School of Business publications portal

Change in web publishing of Aalto publication series for Aalto University Business School from beginning of 2014

Information and pdf-files of Business School publications in the Aalto series are now located in the Aaltodoc publication archive

eDiss - School of Business dissertations


Author:Nyrhinen, Mari 
Title:The success of firm-wide IT infrastructure outsourcing : an integrated approach
Series:Acta Universitatis oeconomicae Helsingiensis. A, ISSN 1237-556X; 313
Series no:A-313
Year:2007  Thesis defence date: 2007-11-30
Discipline:Information Systems Science
Index terms:information technology; outsourcing; tietotekniikka; ulkoistaminen
Language:eng
Bibid:381028
ISBN:978-952-488-179-1
Abstract:
Thesis defence announcement:
Aika: 30.11.2007 12:15
Paikka: HSE:n päärakennus, sali C-350, Runeberginkatu 14-16

KTM Mari Nyrhisen tietojärjestelmätieteen alaan kuuluva väitöskirja "The Success of Firm-wide IT Infrastructure Outsourcing: an Integrated Approach” tarkastetaan Helsingin kauppakorkea-koulussa perjantaina 30.11.2007.

Informaatioteknologian (IT) ulkoistamisesta on tullut viimeksi kuluneiden 15 vuoden aikana yrityksissä enemmänkin yleinen käytäntö kuin satunnainen tapahtuma. Vaikka julkisuudessa keskustellaan nykyisin kriittisesti myös ulkoistuksen riskeistä ja epäonnistumisista, eikä esitellä pelkästään ulkoistuspalvelun tuottajien markkinoinnillisia menestystekijöitä, odotetaan IT:n ulkoistusmarkkinoiden edelleen jatkavan kasvuaan tulevina vuosina.

Nyrhisen väitöstutkimus selvittää, mitä ulkoistuksen onnistuminen on ja mitkä tekijät vaikuttavat ulkoistuksessa onnistumiseen. Tutkimus antaa ohjeita yrityksenlaajuisten IT-palvelujen ulkoistuksen onnistumiselle ulkoistavan yrityksen näkökulmasta. Ulkoistuksen onnistuneisuutta arvioidaan sitä varten kehitetyllä instrumentilla, joka arvioi ulkoistukselle asetettavia strategisia, taloudellisia, teknologisia ja sosiaalisia hyötyjä sekä niiden toteutumista. IT-ulkoistuksen onnistumisen instrumentti testattiin haastattelujen ja tapaustutkimuksen avulla ja sitä käytettiin kyselytutkimuksessa, jossa 1 000 suurinta suomalaista yritystä pyydettiin arvioimaan yrityksenlaajuisten IT-infrastruktuuripalveluiden ulkoistuksen onnistuneisuus. Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä käytettiin transaktiokustannusteoriaa sekä resurssien merkitystä painottavaa strategisen johtamisen teoriaa.

Tutkimuksen keskeisin tulos on IT-ulkoistuksen onnistuneisuutta arvioivan mittarin kehittäminen ja validointi. Instrumenttia voidaan hyödyntää yrityksissä IT:n ulkoistuksen tavoitteiden asettamiseen, priorisointiin ja seuraamiseen. IT-infrastruktuurin ulkoistuksen onnistuneisuudessa ei havaittu eroa siinä, kuinka suuri osuus yrityksenlaajuisista IT-infrastruktuuripalveluista ulkoistetaan. Eräiden IT-palveluiden osalta tutkimus osoitti, että ulkoistus onnistui paremmin, mikäli ulkoistetun palvelun piirteet - palvelujen spesifisyys ja toistettavuus - olivat linjassa solmitun sopimuksen kanssa siten kun transaktiokustannusteoria ehdottaa.

Tutkimuksen tärkeimpiä neuvoja yrityksille on, että ulkoistukselle asetetut tavoitteet tulisi priorisoida. Lisäksi ulkoistussopimuksen tarkkuuden ja IT-palveluiden piirteiden yhteensopivuuteen olisi kiinnitettävä huomiota. Ulkoistuksen onnistuneisuutta tulisi seurata jatkuvasti ja tarvittaessa priorisoida tavoitteita uudelleen. IT:n ulkoistamisessa tulee tehdyn tutkimuksen mukaan tarkastella kustannusten lisäksi myös yrityksenlaajuista IT-infrastruktuuria kokonaisuutena ja sen tarjoamia mahdollisuuksia yrityksen kilpailukyvyn lisäämiseksi.
Opponents:Salmela, Hannu
professor
Turku School of Economics, Finland

Chairperson:Dahlberg, Tomi
professor