School of Business publications portal

Change in web publishing of Aalto publication series for Aalto University Business School from beginning of 2014

Information and pdf-files of Business School publications in the Aalto series are now located in the Aaltodoc publication archive

eDiss - School of Business dissertations


Author:Irrmann, Olivier 
Title:Intercultural communication and the integration of cross-border acquisitions
Series:Acta Universitatis oeconomicae Helsingiensis. A, ISSN 1237-556X; 283
Series no:A-283
Year:2006  Thesis defence date: 2006-11-21
Discipline:International Business
Index terms:Business communication; Corporate acquisitions; Integraatio; Integration; International companies; Kansainväliset yhtiöt; Yrityskaupat; Yritysviestintä
Language:eng
Bibid:338766
ISBN:952-488-069-5
Abstract:
Thesis defence announcement:
Intercultural Communication and the Implementation of Cross-Border Acquisitions
(Kulttuurienvälinen kommunikointi ulkomaisen yritysoston integrointivaiheessa)

Aika: 21.11.2006 12:00
Paikka: Päärakennuksen juhlasali

MBA Olivier Irrmannin kansainvälisen liiketoiminnan aineeseen kuuluva väitöskirja "Intercultural Communication and the Implementation of Cross-Border Acquisitions” tarkastetaan Helsingin kauppakorkeakoulun päärakennuksen juhlasalissa (Runeberginkatu 14–16) tiistaina 21.11.2006 klo 12 alkaen. Vastaväittäjänä toimii professori, Ph.D Nancy Napier (Boise State University) ja kustoksena professori Rebecca Piekkari.

Tutkimustulosten mukaan epäonnistumisen osuus viime vuosikymmenten aikana tapahtuneissa fuusioissa ja yritysostoissa on ollut jopa 50–60 %. Korkeaa epäonnistumisprosenttia ei pysty selittämään pelkästään strategiaan ja rahoitukseen liittyvillä tekijöillä. Kulttuuriin ja organisaatioon liittyvillä seikoilla on suuri vaikutus siihen, tuleeko yritysosto onnistumaan vai epäonnistumaan. Näiden tekijöiden merkitys korostuu erityisesti toimeenpanovaiheessa, jolloin kahden eri organisaation ihmisiä ja toimintaa koordinoidaan ja yhdistetään vähitellen yhdeksi kokonaisuudeksi.

Irrmann tutkii väitöskirjassaan kommunikaatioon liittyviä tapahtumia ulkomaisen yritysoston integrointivaiheessa. Tutkimuksessa selvitetään, mitä tapahtuu, kun kahden yrityksen – ostetun yrityksen ja ostajayrityksen – henkilöstö alkaa olla vuorovaikutuksessa keskenään saman organisaation sisällä ja miten he neuvottelevat tiedon jakamiseen ja kontrolliin liittyvistä kysymyksistä. Ostetun yrityksen integrointiprosessi nähdään neuvotteluprosessina, jossa kontrollimekanismeista ja -menetelmistä sekä tiedon ja know-hown jakamisesta neuvotellaan ostajan ja ostetun kesken. Kommunikaatio-ongelman luokittelemiseksi tutkimuksessa hyödynnetään tutkimustuloksia kansainvälisen liiketoiminnan, kommunikaation ja kielitieteen aloilta.

Havainnot kulttuurisista eroista ja ongelmallisista käyttäytymistavoista pohjaavat erilaisiin kulttuurisidonnaisiin tulkintoihin asianmukaisesta tavasta kommunikoida organisaatioissa. Yksi tärkeä tutkimustulos oli, että monet ostaja- ja ostetun yrityksen henkilöiden väliset konfliktit, jotka oli tulkittu organisatorisiksi (byrokraattinen organisaatio tai hierarkkinen päätöksentekotapa) johtuivat itse asiassa erilaisista viestintäkäytännöistä. Ihmiset puhuivat samoista asioista, mutta keskenään eri tavalla. Myös puhtaasti liiketoimintaan liittyvät ongelmat (mikä on oikea tapa myydä ulkomaisilla markkinoilla) johtivat viestinnällisiin vaikeuksiin. Ts. erot, joita pidämme kulttuurista johtuvina, ovat usein vain eroavaisuuksia viestintätyyleissä. Irrmann ehdottaakin tutkimuksessaan, että investoiminen kulttuurin tuntemuksen lisäämiseen ja viestintäosaamiseen voisi lisätä menestystä yli maan rajojen tapahtuvissa yrityskaupoissa. Siten voitaisiin välttää monet tavalliset kulttuurieroihin pohjaavat ongelmat ja tiimien välisen yhteistyön puute.

Irrmann keräsi aineiston ranskalais-suomalaisista keskikokoisista teollisuusryhmistä. Analyysin tulokset osoittavat, miten kommunikointityyli, joka ei perustunut yhteistyölle, kehittyi vaiheittain pääkonttorin ja tytäryrityksen välille, miten kommunikointi tulkittiin ja miten se vaikutti integraatioprosessiin. Löydöt osoittivat, että kulttuuriin, kieleen ja liiketoimintaan liittyvät seikat ovat kietoutuneet tiiviisti yhteen eikä niitä voida käsitellä erillisinä muuttujina.
Opponents:Napier, Nancy
professor
Boise State University, USA

Chairperson:Piekkari, Rebecca
professor