School of Business publications portal

Change in web publishing of Aalto publication series for Aalto University Business School from beginning of 2014

Information and pdf-files of Business School publications in the Aalto series are now located in the Aaltodoc publication archive

eDiss - School of Business dissertations


Author:Rajala, Risto 
Title:Determinants of business model performance in software firms
Series:Acta Universitatis oeconomicae Helsingiensis. A, ISSN 1237-556X ; 357.
Series no:A-357
Year:2009  Thesis defence date: 2009-12-07
Discipline:Information Systems Science
Electronic dissertation: » dissertation in pdf-format   [2111 KB]
Index terms:business economics; information systems; liiketalous; mallit; models; ohjelmistot; palvelut; service; software; tietojärjestelmät
Language:eng
Bibid:462201
ISBN:978-952-488-369-6
Abstract (eng):The antecedents and consequences of business model design have gained increasing interest among information system (IS) scholars and business practitioners alike. Based on an extensive literature review and empirical research, this study investigates the factors that drive business model design and the performance effects generated by the different kinds of business models in software firms. The main research question is: “What are the determinants of business model performance in the software industry?” To address this question, the study conceptually and empirically investigates three topical issues in the software industry: (1) the prolific service dominance in software delivery; (2) the growing role of information technology in business; and (3) the openness of innovation activity in software development. These issues and the manifestations of software firms’ diverse business models are analyzed in five separate essays included in this dissertation.

First, the study formalizes the definitions of software firms’ business models as the theoretical and conceptual layer between corporate strategies and operational processes. Second, it investigates the antecedents to business models through an empirical multimethod approach. It organizes the extant interdisciplinary research centered on the three firm-level orientations of service orientation, technology orientation, and openness of innovation activity, into a research model that explains the variation evident in software firms’ business models. Third, the study discusses the contingent role of business model type in the determination of firm performance. The performance effects of different types of business models are analyzed through a quantitative empirical study using structural equation modeling of data gathered from almost 200 software firms.

This study makes several contributions to theory and practice. Overall, it adds to the understanding of the complex relationships among business model determinants, business model type, and firm performance. The results add to the resource-based theory of the firm and its extensions, as well as to the research on services and open innovation. According to the analysis, software firms with a service-oriented mindset are likely to focus on customer proximity in their business models. Such business models have a stronger relationship with financial performance than with market performance. Conversely, firms engaged in open innovation focus mostly on product uniformity, meaning that their innovation activity emphasizes the development of products and services that are new to the industry. Such companies have better market performance than financial performance. Moreover, the findings indicate that technological issues constitute an important antecedent in all types of business models.
Thesis defence announcement:
KTM Risto Rajalan tietojärjestelmätieteen aineeseen kuuluva väitöskirja ”Determinants of Business Model Performance in Software Firms” tarkastetaan Helsingin kauppakorkea-koulussa maanantaina 7. joulukuuta 2009. Väitöskirjan otsikko suomeksi on ”Yritysten liiketoimintamallien tuloksellisuuteen vaikuttavat tekijät ohjelmistotoimialalla”.

Ohjelmistoteknologioihin liittyvä liiketoiminta on Suomen kansantalouden kannalta tärkeä toimiala, jonka kasvupotentiaali on suuri. Sen vuoksi on tärkeää ymmärtää ohjelmistoalalla toimivien yritysten menestyksen ehtoja. Rajalan väitöskirja muodostuu viidestä erillistutkimuksesta, joissa tarkastellaan palvelukeskeisen toimintatavan, avoimen innovaatiotoiminnan ja teknologian vaikutuksia ohjelmistoyritysten liiketoimintamalleihin sekä erilaisten liiketoimintamallien vaikutuksia yritysten tuloksellisuuteen. Työ tuottaa uutta tietoa ohjelmistoalan liiketoimintamalleihin vaikuttavista tekijöistä, liiketoimintamallien erityispiirteistä, tulosvaikutuksista sekä erilaisten liiketoimintamallien edellyttämistä resursseista ja kyvykkyyksistä.

