School of Business publications portal

Change in web publishing of Aalto publication series for Aalto University Business School from beginning of 2014

Information and pdf-files of Business School publications in the Aalto series are now located in the Aaltodoc publication archive

eDiss - School of Business dissertations


Author:Henttonen, Elina. 
Title:An ethnographic study of women’s small ICT business in Finland
Series:Acta Universitatis oeconomicae Helsingiensis. A, ISSN 1237-556X ; 371.
Series no:A-371
Year:2010  Thesis defence date: 2010-10-14
Discipline:Organization and Management
Index terms:business branches; data communication; entrepreneurship; ethnography; etnografia; information technology; naiset; pienyritykset; small businesses; tietoliikenne; tietotekniikka; toimialat; women; yrittäjyys
Language:eng
Bibid:573679
ISBN:978-952-60-1042-7
Abstract:
Thesis defence announcement:
KTM Elina Henttosen organisaatiot ja johtaminen -oppialaan kuuluva väitöskirja ”An Ethnographic Study of Women’s Small ICT Businesses in Finland” tarkastetaan Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa torstaina 14.10.2010. Väitöskirjan otsikko suomeksi on ”Etnografinen tutkimus naisten yritystoiminnasta ICT-alalla”.

Väitöskirjassa tutkitaan suomalaisia naisten omistamia ja johtamia, tieto- ja viestintäteknologian pienyrityksiä. Tutkimuksessa tarkastellaan, kuinka arkinen johtamistyö ja sukupuoli kietoutuvat toisiinsa. Käsitteellisesti tutkimus lähestyy sukupuolta ja pienyrittäjyyttä toisiinsa nivoutuvina yhteiskunnallisina käytäntöinä. Menetelmällisesti tutkimus hyödyntää etnografista, arjen käytäntöihin huomiota kiinnittävää tutkimusotetta.

Sukupuoli liiketoiminnan käytännöissä
Tutkimuksessa sukupuolta ja pienyrittäjyyttä lähestytään tekemisenä ja toimintana: sosiaalisina ja kulttuurisina käytäntöinä. Tutkimuksen pääaineistona on arkipäivän työn havainnointi neljässä naisvetoisessa ICT-alan yrityksessä. Väitöskirja sisältää neljä erillistutkimusta, jotka valottavat erilaisia näkökulmia sukupuolen ja pienyritystoiminnan yhteenkietoutumiseen. Ensimmäisessä osassa tarkastellaan johtamistyön ja erityisesti verkostoitumiseen tähtäävien käytäntöjen sukupuolittumista. Toisessa osassa tarkastellaan strategityötä ja kasvun johtamista. Kolmannessa tutkimuksessa paneudutaan teknologian ja sukupuolen suhteisiin liiketoiminnan arjessa ja neljännessä osassa tarkastellaan, kuinka tutkijat itse tuottavat pienyritystoimintaan liittyviä sukupuolistavia käsityksiä tutkimustyössään.

Moninaisuus huomioon tutkimuksessa, päätöksenteossa ja tukitoimissa
Tutkimus osoittaa, että arjen työssä ja liiketoiminnassa muodostuvat sukupuolistavat käytännöt ovat tiiviisti kytköksissä työn ja liiketoiminnan erityisiin sisältöihin ja toimintaympäristöihin, sekä laajempiin kulttuurisiin ja yhteiskunnallisiin yhteyksiin. Tutkimus kyseenalaistaa käsitystä naisomistaja-johtajista matalan profiilin toimijoina ja purkaa naisiin, pienyritystoimintaan ja teknologiaan liittyviä myyttejä. Tutkimuksessa esitetään, että myös naisille kohdistettujen pienyritystoimintaa koskevien neuvonta- ja tukitoimien sekä yhteiskunta- ja yrityspoliittisen päätöksenteon tulisi nojata naisten toiminnan moninaisuuteen sen sijaan, että naisia pienyritysten omistajina ja johtajina pidetään yhtenäisenä, samankaltaisten toimijoiden joukkona.

Lisätietoja:
Väitöstilaisuus alkaa 14.10.2010 klo 12.15 Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Chydenia-rakennuksessa, Stora Enso -salissa H-324 (Runeberginkatu 22?24). Vastaväittäjänä toimii professori Päivi Korvajärvi, Tampereen yliopisto ja kustoksena professori Janne Tienari.

Väittelijän yhteystiedot:
Elina Henttonen, 050 5469251, elina.henttonen(at)aalto.fi
Opponents:Gherardi, Silvia
doctor honoris causa
Italia, Italy

Korvajärvi, Päivi
professor
Suomi, Finland

Chairperson:Tienari, Janne
professor