School of Business publications portal

Change in web publishing of Aalto publication series for Aalto University Business School from beginning of 2014

Information and pdf-files of Business School publications in the Aalto series are now located in the Aaltodoc publication archive

eDiss - School of Business dissertations


Author:Pohjola, Johanna. 
Title:Carbon sinks in mitigating climate change : evaluation with models of varying scope
Series:Acta Universitatis oeconomicae Helsingiensis, A, ISSN 1237-556X ; 362.
Series no:A-362
Year:2010  Thesis defence date: 2010-04-09
Discipline:Economics
Index terms:environmental economics; ympäristötalous
Language:eng
Bibid:573288
ISBN:978-952-60-1011-3
Abstract:
Thesis defence announcement:
VTL Johanna Pohjolan kansantaloustieteen aineeseen kuuluva väitöskirja ”Carbon Sinks in Mitigating Climate Change: Evaluation with Models of Varying Scope” tarkastetaan Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa perjantaina 9.4.2010. Väitöskirjan otsikko suomeksi on ”Hiilinielut ilmastonmuutoksen hillinnässä: Tarkasteluja eritasoisilla malleilla”.

Väitöskirja koostuu neljästä esseestä, joissa arvioidaan ilmastonmuutoksen hillinnän kokonaistaloudellisia ja sektorikohtaisia vaikutuksia sekä teollisuusmaiden metsien hiilinielujen roolia. Metsien hiilinieluja tarkastellaan globaalilla, kansantaloudellisella ja metsikkötasolla. Hiilinielujen liittäminen ilmastonmuutoksen hillinnän kokonaistalousvaikutusten arvioimiseen on ollut kansainvälisessä tutkimuksessa vähäistä.

Metsien hiilinielun kasvattaminen olisi taloudellisesti kannattava keino ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi

Ilmastonmuutosta voidaan hillitä vähentämällä päästöjä ja sitomalla hiiltä esimerkiksi metsiin. Nykyinen ilmastosopimus sallii melko rajoitetun nielujen hyödyntämisen. Väitöskirjassa arvioidaan Kioton pöytäkirjan mukaisten nieluhyvitysten vaikutuksia globaalia kokonaistaloudellista GTAP-E-mallia käyttäen. Nieluhyvitykset alentavat selvästi päästörajoitteesta aiheutuvia kustannuksia osassa maista. Kanadan ja Japanin saama erityiskohtelu hyödyttää niitä selvästi, mutta ulkomaankaupan kautta syntyvät vaikutukset muille maille jäävät vähäisiksi.

Väitöskirjassa tarkastellaan myös nielujen aktiivisempaa hyödyntämistä asettamalla päästörajoite nettopäästöille. Hiilinielujen lisäämiselle on annettu kannustin, jolloin tuloksena saadaan arviot päästöjen vähentämisen ja hiilinielun lisäämisen optimimääristä. Laskelmat suoritettiin Pohjolan rakentamalla Suomen kansantaloutta kuvaavalla numeerisella yleisen tasapainon mallilla, johon liitettiin yksinkertainen metsän kasvun kuvaus. Tulosten mukaan hiilinielun hyödyntäminen alentaa hyvinvointitappiota ja erityisesti päästömaksua. Metsäteollisuuden kilpailukyky heikkenee kuitenkin puun tarjonnan vähentyessä.

Kustannustehokas hiilinielun lisääminen edellyttää sekä kiertoajan että harvennusten muuttamista

Kokonaistaloudellisten laskelmien lisäksi väitöskirjassa tarkastellaan hiilivero-/tukijärjestelmän vaikutuksia metsätalouteen yksityiskohtaisella metsikkötason intertemporaaliseen optimointiin kehitetyllä SMA-mallilla. Aiemmassa tutkimuksessa on tarkasteltu lähinnä kiertoajan pidentämisen vaikutusta, mutta väitöskirjan tutkimuksessa sallitaan myös harvennusten käyttö metsän hiilinielun lisäämiseen. Tulokset osoittavat, että männiköissä harvennusten viivästyttäminen ja keventäminen ovat kustannustehokkaita keinoja lisätä metsien hiilinielua. Puun tarjonta lisääntyy pitkällä aikavälillä. Tutkimus havainnollistaa, että metsänomistajille asettavan ohjauskeinon on kannustettava eri metsänkäsittelytoimien muutoksiin ja otettava huomioon biologiset metsänkasvuun vaikuttavat tekijät.

Lisätietoja:

Väitöstilaisuus alkaa 9.4. klo 12 Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Chydenia-rakennuksessa, Stora Enso -salissa H-324 (Runeberginkatu 22–24). Vastaväittäjänä toimii professori, PhD Brent Sohngen (The Ohio State University) ja kustoksena professori Pertti Haaparanta. Väitöskirja on myynnissä KY-kirjakaupassa Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun päärakennuksessa, Runeberginkatu 14–16. Median edustajat voivat tiedustella väitöskirjan ilmaiskappaleita Kauppakorkeakoulun viestinnästä, puh. (09) 431 38621.

Väittelijän yhteystiedot:
Johanna Pohjola, puh. (09) 191 57983, johannap.pohjola(at)helsinki.fi
Opponents:Sohngen, Brent
professor
Ohio State University, USA

Chairperson:Haaparanta, Pertti
professor