Ohjelmistoliiketoiminta on muuttunut palvelukeskeiseksi

Ohjelmistolisenssien hinnat ovat monilla segmenteillä lähestyneet nollaa. Samanaikaisesti palvelut ovat nousseet keskeiseksi arvon tuottamisen muodoksi ja ohjelmistoyritysten tärkeäksi tulonlähteeksi. Ohjelmistojen rooli ohjelmistoyritysten liiketoiminnassa on siten muuttunut ensisijaisesta tulonlähteestä liiketoimintaa tukevaan rooliin. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että yritysten palveluorientaation lisääntyminen on muuttanut ohjelmistoyritysten liiketoimintamalleja asiakaskeskeisemmiksi. Tulosten mukaan läheisiin asiakassuhteisiin perustuvien liiketoimintamallien taloudellinen tuloksellisuus on lyhyellä tarkastelujaksolla tuotekeskeisiä liiketoimintamalleja parempi. Toisaalta ohjelmistoyritykset eivät ole saavuttaneet merkittävää liikevaihdon tai markkinaosuuden kasvua läheisiin asiakassuhteisiin keskittyvillä liiketoimintamalleilla.

Avoin innovaatio tullut osaksi ohjelmistoliiketoimintaa

Avoin lähdekoodi ja ohjelmistojen yhteisöllinen kehittäminen ovat muokanneet ohjelmistoliiketoimintaa monella tavalla. Innovaatiotoiminnan avautuminen on muuttanut voimakkaasti sekä ohjelmistojen kehittämistä että ohjelmistoyritysten ansaintamalleja. Liiketoimintamallien näkökulmasta tutkimuksen tulokset osoittavat että yritykset, jotka osallistuvat avoimien ohjelmistojen kehittämiseen ja käyttävät avoimen lähdekoodin komponentteja, keskittyvät erityisesti yhdenmukaisten tarjoomien tuottamiseen laajoille asiakasryhmille. Tutkimuksen mukaan avointa innovaatiotoimintaa harjoittavat yritykset ovat onnistuneet muokkaamaan toimialan markkinoita ja kasvattamaan omaa markkina-asemaansa. Sen sijaan nämä yritykset ovat tutkimuksen tulosten mukaan saavuttaneet muita toimialan yrityksiä heikomman taloudellisen tuloksen lyhyellä aikavälillä.

Teknologia muuttaa alan liiketoimintamalleja

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että tieto- ja viestintäteknologian muutoksilla on suuri vaikutus ohjelmistoalan liiketoimintamalleihin. Internet-teknologioiden yleistyminen on muuttanut ohjelmistojen jakelun lähes kokonaan digitaaliseksi. Lisäksi ohjelmistojen kehitystyö toteutetaan usein hajautetusti, ja ohjelmistoihin liittyvät tukitoimet hoidetaan pääosin etäyhteyksien avulla. Tutkimuksen mukaan yrityksen teknologiaorientaatio on keskeinen ajuri sekä läheisiin asiakassuhteisiin että yhdenmukaisiin tuotteisiin keskittyvien liiketoimintamallien kehittämisessä. Rajalan väitöskirjatutkimus osoittaa, että teknologiaosaaminen on keskeinen resurssi kaikissa ohjelmistotoimialan liiketoimintamalleissa. Sen hankkimiseen, jalostamiseen sekä hyödyntämiseen liittyvät kyvykkyydet ovat yrityksille tärkeitä kilpailuedun lähteitä. Teknologian rooli liiketoiminnan mahdollistajana ja kilpailuedun tuojana saa kuitenkin erilaisia muotoja eri liiketoimintamallien yhteydessä.
Opponents:Hedman, Jonas
professor
Copenhagen Business School, Denmark

Chairperson:Tuunainen, Virpi
professor
Aaltodoc:https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/11536