School of Business publications portal

Change in web publishing of Aalto publication series for Aalto University Business School from beginning of 2014

Information and pdf-files of Business School publications in the Aalto series are now located in the Aaltodoc publication archive

eDiss - School of Business dissertations


Author:Äyväri, Anne 
Title:Käsityöyrittäjien verkosto-osaaminen
Series:Acta Universitatis oeconomicae Helsingiensis. A, ISSN 1237-556X; 276
Series no:A-276
Year:2006  Thesis defence date: 2006-06-15
Discipline:Marketing
Index terms:Arts management; Design management; Entrepreneurship; Handicraft industry; Know how; Kulttuurijohtaminen; Käsiteollisuus; Networks; Osaaminen; Pienyritykset; Small businesses; Verkostot; Yrittäjyys
Language:eng
Bibid:332998
Abstract (fin):Verkosto-osaamisen ennustetaan tulevaisuudessa olevan kansainvälisessä verkottuneessa taloudessa toimivien suomalaisten yritysten tärkeimpiä osaamisalueita. Verkosto-osaaminen tarkoittaa tässä tutkimuksessa käsityöyrittäjän kykyä ja halua toimia monenkeskisissä toimijaverkoissa. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, minkälaisista osa-alueista käsityöyrittäjien verkosto-osaaminen rakentuu ja minkälaisia keskinäisiä kytköksiä näillä osa-alueilla mahdollisesti on. Työssä rakennettiin käsityöyrittäjien verkosto-osaamisen viitekehys, toisin sanoen käsityöyrittäjien verkosto-osaamisen paikallinen teoria.

Tutkimuksen teoreettisena perustana ovat yrittäjyystutkimuksen verkostolähes¬tymistavan ja yritysverkostokoulukunnan jäsennykset markkinoista verkostoina. Työssä rakennettu verkosto-osaamisen viitekehys kiinnittyy siten kyseisiin lähestymistapoihin ja tuottaa niihin uutta käsitteellistä tietämystä tietyntyyppisten pienyritysten verkottumisen edellyttämästä osaamisesta. Empiirinen tutkimus toteutettiin usean tapauksen tapaustutkimuksena (14 verkottuneesti toimivaa käsityöyrittäjää). Lisäksi aineistona käytettiin kuuden alan asiantuntijan haastatteluja.

Käsityöyrittäjien verkosto-osaamisen viitekehys koostuu suhteiden luomisessa sekä suhteiden ja monenkeskisten toimijaverkkojen ylläpitämisessä tarvittavista osaamisalueista. Suhteiden luomisessa tarvittavia verkosto-osaamisen osa-alueita ovat luottavaisuus verkostoihin järjestelmänä; visiointikyvykkyys, joka viittaa erityisesti yhteistyömahdollisuuksien näkemiseen; kontaktihakuisuus; kyky tunnistaa oman yrityksen voimavara- ja yhteistyötarpeet ja kertoa niistä muille toimijoille sekä kyky hyödyntää omia aikaisempia ja fokaalin verkon toimijoiden kontakteja mahdollisten kumppanien tunnistamiseksi.

Suhteiden ja monenkeskisten toimijaverkkojen ylläpitämisessä tarvittavia käsityöyrittäjien verkosto-osaamisen osa-alueita ovat kyky ottaa toisen osapuolen edut huomioon; sosiaaliset taidot, erityisesti sosiaalinen joustavuus; kyky ja halu jakaa omaa tietämystä sekä vastaanottaa ja hyödyntää toisten toimijoiden näkemyksiä ja tietämystä; asiakaslähtöinen tuotemuuntelu- ja räätälöintikyky; oman ajankäytön hallinta ajan varaamiseksi suhteiden hoitamiseen sekä koordinointiosaaminen.

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että luottavaisuus verkostoihin järjestelmänä on suhteiden luomisessa tarvittavan verkosto-osaamisen perustavaa laatua oleva osaamisalue, sillä ilman sitä käsityöyrittäjät eivät oma-aloitteisesti pyri luomaan yhteistyösuhteita tuntemattomiin toimijoihin eivätkä myöskään pyri aktiivisesti rakentamaan vahvasidoksisia suhteita niihin toimijoihin, joihin heillä on jo kontakteja. Käsityöyrittäjien kyky ottaa toisen osapuolen edut huomioon on puolestaan suhteiden ja verkkojen ylläpitämisessä tarvittavan osaamisen perustavaa laatua oleva osaamisalue, sillä toisen osapuolen etujen huomioon ottaminen liittyy suhteessa rakentuvan luottamuksen ja osapuolten välisen sitoutumisen tunteeseen.

