School of Business publications portal

Change in web publishing of Aalto publication series for Aalto University Business School from beginning of 2014

Information and pdf-files of Business School publications in the Aalto series are now located in the Aaltodoc publication archive

eDiss - School of Business dissertations


Author:Partanen, Jukka 
Title:Pk-yrityksen verkostokyvykkyydet ja nopea kasvu : case: tiede- ja teknologiavetoiset yritykset
Series:Acta Universitatis oeconomicae Helsingiensis. A, ISSN 1237-556X; 338
Series no:A-338
Year:2008  Thesis defence date: 2008-12-05
Discipline:Marketing
Index terms:biotechnology; bioteknologia; growth; innovaatiot; innovation; kasvu; networks; pk-yritykset; SMEs; technology; teknologia; verkostot
Language:fin
Bibid:398246
ISBN:978-952-488-295-8
Abstract (fin):Pk-yrityksen verkostokyvykkyydet ja nopea kasvu –
Case: Tiede- ja teknologiavetoiset yritykset
Jukka Partanen
Pienet ja keskisuuret (pk) yritykset ja etenkin tiede- ja teknologiavetoiset pk-yritykset ovat luovuuden, innovaatioiden ja uusien liiketoiminta-alueiden lähde ja sitä kautta yksi kansallisen kilpailukyvyn perusedellytyksistä. Lisäksi pk-yrityssektori ja etenkin nopeakasvuiset pk-yritykset ovat työllisyyden ja kansantalouden elinvoiman kannalta ehdottoman tärkeitä. Pk-yrityksillä on kuitenkin rajalliset resurssit, joten nopean kasvun saavuttaminen on haasteellinen tehtävä. Aiempi tutkimus esittääkin, että menestyäkseen pk-yritysten on usein kierrettävä kasvun esteet verkostoitumalla muiden toimijoiden kanssa. Lisäksi verkostoitumisen ja yritysten välisen yhteistyön on väitetty olevan erityisen tärkeää tiede- ja teknologiavetoisille pk-yrityksille. Liikkeenjohdon näkökulmasta tämä tarkoittaa sitä, että verkostot edellyttävät tietyn tyyppisiä kyvykkyyksiä. Monet aiemmat tutkimukset toteavat, että verkostoissa tarvittavat kyvykkyydet ovat yrityksen kriittisiä menestystekijöitä, mutta harva tutkimus on kuitenkaan keskittynyt tarkastelemaan tiede- ja teknologiavetoisen pk-yrityksen verkostoja ja niissä tarvittavia verkostokyvykkyyksiä suhteessa yrityksen nopeaan kasvuun.

Tämän tutkimuksen tavoitteena on täyttää edellä kuvattua tutkimuksellista aukkoa ja tuottaa uutta tietämystä nopeakasvuisten pk-yritysten verkostoissa tarvittavista verkostokyvykkyyksistä. Väitöskirjan tutkimusongelma on: Miten tiede- ja teknologiavetoisen pk-yrityksen verkostot ja niissä tarvittavat verkostokyvykkyydet kehittyvät yrityksen nopean kasvun myötä? Tavoitteena on siis selvittää, miten tiede- ja teknologiavetoisten pk-yritysten johtajat voivat toimia eri verkostoissa menestyksekkäästi ja ennen kaikkea, minkä tyyppisiä verkostoja ja niissä tarvittavia verkostokyvykkyyksiä kasvun alku- ja nopean kasvun vaihe edellyttävät.

Tutkimuksessa on seurattu kuutta nopeasti kasvanutta case-yritystä 12-18 kuukauden ajan. Tätä pitkittäistutkimuksen empiria-aineistoa on täydennetty viidellä minicase-yrityksellä. Tutkimuksessa on kerätty ja hyödynnetty myös laajaa sekundääristä materiaalia haastattelemalla valittujen toimialojen asiantuntijoita sekä keräämällä ja analysoimalla case-yritysten kasvuhistoriaan ja strategiseen johtamiseen liittyvää julkista ja luottamuksellista tutkimusaineistoa (mm. tiedotteet, lehtijutut, www-sivut, liiketoimintasuunnitelmat, muistiot, pöytäkirjat, sopimukset).

