School of Business publications portal

Change in web publishing of Aalto publication series for Aalto University Business School from beginning of 2014

Information and pdf-files of Business School publications in the Aalto series are now located in the Aaltodoc publication archive

eDiss - School of Business dissertations


Author:Jormanainen, Irina. 
Title:Outcomes of learning through international joint ventures for local parent firms : evidence from Russia
Series:Acta Universitatis oeconomicae Helsingiensis, A, ISSN 1237-556X ; 361.
Series no:A-361
Year:2010  Thesis defence date: 2010-04-09
Discipline:International Business
Electronic dissertation: » dissertation in pdf-format   [2183 KB]
Index terms:international companies; joint ventures; kansainväliset yhtiöt; learning; oppiminen; Russia; Venäjä; yhteisyritykset
Language:eng
Bibid:573287
ISBN:978-952-60-1009-0
Abstract (eng):It has been long recognized that joint ventures (JVs) provide parent firms with an excellent opportunity for learning. This phenomenon is particularly interesting in transition economies, such as Russia, where local governments have promoted the establishment of JVs due to a belief that local firms can benefit from acquisition of foreign firms’ technological and managerial knowledge. However, the JV literature to date lacks empirical evidence of performance implications of learning through a JV for local parent firms in transition economies. Rather, it mainly concentrates on understanding learning outcomes at the JV level. Moreover, the comprehensive empirical tools allowing the full range of these implications to be captured are still underdeveloped. Thus, this thesis fills this gap and examines the performance implications for Russian firms of learning through Russian-Western manufacturing JVs. Furthermore, the study draws on insights from the innovation and strategy literature to develop comprehensive measurements of JV learning at the parent level and assess the influence of learning through JVs on the upgrading of technological and managerial capabilities of Russian parent firms, as well as on their modernization, restructuring and long-term competitiveness.

The complex nature of the research issue and the practical obstacles associated with undertaking research in Russia has called for the development of a novel methodological design. Hence, mixed methods combining a pilot survey with a multiple case study approach have been used to acquire reliable and rich empirical evidence. The survey was implemented at the first stage of data collection and was followed by an in-depth investigation of three manufacturing Russian JV parent firms from the aircraft engine building, automotive and auto component sectors.

The research found that, although upgrading took place in all functional areas of technological capabilities as well as managerial capabilities, Russian parent firms upgraded production process and investment capabilities to the largest extent, which is also perceived as the most important outcome from learning through JVs. Moreover, this upgrading permits the speeding up the process of modernization and strategic large-scale restructuring of Russian parent firms, and the achievement of sustainable competitive advantage within Russian and Commonwealth of Independent States markets. A further important finding of the study is that the beneficial application of JV knowledge in Russian parent firms is strongly inhibited by the presence of organizational inertia, rigid organizational structure and underdeveloped knowledge management mechanisms. Moreover, external factors associated with inefficient functioning of Russian System of Innovation that fail to support innovative activities of local firms seriously constrain the extent of positive outcomes from JV learning for Russian parent firms.
Thesis defence announcement:
M.Sc. (Econ.) Irina Jormanaisen väitöskirja ”Outcomes of learning through joint ventures for local parent firms: Evidence from Russia” tarkastetaan Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa perjantaina 9. huhtikuuta.

Väitöskirja tutkii Venäjän ja lännen välisten yhteishankkeiden kautta tapahtuneen oppimisen merkitystä venäläisten yhteistyöyritysten omaan toimintaan yhteishankkeiden ulkopuolella.

