School of Business publications portal

Change in web publishing of Aalto publication series for Aalto University Business School from beginning of 2014

Information and pdf-files of Business School publications in the Aalto series are now located in the Aaltodoc publication archive

eDiss - School of Business dissertations


Author:Kautto, Petrus. 
Title:Who holds the reins in integrated product policy? : an individual company as a target of regulation and as a policy maker
Series:Acta Universitatis oeconomicae Helsingiensis. A, ISSN 1237-556X; 339.
Series no:A-339
Year:2008  Thesis defence date: 2009-01-23
Discipline:Organization and Management
Electronic dissertation: » dissertation in pdf-format   [4703 KB]
Index terms:arviointi; companies; environmental economics; environmental policy; EU; evaluation; jätteet; lobbaus; lobbying; products; tuotteet; waste; ympäristöpolitiikka; ympäristötalous; yritykset
Language:eng
Bibid:399464
ISBN:978-952-488-300-9
Abstract (eng):This thesis examines the interdependency and interaction of business and government in product-oriented environmental policy. The relationship of business and government is essential in order to comprehend the functioning of environmental politics and policy. However, the policy researchers frequently treat regulated companies as a homogenous group or overlook the role of business altogether. For its part, the management literature often treats the regulator as “an out-there stakeholder which technically and legally constrains business”. Therefore, the present thesis explores and provides means to open these two black boxes. The starting point and main emphasis is on interventions by the governmental actors. However, interventions are not discussed as one-way relations because while interactions shape actors, actors also shape interactions. Three main questions have been addressed: “What kind of effects do product-oriented environmental policy instruments have on companies?”, “How can these recently introduced policy instruments be evaluated?” and thirdly - and perhaps most importantly -, “How can an individual company infl uence the environmental policy making within a new fi eld of policy?”. In order to answer these questions, it is necessary to combine perspectives from different disciplines: the fi elds of evaluation research, organisation studies and political science offer the most essential sources of previous knowledge used in this thesis. The studies use diverse empirical materials and a combination of methods such as documentary analysis, interviews, descriptive statistics, survey, and participant observation. Most importantly, the results highlight the interdependency of the political institutions and even the most resourceful multinational companies. In all, it is evident that the interaction between the Commission and the business does not consist of just aggressive lobbying, as the popular media has suggested. Secondly, the results demonstrate that the shift in the focus of environmental policy from waste policy towards product-oriented environmental policy is needed in order to promote environmentally friendlier product development and products. In addition to drawing conclusions on the effects of these waste policy and product-oriented environmental policy instruments, this thesis highlights the usefulness of intervention theories in these early evaluations.
Thesis defence announcement:
Lobbaustulvassa menestyminen edellyttää yritykseltä ennakoivaa, pitkäkestoista ja rakentavaa vaikuttamista

Petrus KauttoHL Petrus Kauton organisaatiot ja johtaminen -aineeseen kuuluva väitöskirja “Who Holds the Reins in Integrated Product Policy? An Individual Company as a Target of Regulation and as a Policy Maker" tarkastetaan Helsingin kauppakorkeakoulussa perjantaina 23. tammikuuta. Työn otsikko suomeksi on: "Kuka pitää ohjaksista yhdennetyssä tuotepolitiikassa? Yksittäinen yritys sääntelyn kohteena ja politiikan tekijänä".

Petrus Kauton väitöskirjassa tarkastellaan yritysten suhdetta julkiseen valtaan toisaalta sääntelyn kohteena, toisaalta sääntelyn muotoiluun vaikuttamaan pyrkivänä tahona. Erityisesti väitöksessä paneudutaan niin sanottuun yhdennettyyn tuotepolitiikkaan, jolla pyritään vähentämään tuotteiden ympäristövaikutuksia niiden koko elinkaaren aikana. Toisin sanoen yrityksiä kannustetaan tuotesuunnittelullaan ohjaamaan muun muassa materiaalien käyttöä tuotteissa ja vähentämään tuotteiden käyttämää energiaa. Tätä voidaan pitää merkittävänä siirtymänä ympäristöpolitiikassa, jossa on perinteisesti pyritty sääntelemään vain tuotannon ympäristöhaittoja.

Yksittäinen yritys tuotelähtöisen ympäristöpolitiikan muotoilijana

Vaikka julkisessa keskustelussa yrityksiä pidetäänkin usein merkittävinä vallankäyttäjinä, on yksittäisten yritysten toimintaa politiikan muotoilijoina tutkittu varsin vähän. Väitöskirjassa tutkitaan yksittäisen suuryrityksen, Nokian, aktiivista roolia uuden politiikka-alueen muotoilussa ja muutoksia yrityksen vaikutustavoissa 1990-luvun loppuvuosilta tähän päivään saakka.

Yhdennetyn tuotepolitiikan muotoilussa Euroopan komissioon kohdistuu jatkuvasti paljon vaiku-tusyrityksiä. Väitöskirja osoittaa, kuinka aktiivinen, ennakoiva ja rakentava vaikutustyö vähitellen luo luottamusta ja mahdollistaa kriittisenkin palautteen komission lainsääntöaloitteisiin. Kaikkiaan pyrkimys vaikuttaa lainsäädännön muotoiluun näyttäytyy työssä analysoitujen kolmen politiikkaprosessin perusteella pitkäkestoisena ja vuorovaikutteisena toimintana, ei niinkään aggressiivisena lobbauksena. Työ valottaa myös sitä monimuotoista vaikutustyötä, jota yritykset harjoittavat paitsi suhteessa poliittisiin instituutioihin, myös suhteessa toisiin yrityksiin ja etujärjestöihin.

Siirtymää tuotelähtöiseen ympäristöpolitiikkaan tarvitaan

Väitöskirja tarkastelee yrityksiä paitsi tuotelähtöisen ympäristöpolitiikan muotoilijoina, myös sääntelyn kohteena. Se osoittaa, että tuotelähtöisyys on tarpeen ympäristöpolitiikassa, sillä esimerkiksi jätepolitiikka ei ole onnistunut päätavoitteessaan, jätteen synnyn ehkäisyssä. Työssä on kehitetty myös menetelmiä hiljattain käyttöönotettujen ohjauskeinojen arviointiin.

Työ koostuu viidestä osajulkaisusta, joista kahdessa on tutkittu tuotelähtöisen ympäristöpolitiikan vaikutuksia yrityksiin, yhdessä hiljattain omaksuttujen ohjauskeinojen arviointia ja kahdessa yksittäisen yrityksen, Nokian, toimintaa yhdennetyn tuotepolitiikan muotoilijana. Tutkimus perustuu laajaan ja monipuoliseen aineistoon.
Opponents:Gouldson, Andrew
professor
University of Leeds, Great Britain

Chairperson:Lovio, Raimo
professor
Aaltodoc:https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/11522