School of Business publications portal

Change in web publishing of Aalto publication series for Aalto University Business School from beginning of 2014

Information and pdf-files of Business School publications in the Aalto series are now located in the Aaltodoc publication archive

eDiss - School of Business dissertations


Author:Yli-Kauhaluoma, Sari 
Title:Working on technology : a study on collaborative R&D work in industrial chemistry
Series:Acta Universitatis oeconomicae Helsingiensis. A, ISSN 1237-556X; 335
Series no:A-335
Year:2008  Thesis defence date: 2008-12-01
Discipline:Organization and Management
Index terms:chemical industry; kemianteollisuus; research and development; technology; teknologia; tutkimus ja kehitys
Language:eng
Bibid:398075
ISBN:978-952-488-284-2
Abstract (eng):This study investigates collaborative R&D work in chemistry. The main purpose is to increase understanding on innovation work and particularly to find out how R&D professionals develop laboratory inventions into industrial technological applications in a collaborative action in the context of chemistry. The study approaches this main research question through an empirical case study from four different perspectives. First, it examines the types of social dynamics that are involved in collaborative R&D work. Second, it analyses the role and meaning of experimentation in the development of a chemical technology. Third, it studies how chemistry professionals analyze information in different physical settings and transform this information from one physical setting to another in a chemical scale-up process. And fourth, it explores how participants in R&D collaboration relate to time and deal with time.

The findings of this study warn for undermining the challenges related to innovation work and show that turning chemical inventions into industrial applications is not a simple matter of automatic transfer of technology from laboratory to industry. Instead, it is a complex process, which requires collaboration, learning-in-working, and time. In this respect, the study specifies the dynamics within those communities where R&D professionals work on technological innovation. The results then invite us to challenge our typical image of communities as coherent places of work and think about the antecedents and consequences of the community dynamics instead. Beside the social dimension of work, this study also takes seriously the importance of the physical setting where the working takes place. With this regard, the results contribute to discussion on learning-in-working and elaborate seeing as a critical form of sensible knowledge that chemistry professionals use as they work in and move between different R&D environments. Finally, the results also suggest that R&D professionals play different kinds of time games as they attempt to develop technological innovations and show how they involve their collaborators in these time games.
Thesis defence announcement:
Kemian alan keksintöjen kaupallistaminen on vaativaa, pitkäjänteistä ja monimuotoista yhteistyötä

Yli-Kauhaluoman väitöstutkimus tarkastelee tutkimus- ja tuotekehitystyötä kemian alalla. Tutkimuksen keskeisenä tavoitteena on selvittää, miten tutkijat työstävät kemiallisia keksintöjä teollisiksi sovellutuksiksi. Tätä päätutkimuskysymystä lähestytään neljän eri osatutkimuksen kautta.

Ensimmäisessä osatutkimuksessa tarkastellaan yhteistyön sosiaalista dynamiikkaa keksinnön kaupallistamisprosessissa erityisesti uuden yrityksen perustamisen alkuvaiheessa. Tutkimuksessa analysoidaan sosiaalista dynamiikkaa uuden yrityksen perustajien ja heidän vakiintuneissa organisaatioissa sijaitsevien yhteistyökumppaniensa välillä. Tuloksena esitetään viisi sosiaalisen dynamiikan tyyppiä, jotka vaikuttavat keskeisiltä innovaatioiden kaupallistamisprosessissa erityisesti yrityksen perustamisen alkuvaiheessa. Tutkimus korostaa, että erityisen tärkeää keksijöille on päästä mukaan hankkeisiin, joissa he voivat työstää keksintöään yhdessä yhteistyökumppaniensa kanssa teolliseksi sovellutukseksi ja samalla rakentaa omaa yritystään. Keksijöille on myös tärkeää löytää oma paikkansa ja roolinsa keksinnön ympärille rakentuvassa yhteistyösuhdeverkostossa.

Toisessa osatutkimuksessa pureudutaan keskeiseen tutkimus- ja tuotekehitystyön käytäntöön kemian alalla eli kokeiden tekemiseen. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan kokeiden tekemisen roolia ja merkitystä keksintöjen teollistamisprosessissa. Perinteisesti kokeiden tekeminen on nähty ainoastaan kemiallisten ongelmien ratkaisukeinona. Tässä tutkimuksessa osoitetaan, että kokeiden tekemisen merkitys on kuitenkin laajempi. Tulosten mukaan kokeiden tekeminen myös mahdollistaa yhteistyösuhteiden luomisen ja rakentamisen.

Kolmas osatutkimus tarkastelee, miten kemian ammattilaiset tuottavat ja siirtävät tietoa työstäessään ja kehittäessään keksintöä tuotekehitysprosessin eri vaiheissa: laboratoriossa, pilottihallissa ja teollisessa tehdasmittakaavassa. Tutkimuksessa analysoidaan erityisesti näkemisen merkitystä ja sen eri muotoja tuotekehitysprosessin aikana. Tutkimuksessa tunnistetaan yhteensä kuusi erilaista näkemisen tapaa, joita kemian ammattilaiset käyttävät tuotekehitystyössä. Tutkimuksessa analysoidaan ja tunnistetaan myös erilaisia prosesseja, miten näkeminen muodostuu.

Lopuksi, neljännessä osatutkimuksessa tarkastellaan aikaan liittyviä näkökulmia tutkimus- ja tuotekehitystyössä. Erityisesti tutkimuksessa hahmotellaan tällaiseen työhön liittyviä erilaisia aikatyyppejä sekä selvitetään erilaisia aikastrategioita, joita tutkijat käyttävät tehdessään tutkimus- ja tuotekehitystyötä. Tutkimuksen mukaan työn jakaminen yhteistyökumppaneille voidaan nähdä yrityksenä lisätä projektin aikaresursseja. Lisäksi osallistuminen lyhytaikaisiin projekteihin voidaan nähdä yrityksenä rakentaa pitkäaikaisia yhteistyösuhteita.

Yli-Kauhaluoma väitöstutkimus on toteutettu case-tutkimuksena. Tutkimuksen keskeisenä lähtökohtana on tutkimus- ja tuotekehitystyötä tekevien kemian asiantuntijoiden näkökulma sekä erityisesti: mitä tutkijat tekevät yhdessä ja miten he työskentelevät yhdessä tuottaakseen keksinnöstä teollisen sovellutuksen.

Yhteenvetona voidaan esittää, että innovaatioiden tuottamiseen liittyvän työn ja yhteistyön ymmärtäminen on tärkeää. Kemiallisten innovaatioiden kaupallistaminen ei ole automaattinen prosessi, vaan se vaatii tuntumaa itse innovaatioon. Välttämättömien yhteistyösuhteiden kehittäminen ja kehittyminen vaatii myös aikaa.
Opponents:Westenholz, Ann
professor
Copenhagen Business School, Denmark

Chairperson:Lilja, Kari
professor