School of Business publications portal

Change in web publishing of Aalto publication series for Aalto University Business School from beginning of 2014

Information and pdf-files of Business School publications in the Aalto series are now located in the Aaltodoc publication archive

eDiss - School of Business dissertations


Author:Laukkanen, Sanna K. 
Title:On the integrative role of information systems in organizations : observations and a proposal for assessment in the broader context of integrative devices
Series:Acta Universitatis oeconomicae Helsingiensis. A, ISSN 1237-556X; 294
Series no:A-294
Year:2007  Thesis defence date: 2007-03-02
Discipline:Logistics
Index terms:Information systems; Logistics; Logistiikka; Tietojärjestelmät
Language:eng
Bibid:341110
ISBN:978-952-488-099-2
Abstract:
Thesis defence announcement:
Aika: 2.3.2007 10:15
Paikka: HSE, Chydenia-rakennus (Runeberginkatu 22-24), STORA ENSO -sali

Tietojärjestelmät – paljon käytetty mutta harvoin kokonaisvaltaisesti hyödynnetty yhteistoiminnan ohjausrakenne

KTM Sanna Laukkasen logistiikan alaan kuuluva väitöskirja “On the Integrative Role of Information Systems in Organizations – Observations and a Proposal for Assessment in the Broader Context of Integrative Devices” tarkastetaan perjantaina 2.3.2007. Väitöstilaisuus alkaa Helsingin kauppakorkeakoulun Chydenia-rakennuksen STORA ENSO -salissa (H-324) klo 10. Vastaväittäjänä toimii professori Eric van Heck (RSM Erasmus University) ja kustoksena professori Ari P.J. Vepsäläinen (Helsingin kauppakorkeakoulu).

Toimintaympäristön kansainvälistyminen ja tarve pystyä nopeasti vastaamaan kysynnän muutoksiin asettavat yritystoimintojen ohjaamiselle kasvavia vaatimuksia. Näihin haasteisiin vastaaminen edellyttää yhteistoiminnan uudistamista niin organisaatioiden sisällä kuin yritysrajat ylittävissä toimitusverkostoissa. Linkittämällä toisistaan riippuvat toiminnot integroivin rakentein, kuten tietojärjestelmin, voidaan toimintojen välistä koordinaatiota parantaa ja edistää yhteensopivuuden ja yhteisymmärryksen saavuttamista organisaatioissa ja niiden välillä. Organisaatioiden toimintojen yhtenäistäminen toiminnanohjausjärjestelmin ja toimitusketjujen ohjauksessa käytetyt yritysten väliset tietojärjestelmäratkaisut, kuten EDI ja RosettaNet, ovat konkreettisia ja ajankohtaisia esimerkkejä tällaisista toimintaa integroivista rakenteista.

Laukkasen väitöskirja pyrkii edistämään kokonaisvaltaisen kuvan luomista tietojärjestelmistä yhteistoiminnan ohjauksen mahdollistajana tutkimalla tietojärjestelmävälitteisen integraation eri muotoja organisaatioissa ja toimitusketjuissa. Näin saavutettu laajempi näkökulma auttaa kehittämään toiminnanohjausta kattavasti tukevia integraatiorakenteita ja välttämään integraation rajoittumista kapea-alaisiin teknologiakohtaisiin tietojärjestelmätoteutuksiin. Väitöskirjan empiirinen aineisto perustuu yhdessä kaupan toimialayhdistysten kanssa toteutettuun kyselytutkimukseen sekä kahteen yhteensä 21 yrityksen toimitusketjusuhteita tarkastelleeseen Tekes-hankkeeseen.

Tietojärjestelmävälitteisen integraation edut on osoitettu useissa tutkimuksissa. Laukkasen tutkimustulokset kuitenkin havainnollistavat, että käytännössä toimitusketjujen ja organisaatioiden sisäistä integraatiota rajoittavat niin taloudelliset, sosiaaliset kuin tekniset tekijät. Esimerkkejä näistä ovat pienten yritysten resurssirajoitteiden tietojärjestelmä-integraatiolle asettamat erityispiirteet sekä erityyppisten tietojärjestelmäratkaisujen asettamat vaatimukset integroitavien toimijoiden järjestelmäkyvykkyydelle ja panostushalukkuudelle. Tietojärjestelmien integraatiopotentiaalin hyödyntämisen kannalta ongelmallista puolestaan on näkemyksen rajoittuminen tehokkuusnäkökohtiin ja organisaation sisäiseen integraatioon ja toimitusketjuintegraation ilman että hyödynnetään yhteistoiminnan kokonaisvaltaisemman kehittämisen mahdollisuuksia.

Tietojärjestelmien toiminnallisuuksien ja teknisen toteutuksen lisäksi yhteistoimintaa kehitettäessä tulisi myös huomioida erilaiset täydentävät ohjauskeinot, kuten kannusteet, vastuunjaon uudelleenmäärittely sekä yhteistoiminnan käytäntöstandardit. Tähän Laukkasen väitöskirja tarjoaa työkalun, jossa tietojärjestelmät yhteensovitetaan osaksi laajempaa yhteistoiminnan ohjauskeinojen portfolioa.
Opponents:Van Heck, Eric
professor
RSM Erasmus University, The Netherlands

Chairperson:Vepsäläinen, Ari P.J.
professor