School of Business publications portal

Change in web publishing of Aalto publication series for Aalto University Business School from beginning of 2014

Information and pdf-files of Business School publications in the Aalto series are now located in the Aaltodoc publication archive

eDiss - School of Business dissertations


Author:Häyrynen, Janne 
Title:Arvopaperimarkkinoiden väärinkäyttö
Series:Suomalaisen lakimiesyhdistyksen julkaisuja. A-sarja, ISSN 0356-7206; n:o 271
Year:2006  Thesis defence date: 2006-03-17
Discipline:Business Law
Index terms:Arvopaperimarkkinat; Business law; Law; Oikeus; Osakemarkkinat; Stock exchange markets; Stock markets; Yritysjuridiikka
Language:fin
Bibid:606578
Abstract (fin):Väitöskirjatutkimuksen (Arvopaperimarkkinoiden väärinkäyttö) kohteena ovat arvopaperimark-kinoilla ilmenevät väärinkäytökset ja niiden sääntely. Tutkimuksen painopiste on arvopaperimarkkinoita koskevien rikos- ja väärinkäytössäännösten lainopillisessa tulkinnassa. Tässä yhteydessä tarkastellaan myös uuden markkinoiden väärinkäyttödirektiivin (MAD) aiheuttamia muutoksia väärinkäytössäännösten sisältöön. Toisena keskeisenä tutkimustavoitteena on arvioida rikosoikeudellisten ja hallinnollisten seuraamusten toimivuutta ja niiden merkitystä arvopaperimarkkinoilla ilmeneviin väärinkäytöksiin puuttumisessa ja ennaltaehkäisyssä.

Tutkimuksen alussa tarkastellaan markkinoiden ominaispiirteenä ilmenevää informaation epäsymmetrisyyttä ja sen aiheuttamia väärinkäytösriskejä sekä näiden sääntelylle asettamia tavoitteita. Tässä yhteydessä arvioidaan myös sääntelyn kustannuksia. Tutkimuksessa tuodaan esiin markkinoiden toimintavapauden edellyttämän joustavan ja siten myös tulkinnanvaraisen sääntelyn aiheuttamat ongelmat sekä markkinoilla toimivien osapuolten oikeusvarmuuden mutta toisaalta myös rikosvastuun käytännön toteutumisen näkökulmasta.

Tutkimuksen pääluvuissa analyysi keskittyy arvopaperimarkkinarikoksia koskevien tunnusmerkistöjen tulkintaan ja systematisointiin. Analyysin kohteena ovat erityisesti sisäpiirin-tiedon väärinkäyttö, kurssin vääristäminen sekä arvopaperimarkkinoita koskevat tiedottamisrikokset. Rikoslain tunnusmerkistöjä ja arvopaperimarkkinalain väärinkäytösään-nöksiä tulkitaan lain säännösten, lainvalmisteluaineiston, oikeuskäytännön sekä Rahoitustarkastuksen määräysten, ohjeiden ja kannanottojen perusteella. Perinteisen tulkintatradition ohella tutkimuksessa pyritään osin korostamaan reaalisten argumenttien merkitystä arvopaperimarkkinoilla asetettujen säännösten tulkinnassa. Teleologisen tulkintametodin avulla tutkimuksessa pyritään löytämään lainsäädännön tarkoitusta palvelevia tulkintavaihtoehtoja.

Tutkimuksessa käytetään myös oikeustaloustieteellisiä ja yritysjuridisia näkökohtia osana argumentaatiota, ennen kaikkea kuvaamalla lainsäädännön ja sen valvonnan merkitystä talou-delliseen toimintaan vaikuttavana osatekijänä. Esimerkin oikeustaloustieteellisestä keskustelusta tarjoaa sisäpiirinkaupankäynnin ja listayhtiöiden tiedonantovelvollisuuden sääntelyn osin oikeustaloustieteelliset perusteet. Tutkimuksen yritysjuridinen näkökulma tulee puolestaan esiin tarkasteltaessa sijoittajansuojan ja oikeudellisen sääntelyn merkitystä listayhtiöiden intressien turvaamisessa. Kyseinen näkökulma tulee myös keskeisesti esiin tarkasteltaessa markkinoiden väärinkäytöksien ennaltaehkäisyä osana markkinoilla toimivien yritysten riskienhallintaa.

