School of Business publications portal

Change in web publishing of Aalto publication series for Aalto University Business School from beginning of 2014

Information and pdf-files of Business School publications in the Aalto series are now located in the Aaltodoc publication archive

eDiss - School of Business dissertations


Author:Paulamäki Jari. 
Title:Kauppiasyrittäjän toimintavapaus ketjuyrityksessä : haastattelututkimus K-kauppiaan kokemasta toimintavapaudesta agenttiteorian näkökulmasta
Series:Acta Universitatis oeconomicae Helsingiensis. A, ISSN 1237-556X; 310
Series no:A-310
Year:2007  Thesis defence date: 2007-09-14
Discipline:Entrepreneurship and SME Business Managament
Electronic dissertation: » dissertation in pdf-format   [1936 KB]
Index terms:agentit; agents; chain stores; entrepreneurship; kauppaketjut; kauppiaat; merchants; retail trade; vähittäiskauppa; yrittäjyys
Language:fin
Bibid:569690
ISBN:978-952-488-159-3
Abstract (fin):Tutkimuksen tarkoitus on lisätä ymmärrystä ketjuyrityksessä toimivan kauppiasyrittäjän kokemasta toimintavapaudesta. Tutkimus pyrkii vastaamaan kysymykseen: ”Miten kauppiaat kokevat toimintavapauden ketjuyrityksessä?” Tutkimus perustuu ajatukseen, että taloudellista riskiä ottava yrittäjä tarvitsee toimintavapautta kaupassaan, jotta hän pystyisi vaikuttamaan yrittäjätuloonsa ja siten vastaamaan velvoitteistaan.

Tutkimuksen teoriaperustan muodostavat agenttiteoria, yrittäjyystutkimus ja markkinointikanavatutkimus. Kirjallisuuden ja tutkijan oman kaupanalan kokemuksen perusteella laadittu teoreettinen viitekehys esittää kauppiasyrittäjän kokemaan toimintavapauteen vaikuttavan yrittäjyysorientaatio, yrittäjätulo ja usko kauppiasyrittäjyyden säilymiseen. Tutkimuksen päättelyn peruslogiikka on abduktiivinen, tutkimusote laadullinen monitapaustutkimus ja tiedon keruun menetelmä teemahaastattelu. Tutkimusteemoja ovat yrittäjyysorientaatio, yrittäjätulo ja usko kauppiasyrittäjyyden säilymiseen.

Empiirinen aineisto muodostuu 22 K-kauppiaan teemahaastatteluista, joita analysoidaan sisällönanalyysin menetelmällä.

Tutkimustulosten perusteella esitetty malli kauppiaan toimintavapaudesta ketjuyrityksessä sai empiiristä tukea. Kauppiaiden ensisijainen tavoite on hankkia perheelleen toimeentulo, jonka saavutettuaan osa kauppiaista ryhtyy tavoittelemaan rikastumista. Kasvua tavoittelevia kauppiaita voi luonnehtia kasvuyrittäjiksi ja perheensä toimeentulon hankkimiseen tyytyviä kauppiaita pienyrittäjiksi. Yrittäjätuloon vaikuttaminen on helpompaa suuressa kuin pienessä kauppapaikassa (economies of scale), minkä vuoksi K-marketkauppiaat kokivat toimintavapautensa rajoitetuksi ketjussa. Kauppiaiden usko kauppiasyrittäjyyden säilymiseen K-ryhmässä ei ole vahva. Uskoa vahvistavat koettu piilevä tieto kauppansa liiketoiminnasta ja kauppiasverkoston tuki, mutta heikentävät epätietoisuus ketjun odotuksista, epäluottamus Keskoon ja luottamuskauppiasjärjestelmän heikkous.

Tutkimuksessa kehitetty malli kauppiaan toimintavapaudesta lisää tietoa yrittäjän kokemuksista ja tarpeista ketjuyrityksessä. Agenttiteorian pääkysymykseen, millä palkitsemistavalla päämies saa agentin parhaiten toimimaan haluamallaan tavalla, kauppiaat vastasivat: prosenttikorvauksella. Yrittäjyyskirjallisuuteen tutkimuksen anti oli se, että K-ketjukauppiaat tuntevat itsensä yrittäjiksi, vaikka kokevatkin ketjun rajoittaneen heidän toimintavapauttaan. Kokemus johtuu siitä, että kauppiaat ovat ottaneet taloudellista riskiä, tavoittelevat ensisijaisesti toimeentuloa perheelleen eivätkä omaa houkuttelevaa vaihtoehtoa kauppiasyrittäjyydelle. Suuriin kauppapaikkoihin valikoituu kasvuyrittäjiä ja pieniin kauppapaikkoihin jäävät pienyrittäjät. Markkinointikanavatutkimukseen tämä tutkimus toi uutta tietoa mm. siitä, että kauppiaat eivät koe Keskon olevan kiinnostunut heidän yksittäiseen kauppapaikkaan liittyvästä (piilevästä eli hiljaisesta) tiedostaan. Tämä on yllättävää, koska ketjussa kauppiaan tehtävänä on ketjukonseptin kehittäminen ja sopeuttaminen paikallisiin tarpeisiin.

