School of Business publications portal

Change in web publishing of Aalto publication series for Aalto University Business School from beginning of 2014

Information and pdf-files of Business School publications in the Aalto series are now located in the Aaltodoc publication archive

eDiss - School of Business dissertations


Author:Kauhanen, Antti. 
Title:Essays on empirical personnel economics
Series:Acta Universitatis oeconomicae Helsingiensis. A, 1237-556X; 305
Series no:A-305
Year:2007  Thesis defence date: 2007-06-20
Discipline:Economics
Index terms:econometrics; economic science; ekonometria; henkilöstö; henkilöstöhallinto; personnel; personnel management; taloustieteet; työntekijät; workers
Language:eng
Bibid:376172
ISBN:978-952-488-139-5
Abstract:
Thesis defence announcement:
Aika: 20.6.2007 12:15
Paikka: HSE, päärakennuksen juhlasali (Runeberginkatu 14-16)

Osallistuminen omaa työtä koskevaan päätöksentekoon vaikuttaa yrityksen tuottavuuteen positiivisesti

KTM Antti Kauhasen kansantaloustieteen alaan kuuluva väitöskirja ”Essays on Empirical Personnel Economics” tarkastetaan Helsingin kauppakorkeakoulussa keskiviikkona 20.6.2007. Väitöstilaisuus alkaa kello 12 kauppakorkeakoulun päärakennuksen juhlasalissa, os. Runeberginkatu 14–16. Vastaväittäjänä toimii professori, PhD, Takao Kato (Colgate University) ja kustoksena professori, PhD, Pekka Ilmakunnas (Helsingin kauppakorkeakoulu).

Kauhanen tutkii väitöskirjassaan henkilöstöjohtamisen käytäntöjen, erityisesti työntekijöiden omaa työtä koskevaan päätöksentekoon osallistumisen ja kannustinjärjestelmien, vaikutusta yritysten toiminnan tuloksellisuuteen ja työntekijöihin. Väitöskirja koostuu viidestä itsenäisestä tutkimuksesta, joissa käytetään ekonometrisiä menetelmiä.

Ensimmäinen essee tarjoaa kuvailevan analyysin työpaikkainnovaatioiden, erityisesti itseohjautuvien tiimien, kannustinpalkkauksen ja työnantajan tarjoaman koulutuksen, yleisyydestä ja siitä, ketkä näihin käytäntöihin osallistuvat. Esseessä käytetään Tilastokeskuksen työolotutkimusta vuodelta 2003. Vastaavaa tutkimusta ei Suomen käytäntöjä koskien ole aikaisemmin julkaistu.

Samalla aineistolla tutkitaan myös, minkälaisia yhteyksiä esiintyy työpaikkainnovaatioiden ja työtyytyväisyyden, työn kuormittavuuden, koettujen osallistumismahdollisuuksien, koetun työpaikan pysyvyyden sekä palkkojen välillä. Kirjallisuudessa on kiistelty siitä, ovatko uudet työn organisoinnin tavat hyödyllisiä työntekijöiden kannalta. Tulokset osoittavat, että työpaikkainnovaatioiden korrelaatio erilaisten työelämän laatua kuvaavien mittareiden kanssa on pääosin positiivinen. Kansainvälisiin tuloksiin verrattuna nämä tulokset ovat jonkin verran positiivisempia työntekijöiden kannalta. Erot saattavat selittyä Suomen työmarkkinoihin liittyvillä piirteillä.

Tutkimustulokset tukevat viimeaikaisia teorioita työntekijöiden omaa työtä koskevaan päätöksentekoon osallistumisen ja kannustinjärjestelmien vaikutuksesta tuottavuuteen. Elintarviketeollisuutta koskeneessa tapaustutkimuksessa havaitaan, että mahdollisuus päätöksentekoon osallistumiseen vaikutti positiivisesti tuottavuuteen vasta, kun työntekijöille tarjottiin myös rahallisia kannustimia. Kahta vähittäiskaupassa toimivaa ketjua koskevat tapaustutkimukset osoittavat, että toimipaikat, joissa työntekijöillä on paremmat mahdollisuudet osallistua omaa työtä koskevaan päätöksentekoon, ja joissa esimiestoiminta tukee osallistumista, ovat tuottavampia kuin ne, joissa em. asiat eivät toteudu yhtä hyvin. Tutkimus osoittaa, että mahdollisuus osallistua omaa työtä koskevaan päätöksentekoon voi vaikuttaa tuottavuuteen positiivisesti myös palvelualoilla.
Opponents:Kato, Takao
professor
Colgate University, USA

Chairperson:Ilmakunnas, Pekka
professor