School of Business publications portal

Change in web publishing of Aalto publication series for Aalto University Business School from beginning of 2014

Information and pdf-files of Business School publications in the Aalto series are now located in the Aaltodoc publication archive

eDiss - School of Business dissertations


Author:Pesonen, Sinikka 
Title:Luonto liiketoiminnassa ja ekologia elämäntavassa : kertomuksia muutoksen mahdollisuuksista ja mahdottomuuksista
Series:Acta Universitatis oeconomicae Helsingiensis. A, ISSN 1237-556X; 279
Series no:A-279
Year:2006  Thesis defence date: 2006-10-20
Discipline:
Electronic dissertation: » dissertation in pdf-format   [870 KB]
Index terms:Business economics; Ecology; Ekologia; Elämäntapa; Environmental policy; Liiketalous; Luonto; Nature; Way of life; Ympäristöjohtaminen
Language:fin
Bibid:337653
ISBN:952-488-060-1
Abstract (fin):Ympäristöjohtamisen ja vihreän kulutuksen tutkimuksessa on todettu muutoksien tarpeellisuus luonnon käsitteellistämisessä. Aikaisempi tutkimus on osoittanut että organisaatio- ja johtamistutkimus ei ole kyennyt ottamaan huomioon ympäristökysymysten asettamia haasteita ja todennut uusien käsitteellistyksien tarpeellisuuden organisaatioteoriassa. Tutkimus on todettu tiedonintresseiltään tekniseksi ja kontrolliin tähtääväksi, eikä pelkästään ympäristökysymysten sisällyttämisen johtamisen ja vihreän kulutuksen tutkimuksen perinteiseen agendaan ole nähty olevan riittävää. Yrityksissä käyttöönotettujen ympäristöjohtamisen käytäntöjen on todettu pääosin tukevan toiminnan jatkumista ’business as usual’ –periaatteella ilman olennaisia luonnonympäristöä hyödyttäviä muutoksia.

Tämä tutkimus paikantuu ympäristöjohtamisen tutkimuskenttään siten, että se pyrkii osaltaan vastaamaan aikaisemman tutkimuksen peräänkuuluttamaan radikaalien käsitteellisten muutosten tarpeeseen. Tutkimus tarkastelee muutoksen mahdollisuuksia ja sitä, miksi muutoksia näyttää olevan niin vaikea saada aikaan. Tutkimus käsittelee muutoksen tematiikkaa sekä luonnon käsitteellistämisessä että elämäntapaan liittyvänä identiteetin muutosprosessina. Tutkimus tuo esiin, miten ympäristökysymysten tuomat muutoshaasteet on kohdattu organisaatio-, johtamis- sekä kulutustutkimuksissa ja pohtii luonnon käsitteellistyksiä koskevan diskurssiivisen muutoksen mahdollisuuksia tässä kontekstissa. Toinen temaattinen kokonaisuus muodostuu muutoksen mahdollisuuksien analysoinnista yksilö-, yhteisö- ja kultuurisen tason ilmiöinä. Tämä tarkastelu nojaa sellaisista organisaatioista kerättyyn empiiriseen aineistoon, joissa luonnon käsitteellistyksiä koskevia muutoksia on aktiivisesti pyritty aikaansaamaan. Tällaisissa organisaatioissa mahdollistuvien muutosprosessien analysointi lisää ymmärrystämme myös yritysorganisaatioissa tapahtuvista muutosprosesseista. Tutkimus on luonteeltaan konstruktionistinen ja metodologisesti se hyödyntää sekä diskurssiivisia että narratiivisia tulkintakehyksiä.

Tutkimuksen keskeinen teoreettinen kontribuutio on tarinoiden merkityksen tuominen myös näille tutkimuksen aloille. Tutkimuksen keskeisenä tuloksena voidaan pitää havaintoa, että uudet käsitteellistykset vaativat muutoksia kertomusten tasolla. Kun luontoa pyritään ’tietämään’ ja ymmärtämään tarinallisesti, tulevat tietämisen piiriin mukaan ’objektiivisen tiedon’ lisäksi tunteet, moraali, konteksti sekä toimijat ja tietämisestä tulee kokonaisvaltaisempaa. Luontosuhde käsitteellistyy vähemmän rationaaliseksi ja enemmän sosiaalisiin ja kulttuurisiin käytäntöihin liittyväksi toiminnaksi. ’Ekoelämä’ -marginaalin tarkastelu tuo esiin yhtäältä ilon ja ahdistuksen tarinoiden (Rappaport 2000) samanaikaisuuden ja limittäytyneisyyden. Toisaalta, suhteessa ’kulutuselämä’ –keskukseen, marginaalin tarkastelu nostaa esiin yhteisöllisten ilon tarinoiden merkityksen muutoksien mahdollistajina. Yritys- ja julkisyhteisöllisissä organisaatioissa luontoon liittyvät ilon tarinat ovat harvinaisia luonnon ja ympäristön näyttäytyessä enemmänkin ongelmien yhteydessä.
Thesis defence announcement:
Luonto liiketoiminnassa ja ekologia elämäntavassa: kertomuksia muutoksen mahdollisuuksista ja mahdottomuuksista (väitös)