Tutkimustuloksia voidaan yleistää koko K-kauppiaskenttään. Yleistämistä K-ryhmän ulkopuolelle vaikeuttaa ketjujen erot yhteistoiminnan historioissa sekä erot päämiehen ja agentin välisissä sopimuksissa. Mielenkiintoisia jatkotutkimusaiheita tarjoavat Keskon kansainvälistyminen ja pienyrittäjän mahdollisuudet muuttua kasvuyrittäjäksi kauppiasuran aikana.
Thesis defence announcement:
Aika: 14.9.2007 12:15
Paikka: HSE, päärakennus (Runeberginkatu 14-16), NOKIA-sali

Kesko ei hyödynnä konseptin kehittämisessä kauppiaiden tietoa paikallisesta kaupankäynnistä


KTM Jari Paulamäen yrittäjyys ja pienyritysten johtaminen -aineeseen kuuluva väitöskirja ”Kauppiasyrittäjän toimintavapaus ketjuyrityksessä. Haastattelututkimus K-kauppiaan kokemasta toimintavapaudesta agenttiteorian näkökulmasta” tarkastetaan Helsingin kauppakorkeakoulussa (HSE) perjantaina 14.9.2007. Väitöstilaisuus alkaa klo 12 HSE:n päärakennuksen NOKIA-salissa (Runeberginkatu 14–16). Vastaväittäjänä toimii professori Matti Koiranen (Jyväskylän yliopisto) ja kustoksena dosentti, KTT Niilo Home.

Paulamäen tutkimus tarkastelee yrittäjyyttä ketjuyrityksen asettamissa rajoissa. Menneinä vuosina on mediassa noussut esiin muutamien K-kauppiaiden tyytymättömyys oloonsa K-ryhmässä. Tyytymättömyys on usein liittynyt K-kauppiaan toimintavapauteen, jolle yhteistoiminta Keskon ja toisten kauppiaiden kanssa asettaa rajoitteita. Tyytymättömyyden taustalla ovat yleensä olleet kauppiaan taloudelliset ongelmat, joista tyytymätön kauppias olisi mielestään selvinnyt, jos olisi saanut tehdä kauppaa vapaasti ilman ”keskolaisten määräilyä”.

Paulamäen tutkimus tuottaa tietoa siitä, miten yrittäjyys sopii tiukkaan ketjukonseptiin perustuvaan liiketoimintamalliin. Tutkimus lähtee ajatuksesta, että taloudellista riskiä ottava yrittäjä tarvitsee kaupassaan toimintavapautta, jotta hän pystyisi vaikuttamaan yrittäjätuloonsa ja siten vastaamaan velvoitteistaan. Tutkimuksessa keskitytään K-ryhmän mukaiseen yhteistoimintaan, jossa agenttiteorian esittämässä tilanteessa kauppias on agentti ja Kesko päämies. Osapuolet ovat tekemissään sopimuksissa määritelleet vastuunsa ja velvoitteensa.

Tutkimuksen tulosten mukaan K-kauppiaat tuntevat itsensä yrittäjiksi, vaikka pienyksiköiden kauppiaat kokevatkin toimintavapauttaan rajoitetun ketjussa.
K-kauppiaiden uskoa kauppiasyrittäjyyden säilymiseen K-ryhmässä heikentää epäluottamus Keskoon, mutta vahvistaa koettu piilevä (hiljainen) tieto oman kauppansa liiketoiminnasta. K-kauppiaat kokevat, ettei Kesko ole kiinnostunut heidän tiedoistaan paikallisesta kaupankäynnistä. Tämä oli yllättävä tutkimustulos, koska kauppiasyrittäjän tuoman kilpailuedun jakelujärjestelmälle voisi ajatella liittyvän nimenomaan kauppakonseptin paikalliseen sopeuttamiseen ja sen myötä konseptin kehittämiseen.
Opponents:Koiranen, Matti
professor
University of Jyväskylä, Finland

Chairperson:Home, Niilo
doctor
Aaltodoc:https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/11508