School of Business publications portal

Change in web publishing of Aalto publication series for Aalto University Business School from beginning of 2014

Information and pdf-files of Business School publications in the Aalto series are now located in the Aaltodoc publication archive

eDiss - School of Business dissertations


Author:Virtanen, Tuija, 
Title:Johdon ohjausjärjestelmät muuttuvassa toimintaympäristössä
Series:Acta Universitatis oeconomicae Helsingiensis. A, 1237-556X; 270.
Series no:A-270
Year:2006  Thesis defence date: 2006-03-31
Discipline:Accounting
Electronic dissertation: » dissertation in pdf-format   [794 KB]
Index terms:Control systems; Johtaminen; Management; Ohjausjärjestelmät
Language:fin
Bibid:606570
ISBN:952-488-000-8
Abstract (eng):This study contributes to the ongoing discussion of management accounting change, and especially the role of management accounting in strategic control. The purpose is to analyze the need for change in strategies and management control systems in changing business environments and also to investigate the interplay between management control systems and strategies, both corporate and competitive, as companies attempt to adapt to their changing business environment. In this research, a case study method is applied to a carrier, the selected target company, the Finnair group. A longitudinal dynamic examination of the strategies and control systems of the case company in different conditions of environmental change became possible when the research period was extended throughout the 1990s into the first years of the 2000s. The research aims to determine, firstly, the effect of environmental change on corporate and competitive strategies and management control systems. Second, the use of management control systems as levers of strategic change at different organizational control levels is examined.

The study is built on a summary introduction and three published case studies approaching from three different perspectives the research setting in an organizational context. In the first paper, a strategic airline route decision by the case company is analyzed in the context of how the target airline exploited management control systems to gain a sustainable competitive advantage in a situation of environmental change, a result of economic deregulation in the early 1990s. The second paper examines the type of management control systems, and in particular, the strategic management accounting methods used by the case company at a corporate level to bolster strategic control in the increasingly competitive business environment of the 1990s. Finally, the third paper examines the relationship of corporate strategy and parenting style with the design and use of management control systems at corporate and business unit levels at the beginning of the new millennium when sudden crises in the airline business environment severely affected management control.

The study adds, both theoretically and empirically, to the body of strategic management accounting research and can be summarized into three areas. First, three different perspectives into management control systems and the way they are applied at different organizational control levels are examined. In this study, the framework with four levers of strategic control developed by Simons is used to explain control at the corporate level, whereas in earlier studies the framework has been applied to control at the business unit level. Empirical results show that management control systems can be used in various ways in order to assist control at different organizational levels. Second, this study yields results on how management control systems can be used to affect strategic change in the endeavor to adapt organizations to new conditions in a continuously changing environment. The formulation of Balanced Scorecard as a strategic management system was perceived in the case company as a means for moving the parenting style away from a financial control style towards a strategic control orientation, forcing, however, the company to unify and standardize management control systems. Third, the normative parenting advantage framework of Goold and Campbell is criticized; it is refined by linking parenting styles with the strategic control typology of Simons. Finally, this study adds to the current empirical knowledge surrounding the usability of strategic management accounting in an organizational context.
Thesis defence announcement:
Johdon ohjausjärjestelmät muuttuvassa toimintaympäristössä

KTL Tuija Virtasen johdon laskentatoimen alaan kuuluva väitöskirja ”Johdon ohjausjärjestelmät muuttuvassa toimintaympäristössä” tarkastetaan Helsingin kauppakorkeakoulussa perjantaina 31.3.2006. Väitöstilaisuus alkaa klo 12 Chydenia-rakennuksen (Runeberginkatu 22–24) STORA ENSO -salissa (H-324). Vastaväittäjänä toimii professori Marko Järvenpää (Jyväskylän yliopisto) ja kustoksena professori (emeritus) Kalervo Virtanen.