Teoreettisen annin lisäksi tuloksilla on merkitystä käsityöyrittäjille ja käsityö¬yritysten kehityksen tukijoille sekä pienyritysten tuki- ja kehittämistoimia suunnitteleville organisaatioille. Alan toimijat voivat hyödyntää tuloksia verkosto-osaamisen itsearvioinnin ja suhteiden kehittämisen työkaluna. Koulutus- ja kehittämisorganisaatiot hyötyvät tuloksista suunnitellessaan hankkeiden sisältöjä.
Thesis defence announcement:
Verkosto-osaaminen kasvaa hyvästä yhteistyöstä

Aika: 15.6.2006 12:00
Paikka: Chydenia-rakennus (Runeberginkatu 22-24), STORA ENSO -sali

KTL Anne Äyvärin markkinoinnin alaan kuuluva väitöskirja ”Käsityöyrittäjien verkosto-osaaminen” tarkastetaan torstaina 15.6.2006. Vastaväittäjänä on professori Raija Komppula Joensuun yliopistosta ja kustoksena professori Kristian Möller.

Verkosto-osaamisen arvioidaan tulevaisuudessa olevan kansainvälisessä verkottuneessa taloudessa toimivien suomalaisten yritysten tärkeimpiä osaamisalueita. Tästä huolimatta tietämyksemme verkosto-osaamisesta on toistaiseksi ollut vähäistä. Äyvärin väitöstutkimus tuottaa uutta tietoa käsityöyrittäjien verkosto-osaamisen osa-alueista ja niiden välisistä kytköksistä. Analyysi perustuu 14 verkottuneen käsityöyrittäjän tapaukseen. Lisäksi aineistoon sisältyy kuuden käsityöalan asiantuntijan haastattelut.

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että luottavaisuus verkostoihin järjestelmänä on suhteiden luomisessa tarvittavan verkosto-osaamisen perustavaa laatua oleva osa-alue. Ilman sitä käsityöyrittäjät eivät oma-aloitteisesti pyri luomaan yhteistyösuhteita tuntemattomiin toimijoihin eivätkä myöskään pyri aktiivisesti rakentamaan vahvasidoksisia suhteita niihin toimijoihin, joihin heillä on jo kontakteja. Lisäksi suhteiden luominen edellyttää yrittäjältä visiointikyvykkyyttä, kontaktihakuisuutta ja kykyä sekä tunnistaa oman yrityksen voimavara- ja yhteistyötarpeet että kertoa niistä muille toimijoille. Jotta yrittäjä onnistuisi tunnistamaan mahdolliset kumppanit ja toisaalta välttämään suhteiden solmimista tiettyihin toimijoihin, hänen tulisi osata tietoisesti hyödyntää omia aikaisempia sekä nykyisten kumppaneiden kontakteja. Verkosto on parhaimmillaan elävä yhteystietopankki ja laaja tietämysvaranto, joiden hyödyntäminen edellyttää yrittäjältä verkosto-osaamista.

Käsityöyrittäjien kyky ottaa toisen osapuolen edut huomioon on puolestaan suhteiden ja verkkojen ylläpitämisessä tarvittavan osaamisen keskeinen osa-alue. Näin siksi, että toisen osapuolen etujen huomioon ottaminen liittyy suhteessa rakentuvan luottamuksen ja osapuolten välisen sitoutumisen tunteeseen. Muita suhteiden ylläpitämisen edellyttämiä verkosto-osaamisen osa-alueita ovat sosiaaliset taidot, erityisesti sosiaalinen joustavuus, kyky ja halu jakaa omaa tietämystä sekä vastaanottaa ja hyödyntää toisten toimijoiden näkemyksiä ja tietämystä, asiakaslähtöinen tuotemuuntelu- ja räätälöintikyky, oman ajankäytön hallinta ajan varaamiseksi suhteiden hoitamiseen sekä koordinointiosaaminen.

Äyvärin tutkimuksessa verkosto-osaaminen nähdään käsityöyrittäjän voimavarana ja pääomana, joka rakentuu myönteisten yhteistyökokemusten karttuessa ajan myötä ja ilmenee erilaisina toimintatapoina eri tilanteissa. ”Verkonkutojamestariksi” ei synnytä, vaan mestariksi tullaan työskentelemällä yhdessä muiden kanssa.

Käsityöyrittäjyyden kentän toimijat voivat hyödyntää tutkimuksen tuloksia verkosto-osaamisen itsearvioinnin ja verkottumisen kehittämisen työkaluna. Tuloksia voivat soveltaa myös muiden alojen pienyrittäjät ja pk-yritysten tuki- ja kehittämistoimia suunnittelevat organisaatiot.
Opponents:Komppula, Raija
professor
University of Joensuu, Finland

Chairperson:Möller, Kristian
professor