School of Business publications portal

Change in web publishing of Aalto publication series for Aalto University Business School from beginning of 2014

Information and pdf-files of Business School publications in the Aalto series are now located in the Aaltodoc publication archive

eDiss - School of Business dissertations


Author:Karhunen, Päivi 
Title:Field-level change in institutional transformation : strategic responses to post-socialism in St. Petersburg hotel enterprises
Series:Acta Universitatis oeconomicae Helsingiensis. A, ISSN 1237-556X; 298
Series no:A-298
Year:2007  Thesis defence date: 2007-05-11
Discipline:International Business
Electronic dissertation: » dissertation in pdf-format   [1610 KB]
Index terms:change; hotellit; hotels; muutos; rakennemuutos; Russia; strategia; strategy; structural change; Venäjä
Language:eng
Bibid:372360
ISBN:978-952-488-122-7
Abstract (eng):This dissertation examines the ways in which the transition from command to market economy affects institutional isomorphic pressures towards strategic and structural homogeneity within an organizational field, and how different types of enterprises respond to these pressures. The study develops a conceptual model, which allows examining institutional processes at different levels of analysis. The national-level institutional context is conceptualised as consisting of formal and informal constraints, which provide the institutional framework in which organizational fields are embedded. Field-level processes are examined by analysing the sources and strength of coercive, mimetic and normative isomorphic pressures. Strategic responses of enterprises to these pressures are analysed along a continuum from passive acquiescence to active resistance. Background factors, such as the duality of institutional pressures faced by foreign-managed hotels as subunits of multinational companies, are investigated as factors accounting for potential variety in strategic responses between domestic and foreign enterprises.

The conceptual model is empirically applied in a processual case study of the hotel industry in the Russian city of St. Petersburg. The primary empirical data includes semi-structured interviews with 27 top managers of former state-owned hotels, foreign-managed properties, and new Russian-managed hotels. In addition, a database of documentary evidence consisting of more than 200 articles in the mass media, and industry reports is used to support the primary data. The empirical data allows distinguishing three time periods (central planning until 1991, the early transition 1991-1998 and the late transition 1998-2005), which differ in the nature of the national-level institutional context and consequently in field- and enterprise-level processes.

The key findings of the study demonstrate that a radical change in the national-level institutional context affects the nature and strength of institutional isomorphic pressures and enterprise responses to them. During central planning, the St. Petersburg (then Leningrad) hotel industry was fairly homogeneous due to the overwhelming pressure from the central planning system and socialist ideology. In contrast, the early transition was characterised by ambiguity of institutional pressures, which resulted in intra-field diversity. The main factor explaining diversity in this period is foreign versus local management. Foreign-managed hotels resorted to their global resources and practices, whereas Russian-managed hotels relied on resources and practices inherited from the socialist period.

During the late transition the boundary between foreign and locally managed hotels started to blur. As the market economy gained a stronger foothold in Russia, foreign-managed hotels started to resort to local resources and Russian-managed hotels started to pay increasing attention to factors such as service standards. In addition, the legitimacy of operations appeared as a new factor accounting for diversity. The field consisted of “the legitimates”, which operated transparently with shared industry norms and practices, and “the illegitimates” whose operations were based on the exploitation of loopholes in industry regulation and on the ignorance of industry norms.

The study advances the institutional perspective of business strategies in transition economies by showing how enterprise strategies vary as transition proceeds and which factors account for strategic and structural diversity. In addition, it contributes to institutional theory in organizational analysis by demonstrating the key role that a change in the national-level institutional context plays in field-level processes. The dissertation also has practical implications as it furthers our understanding of the challenges of the Russian business environment and ways in which enterprises cope with them.
Thesis defence announcement:
Aika: 11.5.2007 12:15
Paikka: HSE, Chydenia-rakennuksen STORA ENSO -sali

Markkinatalouden pelisääntöjen juurtuminen Pietarin hotellisektorille edennyt vauhdilla