Väitöskirja liittyy ajankohtaiseen keskusteluun johdon laskentatoimen muutoksesta. Useilla toimialoilla taloudellisen sääntelyn vapautuminen, globaali kilpailun kiristyminen ja teknologian kehitys ovat asettaneet uusia vaatimuksia yritysten strategioille ja johdon ohjausjärjestelmille. Muutosten myötä strategisen johtamisen merkitys on korostunut. Myös johdon laskentatoimessa on nähty tarpeelliseksi tutkia, millä tavalla johdon ohjausjärjestelmiä käytetään tukemaan yritysten konserni- ja kilpailustrategioiden muodostamista ja toteuttamista muuttuvassa toimintaympäristössä. Tutkimuksessa analysoidaan toimintaympäristön muutoksen yhteyttä strategioihin ja johdon ohjausjärjestelmiin sekä johdon ohjausjärjestelmien käyttöä strategisen muutoksen välineinä.

Tutkimus on toteutettu case-menetelmällä Finnair-konsernissa. Koko 1990-luvun ja 2000-luvun alun kattava tutkimusajanjakso antaa mahdollisuuden kohdeyrityksen strategioiden ja johdon ohjausjärjestelmien pitkän aikavälin dynaamiselle tarkastelulle toimintaympäristön erilaisissa muutostilanteissa. Tutkimus sisältää kokoavan yhteenveto-osan ja kolme artikkelia, joissa tuodaan organisatorisessa yhteydessä esiin kolme erilaista näkökulmaa johdon ohjausjärjestelmien käyttöön strategisen ohjauksen tukena erilaisilla strategisilla ohjaustasoilla ja eri johtamistilanteissa.

Ensimmäisessä artikkelissa tarkastellaan, miten lentoyhtiö käytti strategisessa päätöstilanteessa hyväksi johdon ohjausjärjestelmiään saavuttaakseen kilpailuetua taloudellisen sääntelyn vapautuessa 1990-luvun alussa. Toisessa artikkelissa tarkastellaan Finnairin konsernistrategian ja konsernitason johdon ohjausjärjestelmien muutosprosessia 1990-luvulla kilpailun kiristyessä. Kolmannessa artikkelissa analysoidaan Finnairin konsernijohdon ohjaustyylin yhteyttä konsernijohdon mahdollisuuksiin luoda arvoa liiketoimintayksiköille johdon ohjausjärjestelmien suunnittelun ja käytön välityksellä. Tutkimuksen mukaan konserniohjaus on kehittynyt taloudellisesta ohjauksesta strategisen ohjauksen tyyppiseksi. 2000-luvun taitteessa havaittiin kriisiohjauksen vaihe lentoliikenteen toimintaympäristön äkillisten kriisitilanteiden vaikuttaessa konserniohjaukseen. Balanced Scorecard on muodostettu konsernin strategiseksi johtamisjärjestelmäksi ja sitä käytetään lisääntyvässä määrin interaktiivisesti yksiköiden välisten synergioiden ja parenting-edun luomisen välineenä.

Tutkimus lisää tietämystä ensinnäkin erilaisten ohjausjärjestelmien käytön mahdollisuuksista ja rajoituksista strategisen ohjauksen välineinä sekä eri ohjaustasojen informaatiotarpeiden yhteensovittamisesta. Toiseksi tutkimus lisää tietoa siitä, millä tavalla ohjausjärjestelmiä voidaan käyttää strategisen muutoksen välineinä pyrittäessä sopeuttamaan organisaatiota muuttuvaan toimintaympäristöön. Kohdeyrityksessä Balanced Scorecardin muodostaminen konsernin strategiseksi johtamisjärjestelmäksi toimi välineenä konsernijohdon ohjaustyylin muutoksessa taloudellisesta ohjauksesta strategisen ohjauksen tyyppiseksi, mutta toisaalta se pakotti ohjauksen yhtenäistämiseen ja standardisointiin. Kolmanneksi tutkimuksessa muodostetaan luokittelu konsernijohdon ohjaustyylin yhteydestä ohjausjärjestelmien käyttöön. Tutkimus lisää myös empiiristä tietämystä strategisen johdon laskentatoimen menetelmistä ja strategisista johtamisjärjestelmistä. Tieto tukee strategian toteuttamista ja edistää organisaatioiden oppimista.
Opponents:Järvenpää, Marko
professor
University of Jyväskylä, Finland

Chairperson:Virtanen, Kalervo
professor
Aaltodoc:https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/11487