Tutkimuksen pääsanoma on se, että nopean kasvun saavuttaminen tarkoittaa ennen kaikkea uutuuden rasitteen voittamista. Tämä puolestaan edellyttää tiede- ja teknologiavetoiselta pk-yritykseltä tiettyjä verkostoja ja yrityksen liikkeenjohdolta näihin verkostoihin liittyviä verkostokyvykkyyksiä. Samoin nopeassa kasvuvaiheessa korostuvat tietyt verkostot ja verkostokyvykkyydet. Verkostojen ja verkostokyvykkyyksien keskeisimmät erot kasvun alku- ja nopean kasvuvaiheen välillä ovat markkinakanava- ja toimittajaverkostossa.

Tutkimus tuo uutta tietoa sekä teorian että liikkeenjohdon näkökulmasta. Verkostojen ja niissä tarvittavien kyvykkyyksien tunnistaminen tuo lisää ymmärrystä pk-yritysten verkostokirjallisuuteen ja täydentää sitä toistaiseksi harvinaisemmalla strategisten verkostojen lähestymistavalla. Liikkeenjohdon näkökulmasta verkostojen ja etenkin verkostokyvykkyyksien tunnistamisella on arvoa yritysjohdon ja yritysten hallitusten itsearviointitilanteiden sekä rekrytointi- ja koulutuspäätöksien yhteydessä.
Thesis defence announcement:
Nopeasti kasvavien tiede- ja teknologiavetoisten pk-yritysten merkittävä rooli

Jukka PartanenKTM Jukka Partasen markkinoinnin aineeseen kuuluva väitöskirja ”Pk-yrityksen verkostokyvykkyydet ja nopea kasvu – Case: Tiede- ja teknologiavetoiset yritykset” tarkastetaan Helsingin kauppakorkeakoulussa perjantaina 5. joulukuuta.

Pk-yrityksillä ja etenkin nopeasti kasvavilla tiede- ja teknologiavetoisilla pk-yrityksillä on tunnetusti keskeinen rooli mm. kansantalouden hyvinvoinnin, työllisyyden ja uusien innovaatioiden näkökulmasta. Nopean kasvun saavuttaminen on kuitenkin resurssirajoitteisille pk-yrityksille haasteellinen tehtävä, joten menestyäkseen yritysten on usein verkostoiduttava muiden toimijoiden kanssa.

Liikkeenjohdon näkökulmasta tämä tarkoittaa sitä, että yrityksen eri verkostot edellyttävät erityyppisiä kyvykkyyksiä. Harva tutkimus on kuitenkaan keskittynyt tarkastelemaan tiede- ja teknologiavetoisen pk-yrityksen verkostoja, ja niissä tarvittavia verkostokyvykkyyksiä suhteessa yrityksen nopeaan kasvuun.

Partasen väitöskirja tarttuu tähän tutkimukselliseen haasteeseen vastaamalla seuraavaan tutkimusongelmaan: Miten tiede- ja teknologiavetoisen pk-yrityksen verkostot ja niissä tarvittavat verkostokyvykkyydet kehittyvät yrityksen nopean kasvun myötä? Tutkimus on laadullinen usean tiede- ja teknologiavetoisen pk-yrityksen tapaustutkimus, jonka tavoitteena on selvittää, miten tiede- ja teknologiavetoisten pk-yritysten johtajat voivat toimia eri verkostoissa menestyksekkäästi ja minkä tyyppisiä verkostoja sekä niissä tarvittavia verkostokyvykkyyksiä kasvun alkuvaihe ja nopean kasvun vaihe edellyttävät.

Hyödyllistä tietoa kasvuyritysten liikkeenjohdolle ja rahoittajille

Tutkimuksessa todetaan, että nopean kasvun saavuttamisessa on pitkälti kyse uskottavuuden rakentamisesta. Tämä puolestaan edellyttää tiede- ja teknologiavetoiselta pk-yritykseltä tiettyjä verkostoja ja yrityksen liikkeenjohdolta näihin verkostoihin liittyviä verkostokyvykkyyksiä. Tunnistetut kyvykkyydet tarjoavat liikkeenjohdolle selkeän check list -tyyppisen työkalun, jonka avulla liikkeenjohto voi tehdä omien osaamisalueidensa ja vahvuuksiensa kartoituksia, yrityksen avainhenkilöiden koulutus- ja rekrytointipäätöksiä, ulkoisten asiantuntijapalveluiden tarvekartoituksia sekä potentiaalisen johtotiimiin kokoonpanopäätöksiä. Tutkimuksessa tunnistetut verkostokyvykkyydet tarjoavat myös hyvän arviointityökalun teknologiavetoisten kasvuhakuisten yritysten rahoittajille.
Opponents:Saarenketo, Sami
professor
Lappeenranta University of Technology, Finland

Chairperson:Anttila, Mai
professor