School of Business publications portal

Change in web publishing of Aalto publication series for Aalto University Business School from beginning of 2014

Information and pdf-files of Business School publications in the Aalto series are now located in the Aaltodoc publication archive

eDiss - School of Business dissertations


Author:Salo, Saku 
Title:Information Technology Enabled Change. Dramatic Improvement and Perceived Succes
Series:Acta Universitatis oeconomicae Helsingiensis. A, ISSN 1237-556X; 167
Series no:A-167
Year:2000  Thesis defence date: 2000-05-26
Discipline:Information Systems Science
Index terms:Organisaatiomuutos; Organizational change; Teleinformatics; Tietotekniikka; Yrityksen muutos
Language:eng
Bibid:258038
ISBN:951-791-450-4
Abstract:
Thesis defence announcement:
Information Technology Enabled Change - Dramatic Improvement and Perceived Success

KTL Saku Salon tohtorinväitöskirja "Information Technology Enabled Change - Dramatic Improvement and Perceived Success" tarkastetaan Helsingin kauppakorkeakoulussa perjantaina toukokuun 26. päivänä 2000. Vastaväittäjinä toimivat professori Sirkka Järvenpää (University of Texas at Austin) sekä professori Jukka Heikkilä (Jyväskylän yliopisto) ja kustoksena professori Timo Saarinen (Helsingin kauppakorkeakoulu).

Liiketoiminnan kehittämisen ja tietotekniikan väliseen suhteeseen keskittyvässä, tietojärjestelmätieteen alaan kuuluvassa väitöskirjassa tarkastellaan tietojärjestelmien soveltamisen mahdollisuuksia ja esteitä merkittävien parannuksien aikaansaamiseksi yritysten liiketoimintaprosesseissa. Väitöskirjassa perehdytään empiirisen tutkimuksen ja vallitsevien liiketoimintaprosessien uudelleensuunnittelua mallien ja luokittelujen avulla hahmottamaan tietotekniikan suhteellista
merkitystä muutoksessa.

Väitöskirjassa on kaksi keskeistä osiota, joista toinen keskittyy tutkimusmenetelmien kehittämiseen ja toinen tietotekniikan mahdollistaman muutoksen empiiriseen tutkimukseen em. menetelmiä hyväksi käyttäen. Ilmiöt joista on saatavana ainoastaan keskisuuri aineisto ovat haastavia yleisimmille menetelmille. Tätä ongelmaa väitöskirjassa lähestytään kehittämällä edelleen Boolen algebraan pohjautuvia tutkimusmenetelmiä. Työn toisessa osiossa tarkastelun kohteena on suomalaisten suuryritysten liiketoiminnan kehittämishankkeet ja niillä aikaan saadut suhteelliset parannukset.

Tutkimuksen perusteella näyttää selvältä, että tietotekniikka tarjoaa mahdollisuksia merkittävään toiminnan tehostamiseen mutta voi myös muodostua huomattavaksi muutoksen esteeksi. Kehityskohteesta riippuen parannuksien aikaansaaminen voi vaatia sekä tietotekniikan laajamittaista hyödyntämista että toimintatapojen muutosta kun taas toisaalla perinteisempi automaatio ja vähäinen tietotekninen tuki voivat tuoda merkittävän vipuvaikutuksen. Tilannesidonnaisten tekijöiden merkitystä ei tulisikaan väheksyä, vaan tulisi huomata että erityyppiset prosessit tarjoavat erityyppistä potentiaalia muutoksille. Tietotekniikan tehokas soveltaminen liiketoiminnan kehittämisessä kaipaisikin tuekseen kohdistetumpia, kontekstin huomioivia malleja.
Opponents:Järvenpää, Sirkka
professor
University of Texas at Austin, USA

Heikkilä, Jukka
professor
University of Jyväskylä, Finland

Chairperson:Saarinen, Timo
professor