School of Business publications portal

Change in web publishing of Aalto publication series for Aalto University Business School from beginning of 2014

Information and pdf-files of Business School publications in the Aalto series are now located in the Aaltodoc publication archive

eDiss - School of Business dissertations


Author:LaPointe, Kirsi. 
Title:Moral struggles, subtle shifts : narrative practices of identity works in career transitions
Published:[Helsinki] : Aalto University, 2011
Description:209 s. ; 25 cm.
Series:Aalto University publication series. DOCTORAL DISSERTATIONS, 1799-4934 ; 34/2011
Series no:34/2011
Year:2011  Thesis defence date: 2011-05-13
Discipline:Organization and Management
Department:Johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Electronic dissertation: » dissertation in pdf-format   [2988 KB]
Index terms:career development; change; gender; identiteetti; identity; international companies; johtaminen; kansainväliset yhtiöt; management; muutos; narrative; sukupuoli; tarina; työ; urakehitys; work
Language:eng
Bibid:574439
ISBN:978-952-60-4097-4
Abstract (eng):This thesis examines the practices, resources and constraints of identity work in unpredictable career transitions. It aims to problematize individualistic views of career change and identities by focusing on the mundane, gendered and culturally situated activities of identity work.

Based on dialogical narrative analysis of interviews among Finnish business graduates, this study specifies three practices of doing identity work: 1) positioning as the main character of a career change narrative, 2) temporal ordering of multiple identity positions, and 3) negotiating identity conflicts. Moreover, it identifies three master narratives used to account for career transition - disruption, mismatch and life renewal. In addition to these narratives, the study illustrates the variety of resources that come to play in identity work and analyzes how identity work is gendered via the identity positions available. Based on follow-up interviews, this study also describes practices of identity work in career transitions over time as well as the resources, constraints and actions influencing changes in identity work.

This research contributes to the literature on identity work and career transitions by showing how identity work is done in situated interaction and empowered or constrained by the cultural and habitual resources available in given contexts. In contrast to idealized images of heroic, individualistic career identity changes, this study argues that identity work in transitions involves moral negotiation and struggle among conflicting culturally situated notions of what good careers and lives mean. However, it also points to the possibilities for reflexivity and change through subtle shifts of repositioning by engaging with alternative cultural practices and resources.
Abstract (fin):Tässä tutkimuksessa tarkastellaan identiteettityön käytänteitä, resursseja ja reunaehtoja työuran ennakoimattomissa siirtymävaiheissa. Tutkimus kyseenalaistaa individualistisia käsityksiä uramuutoksista ja identiteeteistä tuomalla esille identiteettityön arkisia, sukupuolittuneita ja vuorovaikutukseen paikantuneita kulttuurisia käytänteitä.

Pohjautuen suomalaisten, kauppatieteellisen tutkinnon suorittaneiden henkilöiden haastatteluiden dialogis-narratiiviseen analyysiin tutkimus määrittää kolme identiteettityön tekemisen käytännettä: 1) tietyn uramuutosmallitarinan päähenkilöksi paikantumisen, 2) moninaisten identiteetin paikkojen ajallisen järjestämisen ja 3) ristiriitaisten identiteetin paikkojen neuvottelun. Lisäksi tutkimus kuvaa kolme uramuutoskerrontaa ja identiteettityötä ohjaavaa kulttuurista mallitarinaa: murtumis-, yhteensopimattomuus- ja uudistumiskertomukset. Tutkimus myös osoittaa identiteettityön resurssien moninaisuuden merkityksen uramuutosvaiheessa ja tarkastelee erityisesti sitä, miten identiteettityön resurssit ovat sukupuolittuneet. Toistohaastatteluihin perustuen tutkimus kuvaa identiteettityön muutoksen käytänteitä, rajoitteita sekä muutosta edistäviä resursseja ja tekoja.

Tämä väitöskirjatutkimus osallistuu keskusteluun identiteettityöstä ja uramuutoksista näyttämällä, kuinka tietyssä vuorovaikutustilanteessa ja kulttuurisessa kontekstissa tarjolla olevat resurssit ja käytänteet mahdollistavat ja rajoittavat identiteettityötä. Kyseenalaistaen uramuutoksen yksilölliset sankaritarinat tutkimus esittää, että identiteettityö uramuutosvaiheissa sisältää moraalisia neuvotteluja ja kamppailuja ristiriitaisten, kulttuurisesti paikantuneiden hyvän elämän ja uran käsitysten välillä. Tutkimuksessa osoitetaan myös muutoksen mahdollisuus pienien identiteetin paikantamisen siirtymien ja vaihtoehtoisten identiteettiresurssien kautta.
Thesis defence announcement:
Joustavuutta ja yksilöllisyyttä korostavassa työelämässä uramuutoksista on tullut sekä tavoiteltava ihanne että selviytymisstrategia. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan uramuutosta pohtivien kauppatieteellisen korkeakoulututkinnon suorittaneiden henkilöiden kerrontaa muutoksen tarpeista, vaihtoehdoista ja toteutuksesta. Tutkimuksen tavoitteena on ymmärtää, miten tällaisissa pohdinnoissa työstetään ja muutetaan identiteettiä.

Kulttuurinen näkökulma uramuutoksiin ja identiteettiin

Tutkimus tuo kulttuurisen ja kertomuksellisen lähestymistavan uramuutosvaiheisiin liittyvään identiteettityöhön. Tästä näkökulmasta katsoen identiteetit eivät ole pysyviä vaan niitä tuotetaan jatkuvasti vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Kiinnostuksen kohteena ovat identiteetin työstämiseen tarjolla olevat kulttuuriset käytänteet ja kertomukset, joilla määritetään, millaisia meidän ja työuriemme tulisi olla. Identiteettityössä on kuitenkin mahdollista määritellä itsensä toisin elämänkulun tarjoamien vaihtoehtoisten ajattelutapojen avulla.

Uramuutokset moraalisina kamppailuina

Tutkimuksen empiirinen aineisto perustuu Suomen Ekonomiliitto Sefen uraneuvonnan asiakkaiden kerronnallisiin haastatteluihin. Tutkimus tuo esille uramuutoksia kehystävät mallitarinat (murtumis-, yhteensopimattomuus- ja uudistumistarinat) sekä muutoskerrontaan liittyviä identiteettityön käytänteitä. Paikantumalla uramuutostarinan päähenkilöksi kertojat uusintavat työelämässä vallalla olevaa ideaalia työntekijöistä aktiivisina, omasta urasta vastuun ottavina toimijoina. Identiteettityöhön liittyy kuitenkin moninaisia erityisesti sukupuoleen, ikään ja ammattiin liittyviä kulttuurisia käsityksiä itsestä, joiden väliset ristiriitaisuudet aiheuttavat moraalisia kamppailuja uramuutoksen pohdinnassa ja toteutuksessa. Tutkimus tuo esille sen, miten uusia uraidentiteettejä rakennetaan tai entisiä muunnellaan ja toistetaan.
Opponents:Coupland, Christine
professor
University of Hull, Great Britain

Räsänen, Keijo
professor

Chairperson:Räsänen, Keijo
p
Aaltodoc:https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/11082