Aika: 20.10.2006 12:15
Paikka: Chydenia-rakennus (Runeberginkatu 22-24), STORA ENSO -sali

KTL Sinikka Pesosen organisaatiot ja johtaminen -alaan kuuluva väitöskirja ”Luonto liiketoiminnassa ja ekologia elämäntavassa: kertomuksia muutoksen mahdollisuuksista ja mahdottomuuksista” tarkastetaan Helsingin kauppakorkeakoulussa perjantaina 20.10.2006. Väitöstilaisuus alkaa klo 12 Chydenia-rakennuksen STORA ENSO -salissa (H324) (Runeberginkatu 22–24). Vastaväittäjänä toimii professori Arja Ropo Tampereen yliopistosta ja kustoksena professori Kari Lilja.

Ympäristöjohtamisen ja vihreän kulutuksen tutkimuksissa on todettu muutoksien tarpeellisuus luonnon käsitteellistämisessä. Aikaisempi tutkimus on osoittanut, että organisaatio- ja johtamistutkimus ei ole kyennyt ottamaan huomioon ympäristökysymysten asettamia haasteita, ja todennut uusien käsitteellistyksien tarpeellisuuden organisaatioteoriassa. Tutkimus on todettu tiedonintresseiltään tekniseksi ja kontrolliin tähtääväksi, eikä pelkästään ympäristökysymysten sisällyttämisen johtamisen ja vihreän kulutuksen tutkimuksen perinteiseen agendaan ole nähty olevan riittävää. Yrityksissä käyttöönotettujen ympäristöjohtamisen käytäntöjen on todettu pääosin tukevan toiminnan jatkumista ’business as usual’ -periaatteella ilman olennaisia luonnonympäristöä hyödyttäviä muutoksia.

Sinikka Pesosen tutkimus pyrkii osaltaan vastaamaan aikaisemman tutkimuksen peräänkuuluttamaan radikaalien käsitteellisten muutosten tarpeeseen. Pesonen tarkastelee väitöskirjassaan muutoksen tematiikkaa yhtäältä luonnon käsitteellistämisessä sekä toisaalta elämäntapaan liittyvänä identiteetin muutosprosessina. Ensimmäinen temaattinen kokonaisuus käsittelee sitä, miten ympäristökysymysten tuomat muutoshaasteet on kohdattu organisaatio-, johtamis- sekä kulutustutkimuksissa ja pohtii luonnon käsitteellistyksiä koskevan diskursiivisen muutoksen mahdollisuuksia tässä kontekstissa. Toinen temaattinen kokonaisuus muodostuu muutoksen mahdollisuuksien analysoinnista yksilö-, yhteisö- ja kulttuurisen tason ilmiöinä. Tämä tarkastelu nojaa ekoyhteisöistä kerättyyn empiiriseen aineistoon. Ekoyhteisöt ovat organisaatioita, joissa luonnon käsitteellistyksiä koskevia muutoksia on aktiivisesti pyritty aikaansaamaan. Tällaisissa organisaatioissa mahdollistuvien muutosprosessien analysointi lisää ymmärrystämme myös yritysorganisaatioissa tapahtuvista muutosprosesseista.

Väitöskirjan keskeinen teoreettinen kontribuutio on tarinoiden merkityksen tuominen myös ympäristöjohtamisen tutkimuksen alalle. Tutkimuksen keskeisenä tuloksena voidaan pitää havaintoa, että uudet käsitteellistykset vaativat muutoksia kertomusten tasolla. Kun luontoa pyritään ’tietämään’ ja ymmärtämään tarinallisesti, tulevat tietämisen piiriin mukaan ’objektiivisen tiedon’ lisäksi tunteet, moraali, konteksti sekä toimijat ja tietämisestä tulee kokonaisvaltaisempaa. Luontosuhde käsitteellistyy vähemmän rationaaliseksi ja enemmän sosiaalisiin ja kulttuurisiin käytäntöihin liittyväksi toiminnaksi. ’Ekoelämä’-marginaalin tarkastelu tuo esiin ilon ja ahdistuksen tarinoiden samanaikaisuuden ja limittäytyneisyyden. Toisaalta, suhteessa “kulutuselämä”-keskukseen, marginaalin tarkastelu nostaa esiin yhteisöllisten ilon tarinoiden merkityksen muutoksien mahdollistajina. Yritys- ja julkisyhteisöllisissä organisaatioissa luontoon liittyvät ilon tarinat ovat harvinaisia luonnon ja ympäristön näyttäytyessä useimmiten ongelmien yhteydessä.
Opponents:Ropo, Arja
professor
University of Tampere, Finland

Chairperson:Lilja, Kari
professor
Aaltodoc:https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/11494