School of Business publications portal

Change in web publishing of Aalto publication series for Aalto University Business School from beginning of 2014

Information and pdf-files of Business School publications in the Aalto series are now located in the Aaltodoc publication archive

eDiss - School of Business dissertations


Author:Inkinen, Kari 
Title:Diffuusio ja fuusio. Osuuskauppainnovaation levinneisyys ja sen dynamiikka 1901 - 1998 : alueellisesti tulostuva näkökulma suomalaisen osuuskauppatoiminnan kehityksen ja sisällön muutokseen.
Series:Acta Universitatis oeconomicae Helsingiensis. A, ISSN 1237-556X; 181
Series no:A-181
Year:2000  Thesis defence date: 2001-01-26
Discipline:Area Studies Programme
Index terms:Cooperatives; Economic history; Innovaatiot; Innovation; Osuustoiminta; Rakennemuutokset; Retail trade; Structural change; Taloushistoria; Vähittäiskauppa
Language:fin
Bibid:264025
ISBN:951-791-505-5
Abstract:
Thesis defence announcement:
Suomalaisen osuuskauppatoiminnan kehitys 1900-luvulla

KTM Kari Inkisen väitöskirjaksi aikoma tutkimus "Diffuusio ja fuusio. Osuuskauppainnovaation levinneisyys ja sen dynamiikka 1901 - 1998. Alueellisesti tulostuva näkökulma suomalaisen osuuskauppatoiminnan kehitykseen ja sisällön muutokseen" tarkastetaan Helsingin kauppakorkeakoulun päärakennuksen SAASTAMOISEN SÄÄTIÖ -salissa A201 perjantaina 26.1.2001 klo 12. Vastaväittäjänä on professori Kauko Mikkonen Vaasan yliopistosta ja kustoksena professori Jarmo Eronen Helsingin kauppakorkeakoulusta.

Inkisen tutkimuksessa selvitetään osuuskauppatoiminnan levinneisyyskehitystä Suomessa vuosina 1901 - 1998. Kohteena ovat sekä SOK:laiset että E-liikkeen osuuskaupat. Osuuskauppatoiminnan syntyä ja laajenemista käsitellään uuden innovaation tulona markkinoille. Osuuskauppojen levinneisyyskehitystä tarkastellaan innovaation diffuusioteorioista käsin. Inkinen yhdistää keskus- ja vaikutusalueteorian innovaation diffuusiteoreettiseen näkökulmaan, kattamaan osuuskauppatoiminnan levinneisyyden kokonaiskuvasta myös fuusioitumiskehitys. Tarkastelukokonaisuuteen liittyvät keskeisesti osuuskauppatoiminnan innovatiivisessa sisällössä ja osuuskauppakentän organisaatio- ja päätöksentekoympäristössä tapahtuneet muutokset sekä näiden muutosten suhde ja vaikutus toteutuneeseen osuuskauppatoiminnan levinneisyyskuvaan.

Levinneisyyden empiirinen tarkastelu jakautuu populaatio- eli aikasarja- ja aluetasoon. Populaatiotason tarkastelu (osuuskauppojen sekä niiden myymälöiden ja jäsenyyksien määrät) paljastaa yhtäältä osuuskauppatoiminnan reagoinnin taloudellisten ja yhteiskunnallisten suhdanteiden muutoksiin. Toisaalta siitä voidaan lukea suomalaisen yhteiskunnan pitkän aikavälin kehitys koko osuuskauppahistorian kattavina elinkaarina. Aluetasolla osuuskauppojen levinneisyysdynamiikka voidaan periodisoida diffuusiovaiheeksi (1901 - 1962) ja fuusiovaiheeksi (1963 - 1998). Diffuusiovaiheessa infrastruktuurin eli rautateiden merkitys osuuskauppatoiminnan leviämisessä korostuu. Lisäksi leviämiskehityksessä näkyy maan jakautuminen kulttuuri-, kieli- ja poliittisiin alueisiin. Fuusiovaiheessa taas keskusjärjestö- ja keskusliiketason rooli levinneisyyskehityksen ohjaajana vahvistuu. Osuuskaupat alkavat kehittämissuunnitelmien ja -strategioiden määrittämänä, yhteiskunnallista rakennemuutosta seuraten, fuusioitua suurkeskushakuisesti yhä suuremmiksi alueellisiksi ja organisatorisiksi kokonaisuuksiksi.
Opponents:Mikkonen, Kauko
professor
University of Vaasa, Finland

Chairperson:Eronen, Jarmo
professor