School of Business publications portal

Change in web publishing of Aalto publication series for Aalto University Business School from beginning of 2014

Information and pdf-files of Business School publications in the Aalto series are now located in the Aaltodoc publication archive

eDiss - School of Business dissertations


Author:Räty, Erkki 
Title:Liiketoiminnan ja informaatiotekniikan strategisen linjakkuuden vaikutus suuryritysten IT:n tehokkuuteen
Series:Acta Universitatis oeconomicae Helsingiensis. A, ISSN 1237-556X; 284
Series no:A-284
Year:2006  Thesis defence date: 2006-12-01
Discipline:Information Systems Science
Index terms:Business economics; Companies; Effectiveness; Information technology; Liiketalous; Strategia; Strategy; Tehokkuus; Tietotekniikka; Yritykset
Language:fin
Bibid:339179
ISBN:952-488-072-5
Abstract:
Thesis defence announcement:
Liiketoiminnan ja informaatiotekniikan strategisen linjakkuuden vaikutus suuryritysten IT:n tehokkuuteen

Aika: 1.12.2006 12:15
Paikka: Chydenia-rakennus (Runeberginkatu 22-24), STORA ENSO -sali

KTL Erkki Rädyn tietojärjestelmätieteen alaan kuuluva väitöskirja ”Liiketoiminnan ja informaatiotekniikan strategisen linjakkuuden vaikutus suuryritysten IT:n tehokkuuteen” tarkastetaan Helsingin kauppakorkeakoulussa perjantaina 1.12.2006. Väitöstilaisuus alkaa klo 12 Helsingin kauppakorkeakoulun Chydenia-rakennuksen STORA ENSO -salissa, os. Runeberginkatu 22–24. Vastaväittäjänä on professori Pertti Järvinen (Tampereen yliopisto). Kustoksena toimii professori Markku Sääksjärvi (Helsingin kauppakorkeakoulu).

Liiketoiminnan ja informaatiotekniikan (IT) strategista linjausta (alignment) käsittelevä teoria on kehitetty jo yli kaksikymmentä vuotta sitten. Alueen kirjallisuutta ei kuitenkaan ole jäsennetty kunnolla. On jäänyt avoimeksi, ovatko täysin samaan alkuperäistermiin ”alignment” nojaavat mallit käsitteistöltään identtisiä vai onko niiden tarkoittaman linjauksen käsitteestä esitetty oleellisesti toisistaan poikkeavia näkemyksiä. Toisaalta myös empiirinen linjausmallien testaus eri käsitteitä vertailevassa merkityksessä on varsin olematonta, koska harvalukuisiksi jääneissä empiirisissä tutkimuksissa on lähinnä kehitetty mittareita linjausprosessien ja linjakkuuden arvioimiseksi eikä ole päästy kunnolla syventymään linjauksen ja linjakkuuden vaikutusten empiiriseen tutkimukseen yrityksen tai liiketoimintayksikön tasolla.

Rädyn tutkimus jäsentää strategisen linjauksen kirjallisuutta kartoittamalla ja ryhmittelemällä teoriamalleja niin, että selviää, mitä erilaisia linjakkuuden käsitteitä on mallien perusteeksi tarjottu ja minkälaisilla linjausprosesseilla linjakkuutta on ehdotettu kehitettävän. Toisaalta tutkimus sisältää laajan empiirisen kartoituksen, jonka tavoitteena on testata parhaiden linjausmallien käsitteistä kehitettyjen linjakkuuden mittarien tilastollista selitysvoimaa yrityksen liiketoimintayksikön IT:n tehokkuuden suhteen. Testaus koostuu suhteellisista vertailuista, joissa linjakkuuden mittareita verrataan eräisiin linjausmallien ulkopuolisiin tärkeisiin IT:n tehokkuuden selittäjiin, jollaisia ovat tässä tutkimuksessa ennen muuta IT:n organisointitapa ja IT-päätösvallan jako yrityksessä.

Tutkimuksen tuloksena syntyi linjausmallien ryhmittely kolmeen eri kategoriaan mallien sisältämän linjakkuuden käsitteen ja mallien tarjoamien linjausprosessien ominaisuuksien perusteella. Ryhmille annettiin niiden sisältämiä linjausmalleja luonnehtivat nimet, jotka olivat kokonaisvaltaiset strategisen linjauksen mallit, lavennetut strategisen ristilinjauksen mallit ja osittaiset strategisen linjauksen mallit.

Tutkimuskohteina olivat suomalaisten suuryritysten liiketoimintayksiköt, joista koottiin kyselylomakkeella tarvittavat taustatiedot ja niiden johtajien näkemykset strategisesta linjauksesta ja IT:n tehokkuudesta. Tutkimustulosten mukaan strateginen linjakkuus on erittäin hyvä IT:n tehokkuuden selittäjä kaikissa tutkituissa IT:n organisointitavoissa. Kuitenkin myös organisointitapa näytti varsin tärkeältä tehokkuuden selittäjältä, samoin kuin IT-päätösvalta, joka erityisesti hajautetussa IT:n organisointitavassa on linjakkuuteen rinnastettava tehokkuuden selittäjä. Empiirisessä kartoituksessa käytetty tietohallinnon joustavuuden mittari osoittautui linjakkuuden kanssa tasapäisesti kilpailevaksi liiketoimintayksikön IT:n tehokkuuden selittäjäksi vahvistaen aiemmin esitettyä havaintoa, että linjaus ja tietohallinnon joustavuuden aikaansaanti ovat tavallaan keskenään vaihtoehtoisia (ja siis kilpailevia) tapoja aikaansaada IT:n tehokkuutta.

Tutkimusraportti sisältää myös suosituksia IT-johdolle ja luettelon jatkotutkimuksen aiheista.
Opponents:Järvinen, Pertti
professor
University of Tampere, Finland

Chairperson:Sääksjärvi, Markku
professor