School of Business publications portal

Change in web publishing of Aalto publication series for Aalto University Business School from beginning of 2014

Information and pdf-files of Business School publications in the Aalto series are now located in the Aaltodoc publication archive

eDiss - School of Business dissertations


Author:Kilpinen, Paula. 
Title:Capability development within the multinational corporation
Published:Espoo : Aalto University, 2013.
Description:253 s. : kuv., taul.
Series:Aalto University publication series. DOCTORAL DISSERTATIONS, 1799-4934 ; 13/2013
Series no:13/2013
Year:2013  Thesis defence date: 2013-02-01
Discipline:International Business
Department:Johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Electronic dissertation: » dissertation in pdf-format   [5347 KB]
Index terms:development; growth; international companies; kansainväliset yhtiöt; kasvu; kehitys; organisaatio; organization; processes; prosessit
Language:eng
Bibid:626853
ISBN:978-952-6049-81-6
Abstract (eng):The operating environment is being shaped by globalization forces, rapid technological change and intensified competition, which call for strategic changes and new capabilities from multinational corporations. Even though the capability-based determinants to firm survival and growth have been recognized, research on capability development has been limited. This study investigates capability dynamics within MNCs and the interactions between strategy and the environments internal and external to the firm. It puts forward longitudinal case studies of three Finnish multinational firms, Nokia, Kone and Iittala, as they were undergoing strategic changes, in order to explain how capabilities are developed within MNCsand how the MNC context, including globalization, has an impact on capability development.

The findings explain how MNC strategies and activities trigger various mechanisms and generate complex outcome patterns in capabilities. The findings indicate that the various patterns or ‘logics’ by which the MNCs build capabilities can be regrouped into four main logics: variation-based, (internal) selection-based, retention-based and access-based logics, which represent patterned links between intra-firm evolutionary processes, dynamic capabilities and capability development. This study demonstrates how the case firms employed different capability logics at different periods of time in order to adapt to external changes, but also to shape the external environment.

The findings also elucidate the ‘liability of complexity’ that the multinational corporations encounter, as they possess complex internal and external selection environments and need to respond to divergent external and internal pressures. This may create various forms of inertia or counteracting mechanisms to capability development and may result in ‘indirect selection’ of certain capabilities with significant implications on firm performance. The study also demonstrates how the advantages of the multinational firm increasingly relate to and are augmented by its capacity to use not only the subsidiary network but also its global network of partner firms, ‘enterprise ecologies’, to complement its internal capability base with cospecialized assets.

This study extends current research by explicitly integrating the dynamic capabilities view (DCV) and the evolutionary perspectives for a more holistic picture on capability development within the MNC context. It also provides empirical evidence of the dynamic process of capability development when subject to a global business environment of uncertainty and complexity. The managerial implications of the study involve the capability logics that managers may employ to cope with and to influence the external environment. They also relate to identifying the various complexities within the MNC context and promote aligning the internal selection criteria with strategy.
Abstract (fin):Globalisaatio, nopea teknologinen kehitys ja intensiivinen kilpailu ovat muokanneet monikansallisten yritysten toimintaympäristöä, ja edellyttäneet niiltä strategiamuutoksia ja uusia kyvykkyyksiä. Vaikka kyvykkyyksien vaikutus yritysten selviytymiseen ja kasvuun on tunnistettu, niiden kehittymistä on tutkittu vain vähän. Tämä tutkimus selvittää kyvykkyyksien kehittymistä monikansallisissa yrityksissä, tarkastelemalla strategian ja sekä sisäisen että ulkoisen toimintaympäristön välistä vuorovaikutusta. Se esittelee pitkittäisaineistoon perustuvat tapaustutkimukset Nokiasta, Koneesta ja Iittalasta niiden toteuttaessa strategista muutosta. Tapausyritysten kautta selvitetään miten kyvykkyyksiä kehitetään monikansallisissa yrityksissä, ja miten niiden konteksti, mm. globalisaatio, vaikuttaa kyvykkyyksien kehittymiseen.

