School of Business publications portal

Change in web publishing of Aalto publication series for Aalto University Business School from beginning of 2014

Information and pdf-files of Business School publications in the Aalto series are now located in the Aaltodoc publication archive

eDiss - School of Business dissertations


Author:Leskinen, Raija. 
Title:A longitudinal case study of an entrepreneurial networking process
Published:[Helsinki] : Aalto University, 2011
Description:88, [62] s. : kuv. ; 25 cm.
Series:Aalto University publication series. DOCTORAL DISSERTATIONS, 1799-4934 ; 32/2011
Series no:32/2011
Year:2011  Thesis defence date: 2011-04-27
Discipline:Entrepreneurship and SME Business Managament
Department:Johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Electronic dissertation: » dissertation in pdf-format   [11144 KB]
Index terms:entrepreneurship; innovaatiot; innovation; learning; networks; oppiminen; processes; prosessit; verkostot; yrittäjyys
Language:eng
Bibid:574400
ISBN:978-952-60-4093-6
Abstract (eng):Purpose – The aim of this research is to deepen the understanding of the entrepreneurial networking process from the individual´s point of view. It explores the dynamics between individual and collective processes in the entrepreneurial networking process from the individual´s point of view by outlining some important factors that enhance relationships and may affect the success or failure of the networking process. The key research question is: How does the entrepreneurial networking process evolve? It is argued that by carefully introducing the essential elements, concepts and properties our knowledge of approaches to entrepreneurship and network research expands in new directions. It enhances the vision of the need to broaden our horizons a more complex reality and the human actor as a creator of this reality in the entrepreneurial networking process. The aim is to open new doors to studying the dynamics of individual and collective processes as well as their interaction/dialogue during the entrepreneurial networking process.

Theories and methods – The overview and the three articles of the dissertation are grounded in concepts and theories related to and intertwined with academic literature: that of entrepreneurship, organization management and social sciences. All three articles are based on the same case study; an entrepreneurial networking project during the period 2006-2008 on 25 firms operating on the service market. The overview and the three articles emphasize the networking process approach from the individual´s point of view.

Article summaries – The dissertation includes three articles: A) Entrepreneurs as human actors in the networking process (Leskinen, 2010); B) innovation and learning through dialogue in the entrepreneurial networking process (Leskinen, forthcoming 2011); C) success in the female entrepreneurial networking process (Leskinen, 2011).

Key contributions – The dissertation makes two main contributions bringing the human behavioural approach to the networking process research, developing and refining entrepreneurial networking process frameworks from the individual´s point of view. More specifically, the key theoretical contributions of the dissertation and articles are 1) a description of the phenomenon characterizing entrepreneurial networking 2) a framework describing the entrepreneurial networking process in the interplay of entrepreneurial profiling and organizational factors (dialogue, trust and commitment), 3) a description of a new concept e.g. the entrepreneur as human actor in the networking process, 4) an investigation of the factors (dialogue, commitment, trust) of the networking process, 5) an investigation of learning and innovation through dialogue in the networking process, 6) a description of theoretical propositions and empirical results related to success in the female entrepreneurial networking process.
Abstract (fin):Tarkoitus – Tämän tutkimuksen tarkoituksena on syventää ymmärrystä yrittäjien verkostoitumisprosessista yksilön näkökulmasta. Tutkimuksen kohteena ovat yksilöiden välinen dynamiikka ja kollektiiviset prosessit yrittäjien verkostoitumisprosessissa. Tutkitaan niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat yrittäjien välisiin suhteisiin ja sitä kautta edistävät yhteistyötä tai vaikuttavat epäonnistumiseen yrittäjien verkostoitumisprosessin aikana.

Päätutkimuskysymys on: Kuinka yrittäjien verkostoitumisprosessi kehittyy? Oleellisiin asioihin, käsitteisiin ja tekijöihin perehtymällä voidaan yrittäjyys- ja verkostotutkimuksessa löytää uusia suuntia. Monimutkainen todellisuus ja inhimillinen toimija tämän todellisuuden luojana yrittäjien verkostoitumisprosessissa ovat mielenkiinnon kohteina. Tavoitteena on lisätä ymmärrystä yksilöiden välisestä dynamiikasta ja kollektiivisesta prosessista, samoin kuin vuorovaikutuksesta ja dialogista verkostoitumisprosessin aikana. Teoriat ja metodit – Väitöskirja ja sen kolme artikkelia perustuvat ja nivoutuvat tieteellisiin käsitteisiin ja teorioihin yrittäjyyden, organisaatioiden johtamisen ja yhteiskuntatieteiden kirjallisuudessa. Kaikki kolme artikkelia perustuvat samaan tapaustutkimukseen; 25 palvelumarkkinoilla toimivan yrittäjän verkostoitumisprojekti ajalla 2006–2008. Yhteenvetoosa ja kolme artikkelia tarkastelevat verkostoitumisprosessia yksilön näkökulmasta.

Artikkelit – Väitöskirja sisältää kolme tieteellistä artikkelia: A) Yrittäjät verkostoitumisprosessin inhimillisinä toimijoina (Leskinen, 2010); B) dialogin avulla innovointia ja oppimista yrittäjien verkostoitumisprosessissa (Leskinen, hyväksytty julkaistavaksi 2011); C) menestys naisyrittäjien verkostoitumisprosessissa (Leskinen, 2011).

