School of Business publications portal

Change in web publishing of Aalto publication series for Aalto University Business School from beginning of 2014

Information and pdf-files of Business School publications in the Aalto series are now located in the Aaltodoc publication archive

eDiss - School of Business dissertations


Author:Lahti-Nuuttila, Kimmo 
Title:Geneeriset ympäristöstrategiat ja Suomen paperiteollisuuden ympäristökilpailukyvyn edellytykset
Series:Acta Universitatis oeconomicae Helsingiensis. A, ISSN 1237-556X; 173
Series no:A-173
Year:2000  Thesis defence date: 2000-09-15
Discipline:Organization and Management
Index terms:Competitiveness; Environmental economics; Kilpailukyky; Paper industry; Paperiteollisuus; Strategia; Strategy; Ympäristötalous
Language:fin
Bibid:562198
Abstract:
Thesis defence announcement:
Geneeriset ympäristöstrategiat ja Suomen paperiteollisuuden ympäristökilpailukyvyn edellytykset

FM Kimmo Lahti-Nuuttilan väitöskirja "Geneeriset ympäristöstrategiat ja Suomen paperiteollisuuden ympäristökilpailukyvyn edellytykset" tarkastetaan Helsingin kauppakorkeakoulussa perjantaina syyskuun 15. päivänä 2000. Väitöstilaisuus alkaa klo 12 päärakennuksen NOKIA-salissa B200 (os. Runeberginkatu 14-16). Vastaväittäjänä toimii professori Juha Näsi Jyväskylän yliopistosta ja kustoksena professori Kari Lilja Helsingin kauppakorkeakoulusta.

Väitöskirjassa esitetään vaihtoehtoiset strategiat yrityksen ympäristölähtöisen kilpailukyvyn kehittämiseksi. Lisäksi arvioidaan Suomen paperiteollisuuden mahdollisuuksia toteuttaa näitä strategioita.

Yrityksen vaihtoehtoiset kilpailustrategiat ovat resurssijohtajuus ja ympäristödifferointi. Resurssijohtajuudessa korostuu päästöjen ja käytettävien raaka-aineiden minimointi. Samalla niistä riippuvat ympäristölähtöiset kustannukset minimoituvat. Ympäristödifferointi hyödyntää resurssijohtajuuden painotuksista poikkeavaa ja tyypillisesti yksittäisiin ympäristökysymyksiin kohdistuvaa kysyntää ja mahdollistaa ympäristökilpailuedun resurssijohtajaa suuremmista ympäristövaikutuksista huolimatta. Strategiavaihtoehdot ovat analogisia Porterin kustannusjohtajuus- ja differointistrategioiden kanssa fysikaalisen ympäristövaikutuksen tullessa kustannusten sijalle mallin keskeiseksi suureeksi.

Suomen paperiteollisuuden toimintaympäristön merkittäviksi tekijöiksi nousevat energia, yrityskulttuuri sekä paperiteollisuuden aseman ja ympäristökeskustelun muuttuminen. Ympäristöhaittojen osalta yksittäinen tehdas on enemmän 'olosuhteiden uhri' kuin 'oman onnensa seppä'. Resurssijohtajuuden saavuttaminen edellyttää modernin teknologian käyttöä vaatien investointeja ja tuotannon jatkuvaa kasvattamista. Tehtaan sijainti vaikuttaa polttoaineiden saatavuuteen ja kuljetuksiin. Päällystyspigmenttien käytön kasvu lisää pitkiä merikuljetuksia, joiden ominaispäästöt ovat korkeat. Yrityskulttuuri rajoittaa ympäristödifferoinnin mahdollisuuksia.

Tärkeäksi muutostrendiksi tunnistettiin paperiteollisuuden kehittyminen 'yrityksistä tuotantolinjoiksi', mikä vähentää päätöksenteon Suomi-lähtöisyyttä. Myös teknologiaa paperiteollisuudelle toimittavat yritykset globalisoituvat, jolloin sama osaaminen tulee kaikkien saataville. Kehitys vaikeuttaa resurssijohtajuuden saavuttamista tuotannon kasvun hiipuessa. Jatkossa Suomen paperiteollisuuden ympäristökilpailukykyä on tarkasteltava tuotantolinjaksi kutistuvan tehtaan näkökulmasta.
Opponents:Näsi, Juha
professor
University of Jyväskylä, Finland

Chairperson:Lilja, Kari
professor