School of Business publications portal

Change in web publishing of Aalto publication series for Aalto University Business School from beginning of 2014

Information and pdf-files of Business School publications in the Aalto series are now located in the Aaltodoc publication archive

eDiss - School of Business dissertations


Author:Koski, Toivo 
Title:Success Potential of a Venture Capital Investment : A Model to Simulate Venture Capitalists' Perception Using Fuzzy Set Theory
Series:Acta Universitatis oeconomicae Helsingiensis. A, ISSN 1237-556X; 177
Series no:A-177
Year:2000  Thesis defence date: 2000-11-17
Discipline:Entrepreneurship and SME Business Managament
Index terms:Decision making; Entrepreneurship; Investment; Investoinnit; Päätöksenteko; Riskirahoitus; Venture capital; Yrittäjyys
Language:eng
Bibid:262679
ISBN:951-791-487-3
Abstract:
Thesis defence announcement:
Pääomasijoituksen menestymismahdollisuudet pääomasijoittajien näkemyksien mallintaminen sumeaa joukko-oppia käyttäen

KTL, DI Toivo Kosken väitöskirja "Success Potential of a Venture Capital Investment a Model to Simulate Venture Capitalists' Perception Using Fuzzy Set Theory" tarkastetaan Helsingin kauppakorkeakoulussa perjantaina 17.11.2000. Väitöstilaisuus alkaa klo 12 päärakennuksen NOKIA-salissa, B200 (os. Runeberginkatu 14-16). Vastaväittäjinä toimivat professori Kari Neilimo Tampereen yliopistosta ja professori Penoit Leleux International Institute for Management Developmentista (IMD, Sveitsi, Lausanne). Kustoksena toimii professori Arto Lahti HKKK:sta.

Tutkimuksen tavoitteena oli kehittää malli, joka simuloi pääomasijoittajan näkemystä koskien yrityksen ja pääomasijoituksen menestymismahdollisuuksia. Tutkimus liittyy viitekehykseltään yrittäjyyden ja rahoitusteorian alalle ja tuo lisätietoa mm. ennustemallien luomiseen pääomasijoituksen menestymistä arvioitaessa. Väitöskirjassa kehitetty malli jäljittelee pääomasijoittajien näkemyksiä, mutta väitöskirjassa esitetään myös tarkka kuvaus siitä, miten mallia voidaan täydentää esimerkiksi neurolaskennan avulla ennustemalliksi.

Väitöskirjan teoriaosan perusteella voidaan todeta, että aikaisemmissa tutkimuksissa 1) johdon ja avainhenkilöiden osaaminen, 2) markkinapotentiaali, 3) tuote ja teknologia 4) yrityksen taloudellinen tila ja 5) irtautumismahdollisuudet nousivat tärkeimmiksi tekijöiksi arvioitaessa pääomasijoituksen menestymismahdollisuuksia.

Pääomasijoittajan näkemyksien mallintamiseksi väitöskirjan empiirisessä osassa kehitettiin asiantuntijatietokanta haastattelemalla johtavia suomalaisia pääomasijoittajia. Empiirisen tutkimuksen ja tietokannan perusteella näyttäisi siltä, että suomalaiset pääomasijoittajat asettavat tiukimmat kriteerit johdolle, markkinapotentiaalille ja teknologialle, kun harkitaan sijoituksen tekemistä siemenvaiheen yritykseen. Vastaavasti harkittaessa sijoitusta "kypsempään" yritykseen myös yrityksen taloudentila vaikuttaa sijoituspäätökseen, mikä selittyy pääomasijoittajan yrityksestä irtautumisen hetken läheisyydestä. Tutkimustuloksissa ilmenee myös se, että pääomasijoittajat asettavat erittäin tiukat sijoituskriteerit em. muuttujille. Osittain yllättävänä tuloksena voidaan kuitenkin pitää sitä, että siemenvaiheen yrityksille sijoituskriteerit ovat tiukkuudeltaan samat kuin kypsemmälle yritykselle, huolimatta siitä, että siemenvaiheen sijoitus on riskipitoisempi.

Yrittäjän kannalta väitöskirja tuo käytännönläheistä tietoa pääomasijoittajan sijoituskriteereistä. Mallista on kehitetty tietokoneohjelma, jonka avulla yrittäjät voivat arvioida omia yrityksiään pääomasijoittajan näkökulmasta. Tietokonemalli on myös käytössä joillakin suomalaisilla ja englantilaisilla pääomasijoittajilla.
Opponents:Leleux, Benoit
professor
International Institute for Management Development (IMD), Lausanne, Switzerland

Neilimo, Kari
professor
University of Tampere, Finland

Chairperson:Lahti, Arto
professor