School of Business publications portal

Change in web publishing of Aalto publication series for Aalto University Business School from beginning of 2014

Information and pdf-files of Business School publications in the Aalto series are now located in the Aaltodoc publication archive

eDiss - School of Business dissertations


Author:Erkama, Niina. 
Title:Critical approaches to global organizational restructuring : discursive struggles over legitimation and resistance
Series:Acta Universitatis oeconomicae Helsingiensis. A, ISSN 1237-556X ; 363
Series no:A-363
Year:2010  Thesis defence date: 2010-04-16
Discipline:International Business
Electronic dissertation: » dissertation in pdf-format   [2041 KB]
Index terms:communication; development; discourse analysis; discussion; diskurssianalyysi; johtaminen; kehitys; keskustelu; management; organisaatio; organization; retoriikka; rhetoric; viestintä
Language:eng
Bibid:573218
ISBN:978-952-60-1012-0
Abstract (eng):Organizational restructuring has become an incessant state in contemporary organizations. National borders are no longer a limit to shaping organizational structures. On the contrary, different nations embody a variety of resources the exploitation of which has been facilitated by globalization. Global organizational restructuring is often seen as a positive driving force for synergies, strategic development, competitive advantage, better shareholder value, overall effectiveness and the birth of new production sites. However, the social and human implications resulting from reductions, downsizing, layoffs and change of production sites have serious consequence for many organizational members and for many societies. Although, among organizational scholars, there is a general awareness of the controversial nature of organizational restructurings, there is a lack of studies that accommodate both the critical approach to restructurings, and the managerial perspectives to restructurings through the pressure of globalization.

The goal of this thesis is to adapt both of these perspectives by studying the discursive construction of global organizational restructuring in the dynamic ideological and discursive struggles in an organization and in the media. More particularly, the focus is on how discourses and rhetorical tactics work for the legitimation and resistance of the restructuring. This perspective is interesting firstly, because the notion of legitimacy is central to any organization as a means to attain and retain the support of its constituents, and secondly because it helps us to understand the popularity of restructurings and the form that globalization has taken through restructurings. This research is based on a longitudinal case study in a restructuring organization (Volvo Bus Corporation) and data collected from the newspaper media concerning other restructuring cases (Wärtsilä Diesel, Flextronics, Perlos, Leaf Group, Foxconn, UPM and Nokia).

This study presents the ‘circle of legitimation’ that is created through discursive processes in the socio-material context of organization, and argues that this circle partly explains why legitimation of organizational restructuring is difficult to question. It shows how resistance could arise from the same resources as legitimation, but that the existing discourses, subject positions of the actors, and historical resources that support legitimation, make it more difficult for resistance to break through. This thesis also increases understanding of the role and power of different organizational members and the media in legitimizing and resisting organizational restructurings through discursive processes. The research explores the encounter between dominant (global) and alternative (local) discourses, and the transformation of discourses and the forces behind organizational restructurings in the long run. The thesis argues that in order to understand globalization and organizational restructurings there is a need to study discursive and rhetorical strategies that are used in discursive struggles to legitimate and challenge related decisions.

This thesis consists of four Essays and a summary section that precedes them. The summary section provides a conclusion from all of the four studies. In Essay 1 the rhetorical legitimation strategies in a restructuring organization are explored. The main contribution of this paper is the identification of five rhetorical legitimation strategies that support local and global discourses. The study is based on interviews and documentary material from Volvo Bus Corporation. Essay 2 is a longitudinal study about organizational discursive struggles following a unit shutdown and a broader restructuring plan of Volvo Bus Corporation. This paper shows how the discourse of globalization and discourse of local capitalism were employed to justify and challenge the restructuring plans. I argue that although resistant groups are rarely able to reverse restructuring decisions, resistance can influence the evolution of shared discoursal themes, identity construction, employed discursive resources, and formulation of organizational ideology. Therefore, resistance has an important role in working organizational discourses towards mutual understanding, and finding ways to challenge the discourse of globalization on the local organizational level. Essay 3 focusses on the discursive legitimation struggles in the media relating to organizational restructuring. This Essay distinguishes four discursive struggles with ten subgroups and shows how legitimation and delegitimation strategies work in the concrete media discourse regarding organizational restructurings. The study is based on newspaper material relating to unit shutdowns in Wärtsilä Diesel, Flextronics, Perlos, Leaf Group, Foxconn, and UPM. Finally, in Essay 4 the role of the media in the framing of concepts is explored. This Essay illustrates, through four discursive tactics of framing, how the concept of national ownership was framed by journalist in the case of Nokia, and how this framing was justified. Moreover, it shows the historical and discursive turn-around of a neo-liberal discourse in Finland.
Thesis defence announcement:
KTM Niina Erkaman kansainvälisen liiketoiminnan aineeseen kuuluva väitöskirja “Critical Approaches to Global Organizational Restructuring: Discursive Struggles over Legitimation and Resistance” tarkastetaan Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa perjantaina 16.4.2010. Väitöskirjan otsikko suomeksi on “Kriittisiä lähestymistapoja globaaleihin organisatorisiin uudelleenjärjestelyihin: Diskursiivisia taisteluita legitimaatiosta ja vastustamisesta”.

