School of Business publications portal

Change in web publishing of Aalto publication series for Aalto University Business School from beginning of 2014

Information and pdf-files of Business School publications in the Aalto series are now located in the Aaltodoc publication archive

eDiss - School of Business dissertations


Author:Takanen, Terhi 
Title:The power of being present at work : co-creative process inquiry as a developmental approach
Published:Helsinki : Aalto University, 2013
Description:224 s. : kuv.
Series:Aalto University publication series. DOCTORAL DISSERTATIONS, 1799-4934 ; 52/2013
Series no:52/2013
Year:2013  Thesis defence date: 2013-05-03
Discipline:Organization and Management
Department:Johtaminen ja kansainvälinen liiketoiminta
Electronic dissertation: » dissertation in pdf-format   [4485 KB]
Index terms:action research; development; hyvinvointi; kehitys; mindfulness; organisaatio; organisaation kehittäminen; organization; organizational development; productivity; toimintatutkimus; tuottavuus; työ; welfare; work
Language:eng
Bibid:634674
ISBN:978-952-60-5088-1
Abstract (eng):In this action research, the research task was to develop different ways of being present at work. The research is based on relational constructionism as a meta-theory, and through empirical study, this action research shows what this could mean in practice in development work. The context of co-inquiry was a long-term development project in one department of the Finnish Ministry of Finance, called the Office for the Government as Employer (later OGE).

Ways of being present at work show up in different ways of relating to/with oneself and others, and the quality of relating has an impact on well-being and productivity in organizations. Studies that take being present in action not only as a subject of study but also as a research orientation have been missing in the area of development work. From this point, the work is positioned in relation to a) a philosophy of science that centers on an ongoing process in which the researcher participates (relational constructionism), b) more local theories of mindfulness and being present, and c) related methodologies and methods of participative development work.

I explored the research task through five questions in this thesis. First, how did we carry on development work together OGE? Second, what kind of relating emerged in particular moments and then, how was the soft self-other relating invited in those moments? Third, how did we practice being present in our developmental work? Fourth, what kind of way of developing enabled different ways of being present at work? Finally, does Co-Creative Process Inquiry (one result of this study) differ from other developmental approaches?

Through empirical work, the research illuminates how relational constructionism as a metatheory could be put into practice. It shows how relations can shift from hard differentiation (subject-object) to soft self-other relating. The research also shows how new ways of relating can be invited and facilitated by practicing being present. One result is a detailed description of Co-Creative Process Inquiry as an emerging developmental approach. Hence, the research contributes to action research methodology and the studies of development work. It also produces new practices to being present not only to research work but also to work life, and participates in discussions about mindfulness in developmental work. Another central contribution is a presentation of how the development process was carried on and how we practiced being present in action. These findings are organized under the following five themes 1) from making changes toward participating by giving space, 2) from stable structures to enabling structures, called microcosms, 3) from visioning and planning the future towards embodying it in the here and now, 4) from thinking-mode towards embodied sensing, 5) from result-oriented evaluating towards on-going storytelling in the here and now.
Abstract (fin):Tämän toimintatutkimuksen tutkimustehtävänä oli kehittää erilaisia läsnäolemisen tapoja työssä. Tutkimuksen metateoriana toimi relationaalinen konstruktionismi. Empiirinen tutkimus näyttää, mitä se voi tarkoittaa käytännön kehittämistyössä. Toimintatutkimus tapahtui pitkäkestoisena kehittämisprojektina Valtiovarainministeriön henkilöstöosastolla eli Valtion työmarkkinalaitoksella.

Läsnäolemisen tavat näyttäytyvät erilaisina suhteessa itseen ja toisiin, ja näiden suhteiden laadulla on vaikutusta hyvinvointiin ja tuottavuuteen organisaatioissa. Tutkimuksia, joissa tietoinen läsnäolo toiminnassa (being present in action) otetaan paitsi tutkimuksen aiheeksi myös tutkimusorientaatioksi, ei ole ollut kehittämistyön alueella. Tästä lähtökohdasta tutkimus on asemoitu suhteessa a) tieteenfilosofiaan, joka asettaa keskiöön meneillään olevat prosessit, joihin tutkija osallistuu (relationaalinen konstruktionismi) b) paikallisempiin teorioihin tietoisesta läsnäolosta ja c) sopiviin osallistuviin kehittämistyön metodologioihin ja metodeihin.

Lähestyin tutkimustehtävää viiden kysymyksen kautta. Ensiksi, miten teimme kehittämistyötä Valtion työmarkkinalaitoksella. Toiseksi, minkälaista suhteissa olemista itseen ja toisiin nousi esiin tietyissä tilanteissa, ja miten itse-toinen –suhteissa olemista mahdollistettiin näissä tilanteissa. Kolmanneksi, miten harjoitimme tietoista läsnäoloa kehittämistyössämme. Neljänneksi, minkälainen kehittäminen mahdollistaa erilaisia läsnäolon tapoja työssä? Lopuksi, eroaako tutkimuksen tuloksena syntynyt yhdessäluomisen ote (Co-Creative Process Inquiry) muista kehittämisotteista.

Tutkimus havainnollistaa empirian kautta, miten relationaalinen konstruktionismi metateoriana voi toimia käytännössä. Se kuvailee, miten suhteet muuttuvat vahvasti erottelevista (subjekti-objekti) suhteista pehmeämpiin itse-toinen –suhteisiin. Tutkimus osoittaa, miten uudenlainen suhde itseen ja toisiin mahdollistuu harjoittamalla tietoista läsnäoloa. Tuloksena syntyi myös yksityiskohtainen kuvaus yhdessäluomisen otteesta kehkeytyvänä kehittämisotteena. Siten tutkimuksella on annettavaa toimintatutkimusmetodologiaan ja tutkimukseen kehittämistyöstä ja -otteista. Se myös tuottaa uusia käytänteitä paitsi tutkimustyöhön myös työelämään ja osallistuu keskusteluihin tietoisesta läsnäolosta kehittämistyössä. Keskeinen kontribuutio on kuvaus siitä, miten kehittämisprosessi toteutui, ja miten harjoitimme tietoista läsnäoloa toiminnassa. Organisoin tulokset viiteen teemaan: 1) muutosten tekemisestä kohti osallistumista tilaa antamalla, 2) kiinteistä rakenteista kohti mahdollistavia rakenteita, joita kutsuimme mikrokosmoksiksi, 3) tulevaisuuden visioinnista ja suunnittelusta kohti tulevaisuuden elämistä ja luomista tässä ja nyt, 4) ajattelumoodista kohti kehollistunutta kokemista, 5) tulosorientoituneesta arvioinnista kohti tarinoinnin kautta tapahtuvaa tulevaisuuden luomista tässä ja nyt.
Opponents:Hosking, Dian Marie
professor
Utrecht University, Netherlands

Chairperson:Räsänen, Keijo
professor
Aaltodoc:https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/11571