuksen Stora Enso -salissa (H324), osoitteessa Runeberginkatu 22-24. Vastaväittäjänä toimii professori Tom Berglund Svenska handelshögskolanista ja kustoksena professori Matti Keloharju Helsingin kauppakorkeakoulusta.

Väitöskirja käsittelee julkisiin ostotarjouksiin ja omien osakkeiden ostoihin liittyviä kysymyksiä. Tutkimuksessa käytetään suomalaista aineistoa, jonka erityispiirteiden avulla pyritään saamaan selvyyttä kahteen tutkimuskysymykseen:
1) Mitkä tekijät vaikuttavat sijoittajien myyntikäyttäytymiseen ostotarjouksissa?
2) Mitkä tekijät saavat yritykset ostamaan omia osakkeitaan?

Sijoittajien reagointia ostotarjouksiin selvittävässä tutkimuksessa havaitaan, että sijoittajien myyntihalukkuus kasvaa realisoitavissa olevan voiton myötä, mikä kielii epärationaalisesta käyttäytymisestä verotuksen suhteen. Lisäksi havaitaan, että ammattimaisimmat sijoittajat myyvät osakkeensa herkimmin, ja että sijoittajan ikä ja sukupuoli vaikuttavat myyntipäätökseen. Kokonaisuutena tulokset osoittavat, että sijoittajien institutionaalinen ja sosioekonominen asema vaikuttavat voimakkaasti sijoituskäyttäytymisen taustalla.

Väitöskirjan omien osakkeiden ostoja tutkivassa osassa havaitaan, että takaisinostovaltuutuksen omaksuneilla yrityksillä on muita listattuja yrityksiä suuremmat kassavirrat, suurempi ulkomaalaisomistus, ja ne käyttävät palkitsemisjärjestelmissään todennäköisemmin optioita. Näillä tekijöillä havaitaan olevan vaikutusta myös siihen, kuinka aktiivisesti valtuutuksia lopulta käytetään hyväksi. Takaisinostoja havaitaan toteutettavan likviditeetin puitteissa useita päiviä kestävinä ohjelmina, mutta todellisten ostojen todetaan jäävän melko vaatimattomiksi suhteessa valtuutusten määrään. Takaisinosto-ohjelmien ilmoituksilla havaitaan olevan myös pieni positiivinen vaikutus osakekursseihin.
Opponents:Berglund, Tom
professor
Swedish School of Economics and Business Administration, Finland

Chairperson:Keloharju, Matti
professor