Tutkimustulokset selittävät miten monikansallisten yritysten strategia ja toiminta laukaisevat eri mekanismeja ja synnyttävät monitahoisia kyvykkyysmalleja globaalissa toimintaympäristössä. Tulokset osoittavat, että nämä erilaiset mallit voidaan ryhmittää neljään päälogiikkaan, jotka sisältävät erilaisia kytköksiä yrityksen sisäisten kehitysprosessien, dynaamisten kyvykkyyksien ja kyvykkyyksien kehittymisen välillä. Tutkimus osoittaa miten tapausyritykset ovat käyttäneet eri kyvykkyysmalleja eri aikakausina sopeutuakseen ulkoisiin muutoksiin, mutta myös muokatakseen ulkoista toimintaympäristöä.

Tutkimustulokset havainnollistavat myös sitä monimutkaisuuden rasitetta, joka seuraa monikansallisten yritysten kompleksisesta toimintaympäristöstä sekä tarpeesta vastata erilaisiin ulkoisiin ja sisäisiin paineisiin. Tämä aiheuttaa kyvykkyyksien kehittymistä hidastavia tai sitä ehkäiseviä mekanismeja, sekä johtaa tiettyjen kyvykkyyksien epäsuoraan valintaan, millä voi olla merkittävä vaikutus yrityksen tulokseen. Tämä tutkimus osoittaa myös miten monikansallisten yritysten etulyöntiasema liittyy yhä enenevissä määrin niiden kykyyn hyödyntää tytäryhtiöverkoston lisäksi yhteistyökumppaneiden verkostoaan, ’ekosysteemejä’, täydentääkseen omaa kyvykkyyspohjaansa.

Tämä tutkimus laajentaa nykytutkimusta yhdistämällä dynaamisten kyvykkyyksien tutkimuksen (DCV) ja kehitysopillisen perspektiivin, ja antaa siten kokonaisvaltaisemman kuvan kyvykkyyksien kehittymisestä monikansallisten yritysten kontekstissa. Lisäksi se tarjoaa empiiristä aineistoa kyvykkyysprosesseista yritysten toimiessa epävarmassa ja kompleksisessa globaalissa ympäristössä. Tutkimus tarjoaa johtajille erilaisia kyvykkyysmalleja, joita he voivat käyttää sopeutuakseen tai vaikuttaakseen ulkoiseen toimintaympäristöön. Se myös auttaa identifioimaan monikansallisten yritysten kontekstiin liittyviä kompleksisuuksia ja edesauttaa sisäisten valintakriteereiden linjaamista strategiaan.
Thesis defence announcement:
Slow capability development prevents strategic change

In the changing global operating environment, multinational corporations must be prepared to make strategic changes and possess the ability to reform and alter their capabilties base. If a company becomes too fixed on capabilities or selection criteria that have proved successful in the past or in certain market areas, this will slow down its strategic change process.

These are some of the findings presented by Paula Kilpinen, M.Sc. (Econ.), in her doctoral dissertation for the Aalto University School of Business. According to Kilpinen, Nokia’s strategic change into a significant manufacturer of smart phones slowed down because the company was focused on the rapidly growing Asian market and the manufacturing of low-cost basic phone models. As a result of this, the company was not able to develop the capabilities needed in the smart phone market as quickly as necessary. In addition, Nokia’s broad product portfolio tied up the company's resources and impacted its internal choices. This was one of the reasons that led to Nokia losing its position as the world’s leading mobile phone manufacturer.

Conversely, Kone managed to strengthen its position both on the rapidly growing Chinese market and globally because its strategic change was successful and its development of new capabilities sufficiently rapid.

In the study, Kilpinen examines the interaction between strategy and the internal and external operating environment, and their impact on capability development. Capabilities consist of the company’s knowledge, processes and practices that distinguish it from competitors. They include elements such as innovative capacity, creating a user experience or design and, most importantly, the ability of the company to renew itself. The study examines capability development in three Finnish multinational firms – Nokia, Kone and Iittala – as they were undergoing strategic changes.

According to the study, the complex and uncertain operating environment of multinational corporations and the need to respond to external and internal pressures in different markets slow down and prevent capability development, which, again, can have a significant impact on performance.

Companies utilise networks to obtain the necessary capabilities

The study shows how successful multinational corporations are increasingly resorting to a network of partners firms to complement their own capabilities base and to speed up the development of capabilities.

Based on the results, the strategy and activities of multinational corporations generate complex capability models within the global operating environment.. This study demonstrates how firms have employed different capability logics in order to adapt to external changes, but also to shape their operating environment.
Opponents:Westney, Eleanor
professor
Schulich School of Business at York University, Canada

Chairperson:Piekkari, Rebecca
professor
Aaltodoc:https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/11566