Kontribuutio – Väitöskirjalla on kaksi pääkontribuutiota, jotka liittyvät inhimilliseen toimijaan verkostoitumisprosessitutkimuksessa ja yrittäjien verkostoitumisprosessin viitekehyksen kehittäminen ja uudistaminen yksilön näkökulmasta. Yksityiskohtaisemmin väitöskirjalla ja kolmella artikkelilla on seuraavia teoreettisia kontribuutioita: 1) yrittäjien verkostoitumisilmiön kuvaaminen 2) yrittäjien verkostoitumisviitekehyksen kuvaaminen yrittäjäominaisuuksien ja organisaatiotekijöiden (dialogi, luottamus, sitoutuminen) vuorovaikutuksena, 3) uuden “yrittäjät verkostoitumisprosessin inhimillisinä toimijoina” - käsitteen kuvaaminen, 4) dialogi, sitoutuminen, luottamus – tekijöiden tutkiminen verkostoitumisprosessissa, 5) dialogin avulla tapahtuvan innovoinnin ja oppimisen tutkiminen verkostoitumisprosessissa, 6) menestyksen teoreettisen tarkastelun ja empiiristen tulosten kuvaaminen naisyrittäjien verkostoitumisprosessin yhteydessä.
Thesis defence announcement:
Leskisen yrittäjyyden ja pienyritysten johtamisen alaan sijoittuvassa väitöskirjatutkimuksessa tarkastellaan yrittäjien verkostoitumisprosessia yksilön näkökulmasta. Artikkelimuotoisessa väitöskirjassa erityisenä kiinnostuksen kohteena ovat yksilöiden välinen dynamiikka ja kollektiiviset prosessit yrittäjien verkostoitumisprosessissa. Väitöskirjassa tutkitaan niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat yrittäjien välisiin suhteisiin ja sitä kautta edistävät yhteistyötä tai vaikuttavat epäonnistumiseen verkostoitumisprosessin aikana. Tutkimus tuo uudenlaisia näkökulmia verkostoitumisprosessin kehittymiseen sekä avaa ainutlaatuisen haastatteluihin ja kyselyihin perustuvan aineiston kautta lukijalle mahdollisuuden ymmärtää yrittäjien verkostoitumisprosessia yksilön näkökulmasta. Väitöskirjatutkimus on toteutettu pitkittäistapaustutkimuksena 25 palvelumarkkinoilla toimivan suomalaisen yrittäjän verkostoitumisprojektista ajalla 2006–2008.

Hyvä, erilaisuutta kunnioittava dialogi rakentaa luottamusta ja sitouttaa verkostoyhteistyöhön

Leskisen tutkimus liittyy ajankohtaiseen keskusteluun yrittäjyydestä, yrittäjien välisestä yhteistyöstä ja verkostoitumisesta. Mielenkiinnon kohteina ovat monimutkainen todellisuus ja yrittäjä inhimillisenä toimijana tämän todellisuuden luojana verkostoitumisprosessissa. Yrittäjien verkostoitumisprosessi on haasteellinen. Yrittäjät ovat riippumattomia, itsenäisiä toimijoita, ja he voivat sitoutua tai olla sitoutumatta yhteistyöhön verkostoitumisprosessin aikana. Väitöskirjatutkimus lisää tietoa yrittäjien verkostoitumisprosessista, jossa verkoston jäsenet rakentavat verkostoyhteistyötä keskinäisessä vuorovaikutuksessa ja dialogissa toistensa kanssa. Yrittäjäominaisuudet, kuten motivaatio, vastuullisuus ja sitkeys vaikuttavat luottamuksen rakentumiseen ja sitoutumiseen. Väitöskirjatutkimus osoittaa, että yrittäjien välinen verkostoyhteistyö rakentuu luottamukselle eikä sitoutumista verkostoyhteistyöhön synny ilman luottamusta ja kunnioittavaa dialogia toisia verkostossa mukana olevia yrittäjiä kohtaan. Hyvään ja toisia kunnioittavaan dialogiin perustuvat käytännöt kannustavat yrittäjiä myös ideointiin, luovuuteen, yhteistyöhön ja uusien palvelujen kehittämiseen. Yrittäjät saavat muilta verkoston yrittäjiltä tukea ja kannustusta, verkostoyhteistyö luo liiketoimintamahdollisuuksia ja -kanavia sekä auttaa jaksamaan yrittäjänä.

Verkostolla voimaa yrittäjien sosiaalisiin suhteisiin ja oman yrityksen toimintaan

Tutkimuksen keskeinen johtopäätös on, että yrittäjien keskinäinen vuorovaikutus ja toisia kunnioittava dialogi ovat luottamuksen rakentajina ja vaikuttavat sitoutumiseen verkostoitumisprosessin aikana. Yrittäjäominaisuudet ovat merkityksellisiä ja vaikuttavat verkoston toimintaan ja yhteistyöhön prosessin aikana. Yrittäjien sosiaalisten suhteiden rakentuminen on tärkeää ja keskeinen lisäarvo yrittäjille sekä heidän yrityksilleen. Yrittäjät eivät sitoudu verkostoon ja yhteistyöhön, mikäli yrittäjien sosiaaliset suhteet eivät perustu luottamukseen ja toisia kunnioittavaan dialogiin. Verkostoyhteistyössä taloudellinen lisäarvo ei ole niin tärkeä kuin sosiaaliset suhteet. Erityisesti naisyrittäjien oman elämän konteksti ja elämäntilanne vaikuttavat verkostoyhteistyöhön ja sitoutumiseen verkostoitumisprosessissa.
Opponents:Aaltio, Iiris
professor
University of Jyväskylä, Finland

Chairperson:Virtanen, Markku
professor
Aaltodoc:https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/11081