KTM Päivi Karhusen kansainvälisen liiketoiminnan alaan kuuluva väitöskirja "Field-level change in institutional transformation: Strategic responses to post-socialism in St. Petersburg hotel enterprises" tarkastetaan Helsingin kauppakorkeakoulussa (HSE) perjantaina 11.5.2007. Tilaisuus alkaa kello 12 Chydenia-rakennuksen STORA ENSO -salissa, os. Runeberginkatu 22–24. Vastaväittäjänä toimii professori Klaus Meyer (The University of Reading, Business School) ja kustoksena dosentti, KTT, ohjelmajohtaja Asta Salmi HSE:stä.

Väitöstutkimuksessa selvitetään, miten siirtymä sosialismista markkinatalouteen on muuttanut hotelliyritysten institutionaalista toimintaympäristöä ja miten sosialismin aikaiset hotellit, ulkomaalaisjohtoiset hotellit ja uudet venäläisjohtoiset hotellit ovat sopeutuneet muutokseen. Tätä tutkitaan vertaamalla, miten erityyppisten hotelliyritysten toiminnallinen rakenne sekä liiketoimintakäytännöt ovat kehittyneet sosialismin ajalta nykypäivään.

Tutkimus osoittaa, että muutos sosialismista markkinatalouteen heijastuu sekä toimialatason institutionaaliseen rakenteeseen että yritysten strategioihin. Sosialismin aikana keskusjohto saneli ylhäältä hotellisektorin institutionaalisen rakenteen ja yritysten tavat toimia. Siirtymäkauden alkuvuosina (vuoden 1998 talouskriisiin asti) institutionaalinen toimintaympäristö oli jäsentymätön, minkä vuoksi hotelliyritysten käytännöissä oli suuria eroja. Ulkomaalais-johtoiset hotellit turvautuivat ulkopuolisiin resursseihin, kuten tuontielintarvikkeisiin ja ulkomaiseen henkilökuntaan, kun taas venäläisjohtoiset hotellit nojasivat vanhoihin suhteisiinsa toimintojensa organisoinnissa.

Vuoden 1998 talouskriisin jälkeen ero ulkomaalais- ja venäläisjohtoisten hotellien välillä alkoi kaventua. Markkinatalouden vakiintuessa ulkomaalaisvetoiset hotellit paikallistivat toimintojaan esim. korvaamalla ulkomaalaista keskijohtoa venäläisillä ja siirtymällä käyttämään paikallisia tavarantoimittajia. Venäläisjohtoiset hotellit alkoivat panostaa palvelun laatuun ja henkilöstön koulutukseen, mikä kavensi kuilua ulkomaisiin hotelleihin. Uudeksi yrityksiä erottavaksi tekijäksi muodostui toimintojen laillisuus. Valtaosa hotelleista pyrkii jo toimimaan läpinäkyvästi ja toimialanormien mukaisesti, mutta lainsäädännön puutteet sallivat osan hotelleista toimia sääntelyn ulottumattomissa.

Tutkimuksen teoriakehikkona on neo-institutionaalinen lähestymistapa, jonka käsitteitä sovelletaan eri analyysitasoilla. Makrotason toimintaympäristöä analysoidaan neo-institutionaalisen taloustieteen virallisten ja epävirallisten institutionaalisten rajoitteiden käsitteen avulla. Toimialatason muutosta tarkastellaan neo-institutionaalisen organisaatioteorian ns. isomorfia-käsitteen pohjalta. Tämän käsitteen ytimenä on, että tietyn organisaatiokentän (kuten toimiala) yritysten rakenne ja käytännöt vähitellen samankaltaistuvat institutionaalisten paineiden seurauksena. Mahdollista samankaltaistumista tutkitaan vertailemalla erityyppisten yritysten strategisia valintoja.
Opponents:Meyer, Klaus
professor
The University of Reading Business School, Great Britain

Chairperson:Salmi, Asta
doctor
Aaltodoc:https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/11504