School of Business publications portal

Change in web publishing of Aalto publication series for Aalto University Business School from beginning of 2014

Information and pdf-files of Business School publications in the Aalto series are now located in the Aaltodoc publication archive

eDiss - School of Business dissertations


Author:Rantapuska, Elias. 
Title:Essays on investment decisions of individual and institutional investors
Series:Acta Universitatis oeconomicae Helsingiensis. A, 1237-556X; 274.
Series no:A-274
Year:2006  Thesis defence date: 2006-05-22
Discipline:Finance
Electronic dissertation: » dissertation in pdf-format   [1176 KB]
Index terms:Arvopaperimarkkinat; Behavioral finance; Decision making; Investments; Investors; Osakemarkkinat; Päätöksenteko; Sijoittajat; Sijoitukset; Stock exchange markets; Stock market
Language:eng
Bibid:332996
ISBN:952-488-029-6
Abstract (fin):Kolmesta osasta rakentuvassa väitöskirjassa tarkastellaan kotitalouksien ja institutionaalisten sijoittajien sijoituspäätöksiä. Aineistona on Suomen Arvopaperikeskuksen sijoittajatason aineisto vuosina 1995-2002. Tulokset osoittavat, että sekä rationaaliset että epärationaaliset tekijät vaikuttavat sijoittajien käyttäytymiseen. Institutionaaliset sijoittajat laittavat enemmän painoa rationaalisille seikoille sijoituspäätöksissään. Väitöskirjan ensimmäisessä osassa tarkastellaan kaikkien suomalaisten sijoittajien kaupankäyntiä osingon irtoamispäivän ympärillä. Tutkimuksessa todetaan, että yhtiöveron hyvitysjärjestelmän piiriin kuuluvat kotimaiset kotitaloudet ja yritykset ostavat osakkeita juuri ennen osingon irtoamista ja myyvät irtoamisen jälkeen. Ulkomaiset sijoittajat ja sijoitusrahastot toimivat päinvastoin. Sijoittajatason analyyseissa todetaan, että osakkeen epäsystemaattinen riski ja likviditeetti vaikuttavat kaupankäynnin määrään. Lisäksi todetaan, että osingon irtoamisen ympärillä yön yli kauppaa tekevät sijoittajat saavat noin 2%:n päivätuoton sijoittamalleen pääomalle.

Toisessa osassa selvitetään, sijoitetaanko osinkoina ja lunastustarjouksen seurauksena saadut rahat takaisin osakemarkkinoille. Osinkojen takaisinsijoitusaste on hyvin alhainen, kotitalouksien tapauksessa alle prosentin luokkaa. Lunastustarjouksen seurauksena saadut rahat sijoitetaan kuitenkin suuremmalla todennäköisyydellä takaisin osakemarkkinoille. Tämä tulos tukee olettamusta sijoittajien henkisestä kirjanpidosta: vuotuiset osingot saa kuluttaa, mutta pääomaan ei saa koskea.

Väitöskirjan kolmas osa dokumentoi eri sijoittajaryhmien epärationaalista käyttäytymistä merkintäetuoikeusanneissa. Tulosten mukaan vanhat osakkeenomistajat hävisivät 9,9 miljoonaa euroa toteuttamalla merkintäoikeudet liian aikaisin, myymällä merkintäoikeudet liian halvalla ja jättämällä merkintäoikeudet kokonaan käyttämättä. Sijoittajat, joilla on vähän osakeomistuksia, jotka käyvät kauppaa harvoin, jotka asuvat ulkomailla ja jotka eivät osaa suomea tai ruotsia, käyttäytyvät todennäköisemmin epärationaalisesti. Tulosten kokonaistulkinta on, että alhainen tietämys osakemarkkinoista ja tietämyksen hankinnan kustannukset aiheuttavat epärationaalista käyttäytymistä.
Thesis defence announcement:
Osinkoveropeli, henkinen kirjanpito ja hölmöily osakemarkkinoilla

KTM Elias Rantapuskan rahoituksen alaan kuuluva väitöskirja “Essays on Investment Decisions of Individual and Institutional Investors” tarkastetaan maanantaina 22.5.2006 Helsingin kauppakorkeakoulussa. Väitöstilaisuus alkaa klo 12 päärakennuksen NOKIA-salissa (B-200), os. Runeberginkatu 14—16. Vastaväittäjänä toimii dosentti Ari Hyytinen Suomen Pankista ja kustoksena professori Matti Keloharju Helsingin kauppakorkeakoulusta.

Rantapuska tarkastelee väitöskirjan kolmessa osassa sekä kotitalouksien että institutionaalisten sijoittajien sijoituspäätöksiin vaikuttavia tekijöitä osingonmaksun ja osakeantien yhteydessä. Väitöskirjan tulokset osoittavat, että sijoittajien käyttäytymiseen vaikuttavat sekä rationaaliset että irrationaaliset seikat. Rationaalisista tekijöistä sijoituspäätöksiin vaikuttavat muun muassa verot ja kaupankäynnin riski. Toisaalta kuitenkin erityisesti kotitalouksien käyttäytymisessä näkyvät myös irrationaaliset seikat, kuten henkinen kirjanpito ja suoranainen hölmöily. Tutkimuksen aineistona ovat Helsingin pörssissä listatuilla osakkeilla ja merkintäoikeuksilla vuosina 1995—2002 tehdyt transaktiot.

Väitöskirjan ensimmäinen osa käsittelee osingon irtoamisen ympärillä tapahtuvia kauppoja. Tulosten mukaan sijoittajat kevensivät verotaakkaansa ajoittamalla osakeostonsa ja -myyntinsä osingon irtoamisen ympärille pääomatulo- ja osinkoveroasteensa mukaisesti. Lisäksi pieni joukko sijoittajia teki voitollisia yön yli kauppoja osingon irrotessa. Nämä kaupat keskittyivät korkeita osinkoja maksavien suuryritysten osakkeisiin.

Toisessa osassa Rantapuska tarkastelee henkisen kirjanpidon merkitystä tilanteessa, jossa sijoittajalle maksetaan osinko tai lunastusvastike. Tuloksista havaitaan, että maksetut osingot sijoitetaan vain hyvin harvoin takaisin osakemarkkinoille. Fuusion seurauksena lunastetuista osakkeista maksetut vastikkeet sijoitetaan kuitenkin osakemarkkinoille osinkoja useammin. Nämä löydökset osoittavat, että varsinkin kotitaloudet pitävät henkistä kirjanpitoa ja kassavirtojen alkuperä vaikuttaa sijoituskäyttäytymiseen.

Väitöskirjan kolmannessa osassa tutkitaan eri sijoittajaryhmien rationaalisuutta merkintäoikeusanneissa. Tulokset osoittavat, että merkintäoikeuksia saaneet osakkeenomistajat hävisivät yhteensä vähintään 10 miljoonaa euroa 18 merkintäoikeusannissa tekemällä osakemerkinnät liian aikaisin, myymällä merkintäoikeudet liian alhaiseen hintaan ja jopa jättämällä merkintäoikeudet käyttämättä. Vähän kauppaa käyvät piensijoittajakotitaloudet hävisivät merkintäoikeusanneissa suhteellisesti muita sijoittajia enemmän rahaa.
Opponents:Hyytinen, Ari
docent
Bank of Finland, Finland

Chairperson:Keloharju, Matti
professor
Aaltodoc:https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/11491