Globaaleissa organisaatioiden uudelleenjärjestelyissä lakkautukset ja tuotannon siirrot maasta toiseen ovat yleisiä, mutta haastavia operaatioita, joilla on sekä positiivisia että negatiivisia seurauksia. Globalisaation paineessa organisaatiot päätyvät usein tämän tyyppisiin uudelleenjärjestelyihin, mutta ne eivät useinkaan tuota toivottuja seurauksia organisaatioille, ja niillä on myös negatiivisia inhimillisiä sekä yhteiskunnallisia vaikutuksia. Uudelleenjärjestelyihin liittyviä diskursiivisia merkitysneuvotteluita, joissa näitä päätöksiä oikeutetaan ja vastustetaan, on tutkittu vähän. Näiden neuvotteluiden tutkiminen auttaa ymmärtämään uudelleenjärjestelyiden suosiota ja globalisaation kehitystä nykysuuntaansa.

Legitimaation kehä selittää uudelleenjärjestelyiden vastustamisen haasteita

Globalisaatiomyönteisen diskurssin yleistymisestä huolimatta uudelleenjärjestelyitä kyseenalaistetaan organisaatioissa ja mediassa, mutta vastustaminen vaikuttaa usein hitaasti. Osittain tätä selittää legitimaation kehä, joka havainnollistaa uudelleenjärjestelyiden legitimiteetin perustuvan vahvasti olemassa oleviin diskursseihin, toimijoiden subjektipositioihin ja historiallisiin resursseihin.

Diskursiiviset ja retoriset strategiat neuvotteluissa

Väitöskirjassa käsitellään neljässä erillistutkimuksessa retorisia ja diskursiivisia strategioita, joilla uudelleenjärjestelyitä organisaation ja median diskursseissa oikeutetaan ja vastustetaan. Ensimmäiseksi, siinä identifioidaan klassisten retoristen taktiikoiden lisäksi autopoeettiset ja kosmologiset retoriset taktiikat, ja todetaan niiden merkitys legitimaatiotaisteluissa. Toiseksi siinä todetaan, että resistanssi harvoin vaikuttaa jo tehtyihin uudelleenjärjestelypäätöksiin, mutta sillä on kuitenkin merkitystä tulevien päätösten kannalta, koska se vaikuttaa organisatoristen diskurssien kehittymiseen ja globalisaation diskurssin haastamiseen paikallisella tasolla neljää eri kautta: muokkaamalla neuvotteluiden jaettuja diskursiivisia teemoja, identiteetin rakentumista, käytettyjä diskursiivisia resursseja ja organisaation ideologian muodostamista. Kolmanneksi tutkimuksessa eritellään diskursiivisia oikeuttamisen ja vastustamisen strategioita mediassa ja todetaan, että uudelleenjärjestelyitä oikeutetaan erityyppisillä strategioilla, kuin millä niitä vastustetaan, millä on merkitystä oikeuttamisen ja vastustamisen vaikuttavuuteen. Neljänneksi tutkimus osoittaa median roolin diskursiivisten käsitteiden muovaamisessa sekä käännekohdan, jossa kansallisen omistuksen merkitystä korostava diskurssi väistyi uusliberalistisen diskurssin tieltä Suomessa.

Kuva: Lauri Tuisku/ Tuisku Images

Lisätietoja:
Väitöstilaisuus alkaa 16.4.2010 klo 12 Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Chydenia-rakennuksessa, Stora Enso -salissa H-324 (Runeberginkatu 22–24). Vastaväittäjänä toimii professori Sally Riad (Victoria University of Wellington) ja kustoksena professori Asta Salmi. Väitöskirja on myynnissä KY-kirjakaupassa Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun päärakennuksessa, Runeberginkatu 14–16. Median edustajat voivat tiedustella väitöskirjan ilmaiskappaleita Kauppakorkeakoulun viestinnästä, puh. (09) 431 38621.
Opponents:Riad, Sally
PhD
Victoria Management School, University of Wellington, New Zealand

Chairperson:Salmi, Asta
professor
Aaltodoc:https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/11540