Tutkimuksessa selvitetään myös keinoja ja toimintavaihtoehtoja, joilla tehokkaimmin ja tarkoi-tuksenmukaisimmin voidaan ennaltaehkäistä väärinkäytösten ilmeneminen markkinoilla ja turvata markkinoiden luotettavuus. Rikosoikeuden merkityksen arvopaperimarkkinoiden toiminnan suojaamisessa katsotaan olevan keskeinen. Rikosoikeudellisen järjestelmän ennal-taehkäisevän vaikutuksen ohella tarvitaan myös muita sääntely- ja seuraamusvaihtoehtoja, joilla markkinoiden sääntelylle asetetut tavoitteet voidaan turvata. Tutkimuksessa arvioidaan erityisesti hallinto-oikeudellisten sääntely- ja seuraamusvaihtoehtojen soveltamisedellytyksiä. Hallinnollisen seuraamusjärjestelmän edut suhteessa rikosoikeudelliseen seuraamusjärjestelmään katsotaan liittyvän sen joustavuuteen, nopeuteen ja kustannustehokkuuteen. Arvopaperimarkkinoihin kohdistuvan seuraamusjärjestelmän tulee tutkimuksen mukaan pitää sisällään sekä moraalisen (rikosoikeudellisen) että kustannustehokkuuden (hallinnollisen) näkö-kulman.
Thesis defence announcement:
Arvopaperimarkkinoiden väärinkäyttö

OTK Janne Häyrysen yritysjuridiikan alaan kuuluva väitöskirja "Arvopaperimarkkinoiden väärinkäyttö" tarkastetaan Helsingin kauppakorkeakoulun Chydenia-rakennuksen (Runeberginkatu 22–24) STORA ENSO -salissa (H234) perjantaina 17.3.2006 klo 12. Vastaväittäjänä toimii professori Matti J. Sillanpää (Turun kauppakorkeakoulu) ja kustoksena professori Matti Rudanko (Helsingin kauppakorkeakoulu).

Arvopaperimarkkinoilla tapahtuneet väärinkäytökset ovat olleet viime vuosina kansainvälisen mielenkiinnon kohteena. Markkinoiden sääntelyn ja valvonnan tehostumisen seurauksena väärinkäytökset ovat saaneet osakseen kasvavaa julkisuutta myös Suomessa. Samalla väärinkäytökset ovat kiristäneet yleistä sääntelyilmapiiriä. Tästä yhtenä osoituksena on vuonna 2003 säädetty uusi markkinoiden väärinkäyttödirektiivi (MAD).

Janne Häyrynen tarkastelee väitöskirjassaan arvopaperimarkkinoilla ilmeneviä väärinkäytöksiä ja niiden sääntelyä. Tutkimuksen painopiste on arvopaperimarkkinoita koskevien väärinkäytössäännösten lainopillisessa tulkinnassa. Analyysin kohteena ovat erityisesti sisäpiiritiedon väärinkäyttöä, kurssin vääristämistä ja pörssiyhtiöiden tiedonantovelvollisuuksia koskevat säännökset. Tutkimuksessa käsitellään myös oikeushenkilön rangaistusvastuuta arvopaperimarkkinoilla. Tavoitteena on lisäksi selvittää markkinoiden väärinkäyttödirektiivin aiheuttamia muutoksia kansalliseen sääntelyyn.

Tutkimuksessa pohditaan myös rikosoikeudellisten ja hallinnollisten seuraamusten toimivuutta ja merkitystä arvopaperimarkkinoilla ilmenevien väärinkäytösten kontrollissa. Rikosoikeuden merkitys arvopaperimarkkinoiden suojaamisessa on keskeinen. Rikosoikeudellisen järjestelmän ei kuitenkaan tule olla ainoa keino väärinkäytösten ehkäisemisessä ja niihin puuttumisessa. Hallinnolliset sanktiot tarjoavat vaihtoehdon, jolla markkinoiden sääntelylle asetetut tavoitteet voidaan turvata. Rikosoikeudellista seuraamusjärjestelmää täydentävän hallinnollisen seuraamusjärjestelmän edut liittyvät sen joustavuuteen, nopeuteen ja kustannustehokkuuteen. Häyrynen päätyykin tutkimuksessaan siihen, että arvopaperimarkkinoilla tapahtuviin väärinkäytöksiin tulee puuttua sekä rikosoikeudellisin että hallinnollisin seuraamuksin.

Janne Häyrynen on työskennellyt Rahoitustarkastuksessa markkinavalvojana vuodesta 2002 lähtien. Hän on ollut mukana valmistelemassa markkinoiden väärinkäyttöä koskevaa eurooppalaista ja kansallista sääntelyä. Tutkimuksessa näkyvät väittelijän käytännön valvontatyössä saamat kokemukset.
Opponents:Sillanpää, Matti
professor
Turku School of Economics and Business Administration, Finland

Chairperson:Rudanko, Matti
professor