School of Business publications portal

Change in web publishing of Aalto publication series for Aalto University Business School from beginning of 2014

Information and pdf-files of Business School publications in the Aalto series are now located in the Aaltodoc publication archive

eDiss - School of Business dissertations


Author:Anttonen, Markku 
Title:Eco-efficient services as a route towards sustainable development : between the traditional and the radical
Published:Espoo : Aalto University, 2012.
Description:Verkkokirja ( KB, 154 s.).
Series:Aalto University publication series. DOCTORAL DISSERTATIONS, 1799-4942 ; 181/2012
Series no:181/2012
Year:2012  Thesis defence date: 2013-01-11
Discipline:Organization and Management
Department:Johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Electronic dissertation: » dissertation in pdf-format   [2968 KB] [summary]
Index terms:asiakkaat; business economics; customers; ecology; ekologia; environmental economics; kestävä kehitys; liiketalous; mallit; models; palvelut; service; sustainable development; ympäristötalous
Language:eng
Bibid:626632
ISBN:978-952-60-4956-4
Abstract (eng):The dissertation addresses eco-efficient services as a potential solution to environmental problems such as the ever-increasing use of natural resources. In short, eco-efficient services refer to service solutions that are based on fulfilling customers’ needs instead of product ownership. Customer, whether a company or private household obtains services that solve his/her needs. Eco-efficiency refers to the analysis of an economic value of a product or production activity in relation to its environmental impacts. The aim of eco-efficiency is to optimize this relation.

The dissertation consists of four journal articles and an introduction that draws the articles together. It studies what kinds of services with a potential to enhance eco-efficiency have emerged, which issues influence the supply and demand of these services and what kind of business models pertain to such services.

One of the articles studies services directed to households and three of them analyze material efficiency services in the business-to-business sector. The findings indicate that these services have a strong connection to customers’ everyday life and business. At the household sector ecological sustainability as such is not sufficient; the service in question needs to increase the everyday wellbeing of the customer. Likewise, at the business-to-business sector, the ecoefficient service needs to solve both ecological and economic efficiency issues of operative, everyday business.

The origins of business-to-business services are varied, such as new logistics and ICTservices in chemical management service industry. The business models of these services are contextual and depend, among other things, on the service provider’s position in the supply chain.
Abstract (fin):Väitöskirja tarkastelee ekotehokkaita palveluita yhtenä ratkaisuna ympäristöongelmiin ja kestävään kehitykseen liittyvissä kysymyksissä. Ekotehokkailla palveluilla tarkoitetaan palveluratkaisuja, joiden tavoitteena on asiakkaan tarpeiden tyydyttäminen tuotteiden omistamisen sijaan. Asiakas ostaa ratkaisuja, jotka kuormittavat vähemmän ympäristöä ja käyttävät resursseja tehokkaammin. Ekotehokkuudella tarkoitetaan saman materiaalisen hyvinvoinnin tuottamista huomattavasti pienemmällä energian ja luonnonvarojen kulutuksella.

Tutkimus koostuu neljästä tieteellisissä lehdissä julkaistusta artikkelista ja johdannosta, joka kokoaa artikkelien tulokset yhteen. Työ käsittelee minkälaisia potentiaalisesti ekotehokkuutta ja siten kestävää kehitystä tukevia palveluita on markkinoilla, mitkä tekijät vaikuttavat näiden palveluiden kysyntään ja tarjontaan sekä millaisia niiden liiketoimintamallit ovat. Tutkimus osoittaa, että kotitaloudet voivat siirtyä tuotteiden omistamisesta palveluiden käyttöön, jos ne helpottavat arkea. Yrityksille tarjottavien palveluiden osalta korostuu kustannustehokkuus, ympäristön hallinta ja palveluiden rooli päivittäisen operatiivisen liiketoiminnan tehostamisessa. Yrityksille tarjottavat materiaalitehokkuuden palvelut ovat kehittyneet usein muista kuin ekotehokkuusmotiiveista. Esimerkiksi tutkimuksessa tarkasteltujen kemikaalien hallinnan palveluiden taustalla on niin uusia ICT-pohjaisia palveluita kuin logistiikkapalveluita. Näiden palveluiden liiketoimintamallit ovat kontekstisidonnaisia ja niihin vaikuttaa mm. toimiala ja se mille kohtaa toimitusketjua ne kohdentavat liiketoimintansa.

Markkinoille päässeiden palveluiden edellytys on, että palveluntarjoaja ymmärtää hyvin asiakkaiden tarpeet ja toiminnan, oli kyseessä kotitalouksille tai yrityksille suunnatut palvelut. Tutkimuksen tulosten perusteella voidaan päätellä, että kehitettäessä uusia ekotehokkuutta ja kestävää kehitystä edistäviä palveluita on tärkeää, että lähtökohdiltaan ekotehokkaita tuotteita tai teknologiaa kehittävät toimijat työskentelisivät järjestelmällisemmin liiketoimintainnovaatioiden kehittäjien kanssa yhteistyössä.
Thesis defence announcement:
Edistyneiden palveluiden avulla kestävää kehitystä?

Kotitalouksille ekotehokkuutta tärkeämpää ovat elämänlaatu ja palveluiden arkea helpottavat ominaisuudet. Yritykset korostavat kustannustehokkuutta, ympäristön hallintaa ja ekotehokkaiden palveluiden roolia päivittäisen operatiivisen liiketoiminnan tehostamisessa.

Tämä käy ilmi HM Markku Anttosen Aalto-yliopiston kauppakorkeakouluun tekemästä väitöskirjasta. Anttonen tutki väitöksessään ekotehokkaita palveluita ja niiden markkinointia sekä liiketoimintamalleja. Hän selvitti, mitkä seikat vaikuttavat ekotehokkaiden palveluiden kysyntään ja tarjontaan sekä erityisesti materiaalitehokkuuden palveluiden liiketoimintamallien kehittymiseen.

Kestävän kehityksen palveluihin kuuluvat sosiaalinen ja taloudellinen kestävyys sekä ekotehokkuus. Tutkimuksessa huomioitiin nämä kolme ulottuvuutta kotitalouksien suhteen, mutta yrityksissä tarkasteltiin vain ekotehokkuutta.

Markkinoille päässeiden ekotehokkaiden palveluiden edellytys on, että palveluntarjoaja ymmärtää hyvin asiakkaiden tarpeet ja toiminnan, oli sitten kyseessä kotitalouksille tai yrityksille suunnatut palvelut. Anttosen mukaan uusia ekotehokkaita palveluita pitäisikin kehittää järjestelmällisesti yhteistyössä liiketoimintainnovaatioiden kanssa.

Perinteistä innovatiivisempaa liiketoimintaa, muttei radikaalia talouden haastamista

Tutkitut ekotehokkaat palvelut ja niiden liiketoimintamallit ovat selvästi innovatiivisia tarjotessaan asiakkailleen elämänlaatua tai toiminnan varmuutta tuotteiden sijaan. Ne eivät kuitenkaan kyseenalaista nykyisiä liiketoiminnan periaatteita ja taloudellisen kasvun mahdollisuutta saati tarpeellisuutta.

Tutkimuksen mukaan yrityksille tarjottavat materiaalitehokkuuden palvelut ovat kehittyneet usein muista kuin ekotehokkuusmotiiveista. Esimerkiksi tarkasteltujen kemikaalien hallinnan palveluiden taustalla on sekä uusia ICT-pohjaisia että logistiikkapalveluita
Opponents:Linnanen, Lassi
professor
Lappeeranta University of Technology, Finland

Chairperson:Halme, Minna
professor
Aaltodoc:https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/11565