On tiedetty jo pitkään, että yhteishankkeet antavat kantayrityksille erinomaisen tilaisuuden oppia. Ilmiö on erityisen mielenkiintoinen siirtymätalouksissa, kuten Venäjällä, jossa paikallishallinto on suosinut yhteishankkeiden aloittamista uskoen, että paikalliset yritykset hyötyvät ulkomaalaisten yritysten taidoista niin tekniikan kuin johdonkin aloilla. Tähän asti kirjallisuudessa ei kuitenkaan ole ollut empiiristä tukea sille, että yhteishankkeista oppiminen vaikuttaisi paikallisten kantayrityksen suorituskykyyn siirtymätalouksissa. Kirjallisuudessa keskitytään enemmän yhteishankkeen tuloksiin. Riittäviä empiirisiä työkaluja, joiden avulla vaikutuksia voitaisiin kuvata, ei myöskään ole kehitetty tarpeeksi pitkälle. Tämä väitöskirja tuo uutta tietoa selvittämällä oppimisen tuloksia venäläisissä yrityksissä, joissa oppiminen tapahtuu Venäjän ja lännen välisten tuotantoyhteishankkeiden kautta. Lisäksi tutkimus käyttää hyväkseen innovaatio- ja strategiakirjallisuutta kehittääkseen kattavia mittauskeinoja yhteishankkeessa tapahtuneen oppimisen mittaamiseksi kantayritystasolla ja arvioi yhteishankkeissa tapahtuneen oppimisen merkitystä venäläisten yritysten teknisten ja johtamistaitojen parantamiselle sekä niiden uudenaikaistamiselle, uudelleen järjestämiselle ja pitkän ajanjakson kilpailukyvylle.

Tutkimusaiheen monimutkainen luonne ja Venäjällä tehtävään tutkimukseen liittyvät käytännön esteet ovat vaatineet uuden metodin kehittämistä. Siksi tutkimuksessa käytetään esitutkimuksen ja vertailevan tapaustutkimuksen menetelmiä luotettavan ja rikkaan empiirisen aineiston kokoamiseksi. Esitutkimus tehtiin tiedonkeruun ensimmäisessä vaiheessa ja sitä seurasi syvällinen tutkimus, joka keskittyi kolmeen yhteishankkeessa olleeseen venäläiseen kantayritykseen, joiden alat olivat lentokoneen moottorien valmistus sekä auto- ja autokomponenttiteollisuus.

Tutkimuksessa selvisi, että vaikka kehitystä tapahtui kaikilla tekniikan ja johtamisen alueilla, venäläiset kantayritykset paransivat eniten tuotantoprosessejaan ja investointivoimavarojaan, ja tämä myös nähdään yhteishankkeiden tärkeänä oppimistuloksena. Kehitysaskeleet mahdollistavat venäläisten kantayritysten uudenaikaistamisprosessien ja laajan mittakaavan uudelleen järjestämisen nopeutumisen ja antavat pysyvää kilpailuetua Venäjän ja Itsenäisten valtioiden yhteisön markkinoilla. Tärkeä havainto oli myös se, että yhteishankkeiden tuottaman tiedon hyödyntämistä venäläisissä yrityksissä rajoittavat organisaatioiden jäykkyys ja kehittymättömät tietämyksenhallintamekanismit. Lisäksi venäläisten kantayritysten yhteishankkeista saaman opin tuomia hyviä tuloksia rajoittavat ulkoiset tekijät, jotka liittyvät siihen, ettei venäläinen innovaatiojärjestelmä pysty tehokkaalla tavalla tukemaan paikallisten yritysten toimintaa.

Lisätietoja:

Väitöstilaisuus alkaa 9.4. klo 12.15 Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun päärakennuksen juhlasalissa (Runeberginkatu 14–16). Vastaväittäjänä toimii professori Snejina Michailova (The University of Auckland Business School) ja kustoksena professori Asta Salmi. Väitöskirja on myynnissä KY-kirjakaupassa Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun päärakennuksessa, Runeberginkatu 14–16. Tiedotusvälineiden edustajat voivat tiedustella ilmaiskappaleita kauppakorkeakoulun viestinnästä, puh. (09) 431 38621.

Väittelijän yhteystiedot
irina.jormanainen(at)hse.fi, puh. 040 353 8351
Opponents:Michailova, Snejina
professor
University of Auckland Business School, New Zealand

Chairperson:Salmi, Asta
professor
Aaltodoc:https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/11541